Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Naturalisaties

FAQ - Frequently Asked Questions

De nationaliteitswet werd grondig aangepast. Heeft deze aanpassing invloed op mijn lopende naturalisatieaanvraag?

De naturalisatieaanvragen worden behandeld conform de wetgeving van kracht op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. Aanvragen ingediend voor 1 januari 2013 zullen behandeld worden volgens de regelgeving die toen van kracht was. Aanvragen ingediend na 1 januari 2013 zullen behandeld worden volgens regelgeving zoals vervat in de nieuwe wet (nieuw venster) (1).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 (Belgisch Staatsblad van 21 januari 2013) voert deze wet uit.

(1)  Wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken (Belgisch Staatsblad van 14 december 2012).

Hoe wijzigt de procedure ingevolge de nieuwe nationaliteitswet?

Om thans de naturalisatie te kunnen aanvragen, moet de belanghebbende ;

  HETZIJ :

 • de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • wettelijk verblijven in België;
 • aan België buitengewone diensten hebben bewezen of kunnen bewijzen op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak en daardoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van België;
 • en met reden omkleden waarom het voor hem zo goed als onmogelijk is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van een nationaliteitsverklaring overeenkomstig artikel 12bis van Wetboek van de Belgische nationaliteit.
  HETZIJ :

 • de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • de hoedanigheid hebben van staatloze in België krachtens de er vigerende internationale overeenkomsten;
 • sedert ten minste 2 jaar wettelijke in België verblijven.

Opmerking

  Onder wettelijk verblijf wordt verstaan :

 • wat het ogenblik van de indiening van de aanvraag betreft : toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in België of om er zich te vestigen op basis van de vreemdelingenwet (2);
 • wat de voorafgaande periode betreft : toegelaten of gemachtigd zijn om meer dan 3 maanden in België te verblijven of om er zich te vestigen overeenkomstig de vreemdelingenwet of de regularisatiewet (3).

(2)  Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

(3)  Wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk.

Hoe lang duurt de naturalisatieprocedure?

De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar. Omwille van het hoge aantal aanvragen tot naturalisatie, kan de procedure langer aanslepen.

Word ik op de hoogte gebracht van de beslissing in mijn naturalisatieaanvraag?

De aanvrager ontvangt een brief waarin de beslissing van de commissie wordt medegedeeld.

Wat kan ik doen als mijn naturalisatieaanvraag wordt geweigerd?

De aanvrager beschikt over een termijn van één maand om opmerkingen te formuleren ten aanzien van de beslissing van de commissie die hem per post wordt bezorgd. Deze opmerkingen moeten per post, niet aangetekend, naar de Dienst Naturalisaties verstuurd worden.

In het geval van een definitieve verwerping van de aanvraag kan de betrokkene een nieuwe aanvraag indienen.

Mijn echtgenoot is Belg. Hoe kan ik ook de Belgische nationaliteit verwerven?

Indien u beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 12bis paragraaf 1 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, kan u een nationaliteitsverklaring afleggen. Meer informatie over deze procedure kan u verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

Hoe vaak komt de commissie voor de Naturalisaties samen?

De commissie vergadert een aantal keren per jaar. Het aantal vergaderingen is niet bepaald.

Haut de la pageTop