Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

De organen van de Kamer

Beheersorganen : Het Bureau

Bevoegdheden

Het Bureau is het leidinggevend orgaan van de Kamer en heeft een algemene bestuursbevoegdheid. Het Bureau stelt onder meer de statuten op van de Kamerleden, het personeel en de organen van de Kamer. Het benoemt en ontslaat het personeel. Het Bureau komt doorgaans éénmaal per trimester samen.

Het Bureau bestaat uit:

  • een door de plenaire vergadering verkozen voorzitter;
  • drie ondervoorzitters en bureauleden die op voorstel van de fracties worden benoemd, waarbij zoveel leden worden benoemd als nodig is opdat elke fractie met ten minste twaalf leden ten minste een lid van het Bureau telt;
  • de gewezen Kamervoorzitters die nog Kamerlid zijn;
  • de voorzitters van de politieke fracties;
  • een toegevoegd lid per fractie met minder dan twaalf leden die geen gewoon bureaulid heeft.

Meer info ...

Haut de la pageTop