Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Bestellen abonnementen en losse nummers - publicaties van de Kamer en van de Senaat

Inlichtingen en bestellingen voor publicaties:

Dienst Algemene Zaken

Tel.: (02) 549 81 79
Fax: (02) 549 82 74
E-mail: eb.remaked@seitacilbup

Rekening nr. 000-1648428-10 (IBAN BE41 0001 6484 2810 BIC BPOTBEB1) van

Publicaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel

Gelieve duidelijk te vermelden:

  • Naam en volledig adres van de inschrijver
  • Verzendingsadres indien dit verschilt van het adres van de inschrijver
  • Nauwkeurige omschrijving van de gewenste publicaties (titel, datum, nummer, zittingsjaar en taal)

Het abonnementsbedrag is geheel verschuldigd, ongeacht de datum van inschrijving ; de nummers die voor de datum van betaling zijn verschenen worden niet bezorgd.
Het abonnement begint te lopen bij ontvangst van betaling en kan niet worden opgezegd De Kamer is niet BTW-plichtig.

Parlementaire stukken van de Kamer

Wetsontwerpen en -voorstellen, amendementen, voorstellen van resolutie, commissieverslagen, adviezen van de Raad van State, enz.

  • volledig abonnement met begrotingen
  • volledig abonnement zonder begrotingen
  • thematische abonnementen
  • losse nummers

Administratieve kosten voor bestellingen van losse nummers beneden de 2,50

België: 0,08184 per gedrukte bladzijde
Buitenland: 0,08184 per gedrukte bladzijde + portkosten

Hoe bestellen ?

Inlichtingen :

Tel.: (02) 549 81 58 (inlichtingen)
Tel.: (02) 549 81 60 (bestellingen)
Fax: (02) 549 82 74
E-mail: eb.remaked@seitacilbup

De gewenste publicaties in de bestelbon aanstippen :

BESTELBON (pdf)

Bestelbon terugsturen naar :

Kamer van volksvertegenwoordigers
Dienst Algemene Zaken

B - 1008 Brussel

Op basis van deze bestelbon wordt een factuur opgestuurd om de betaling te verrichten.

Het verschuldigde bedrag te storten op:

000-1648428-10
(IBAN BE41 0001 6484 2810 BIC BPOTBEB1) Publicaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Betaling na ontvangst van de afrekening.

Haut de la pageTop