Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Archief van de Kamer

Het archief van de Kamer van volksvertegenwoordigers valt niet onder de Archiefwet van 24 juni 1955.

De Kamer bepaalt zelf het beleid inzake haar archief en de openbaarheid ervan.

Documenten inzake de parlementaire werkzaamheden zijn in opdracht van de Kamer in druk verschenen:

  • de Kamerstukken,
  • de Integrale Verslagen ("Handelingen" genaamd tot het jaar 2000),
  • de Beknopte Verslagen,
  • Bulletin van schriftelijke vragen en antwoorden.

Bijgevolg zijn die documenten ter beschikking van het publiek in allerlei bibliotheken. Bovendien is het overgrote deel van deze "open archieven" of "gedrukte archieven" beschikbaar op de website van de Kamer.

Hetzelfde geldt voor de parlementaire documenten van de Senaat.

Personen van buiten de instelling kunnen, na afspraak, toegang verkrijgen tot het archief van de Kamer. Een voorafgaande schriftelijke toelating van de griffier van de Kamer is vereist voor de raadpleging van niet-gepubliceerde archiefstukken. De aanvragen tot raadpleging hiervan kunnen worden overgezonden aan de dienst "Documentatie en Archief".

Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op volgend adres:

Kamer van volksvertegenwoordigers

Dienst Documentatie en Archief

Paleis der Natie

Natieplein 2

B-1008 Brussel


Bezoekersadres:

Leuvenseweg 13, 1000 Brussel

Toegankelijkheidsplan (pdf)

Wijkplan (pdf)

Tel: 02 549 81 37 (dienst)

Tel: 02 549 83 00 (archivaris)

Fax: 02 512 65 33

e-mail: eb.remaked@feihcra.cod

Haut de la pageTop