Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Naturalisaties

Verloop van de naturalisatieprocedure

  1. Aanvraagformulier en Informatiebrochure worden afgeleverd door het gemeentebestuur.
  2. De documenten die bij de aanvraag moeten worden gevoegd, worden ingezameld, vertaald en zonodig gelegaliseerd.
  3. Het aanvraagformulier wordt, samen met deze documenten, overgezonden aan de ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeente van verblijf of aan de Griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers - dienst Naturalisaties.
  4. Deze dienst vraagt het advies van het parket dat bevoegd is voor de woonplaats van de aanvrager.
  5. Na ontvangst van het advies wordt de aanvraag onderzocht door de commissie voor de Naturalisaties van de Kamer. Die commissie kan eventueel een nieuw onderzoek, het uitstellen, de goedkeuring of de verwerping van de aanvraag voorstellen.
  6. Het voorstel van de commissie wordt voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
  7. De akte met de door de Kamer goedgekeurde voorstellen wordt aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.
  8. Deze akte wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  9. De aanvrager wordt Belg vanaf de datum van bekendmaking. Hij wordt door zijn gemeentebestuur ontboden teneinde zijn nieuwe identiteitskaart in ontvangst te nemen.

Haut de la pageTop