Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

De Kamer - verzoekschriften

1. Wat is een verzoekschrift?

Een verzoekschrift, of petitie, is een brief waarin iets gevraagd wordt aan een overheid. Ieder heeft het recht verzoekschriften in te dienen bij de openbare overheden, dus ook bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het petitierecht wordt geregeld in de Grondwet en het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Indien u een klacht wenst te uiten, een voorstel wil formuleren met betrekking tot de Belgische wetgeving, of indien u een opmerking heeft over een aangelegenheid van particulier of algemeen belang, dan kunt u een verzoekschrift richten aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De aangelegenheid waarop uw verzoekschrift slaat, moet wel tot de bevoegdheden van de federale wetgever behoren. Verzoeken om op te treden in een administratief dossier of in een rechtsgeschil kan de Kamer niet als verzoekschrift behandelen, wegens het grondwettelijke principe van de scheiding der machten.

Voorbeelden van federale materies zijn financiën, justitie, sociale zekerheid en kernenergie. Daarentegen kunnen huisvesting, ruimtelijke ordening, onderwijs en cultuur door de gemeenschappen of de gewesten worden behandeld.

2. Hoe dient u een verzoekschrift in?

U kunt uw verzoekschrift indienen door een brief te richten aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Krachtens artikel 57 van de Grondwet is het verboden verzoekschriften in persoon aan te bieden. U mag in uw brief vermelden dat het een "verzoekschrift" betreft, bijvoorbeeld door deze term bovenaan uw brief te zetten. Elk verzoekschrift moet eveneens vergezeld gaan van de handtekening van de petitionaris (artikel 142 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers).

Het adres waarnaar u kunt schrijven, luidt:

Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Kamer van volksvertegenwoordigers
Natieplein 2
1008 Brussel

3. De behandeling van uw verzoekschrift en het antwoord

Na ontvangst kan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers het verzoekschrift naar de commissie voor de Verzoekschriften verzenden, of naar de commissie die bevoegd is voor de aangelegenheid waarop het verzoekschrift betrekking heeft. Hij kan ook beslissen om het verzoekschrift bij de Kamer ter tafel te leggen (artikel 142 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers).

Wanneer het verzoekschrift bij de commissie voor de Verzoekschriften terechtkomt, neemt zij zo spoedig mogelijk een beslissing. De commissie kan het verzoekschrift verwijzen naar de minister, voor schriftelijke uitleg, naar het College van de federale ombudsmannen, voor klachtenbehandeling met toepassing van de wet tot instelling van de federale ombudsmannen, of naar de commissie bevoegd voor de aangelegenheid waarop het verzoekschrift betrekking heeft. De commissie kan het verzoekschrift ook bij de Kamer ter tafel leggen (artikel 143 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers).

De petitionaris ontvangt een antwoord, waarin hij in kennis wordt gesteld van het gevolg dat aan zijn verzoekschrift wordt gegeven, op voorwaarde dat hij zijn naam en adres correct heeft meegedeeld in zijn correspondentie.

4. Bekendmaking

De naam van de indiener van een ontvankelijk verzoekschrift wordt gepubliceerd in de "Lijst van de Verzoekschriften". Deze lijst, die wordt rondgedeeld aan de leden van de Kamer, is een officieel parlementair stuk dat op papier verspreid wordt. Hij bevat, naast enkele persoonsgegevens van de indieners, de beslissingen van de commissie voor de Verzoekschriften.

Haut de la pageTop