Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

De organen van de Kamer

Politieke organen : De Commissies

WAT DOEN DE COMMISSIES?

In de commissies worden de werkzaamheden van de plenaire vergadering voorbereid waardoor ze doeltreffender en vlugger kan werken. Wetsontwerpen en voorstellen (wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie, voorstellen tot oprichting van een onderzoekscommissie, voorstellen tot herziening van de Grondwet) worden voorgesteld, besproken, eventueel geamendeerd en gestemd.

Het verslag van de bespreking en de door de commissie aangenomen tekst worden vervolgens aan de plenaire vergadering voorgelegd.

Naast de voorbereiding van het wetgevend werk oefenen de commissies ook controle uit op de regering via interpellaties en mondelinge vragen.

MEER INFO

Kamer online

Infosteekkaarten

Wetgevend werk in commissies:

Bij de bespreking van wetteksten in commissie worden er voor elk voorstel of wetsontwerp meerdere subdocumenten gedrukt. (amendementen, verslag, aangenomen tekst ...). Deze subdocumenten zullen op deze website in het algemeen dossier van het wetsvoorstel of wetsontwerp worden opgenomen.

Interpellaties, vragen en moties

Het onderscheid tussen vragen en interpellaties ligt in de gevolgen die eraan verbonden kunnen zijn. Mondelinge vragen dienen vooral om het Kamerlid te informeren. Met een interpellatie kan het lid daarentegen ten volle zijn bevoegdheid van controle op de regering uitoefenen, omdat tot besluit moties kunnen ingediend worden.

Haut de la pageTop