Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Bevoegdheden en werkzaamheden

Bevoegdheden van de Kamer

WAT DOET DE KAMER ?

Een regeringsmeerderheid vormen

Zonder het vertrouwen van de Kamer kan een federale regering niet aan de slag gaan. Tenminste 76 kamerleden moeten de regering steunen na een debat over de regeringsverklaring. De kamerleden die de regering steunen, vormen de meerderheid; de overige kamerleden vormen de oppositie.

Meer info ... infosteekkaart "Bevoegdheden" (pdf)

Het regeringsbeleid controleren

De Kamer controleert de federale regering. Alleen de Kamer kan die regering of ministers tot de orde roepen en eventueel het vertrouwen aan de regering intrekken. Interpellaties zijn het controlemiddel bij uitstek waarover de kamerleden beschikken. Jaarlijks houden ze meerdere honderden interpellaties.

Meer info ... infosteekkaart "Beleidscontrole - Interpellaties" (pdf)

De staatsfinanciën controleren

De Kamer is bevoegd voor de financiën van de federale Staat. De Kamer alleen keurt de begrotingen goed.

Meer info ... infosteekkaart "De begroting" (pdf) en infosteekkaart "De regelgevende bevoegdheid de monocamerale procedure (pdf)

Het Rekenhof staat de Kamer bij in de controle van de staatsuitgaven.

Meer info ... infosteekkaart "Het Rekenhof" (pdf)

Wetten maken

De Kamer is samen met de Senaat bevoegd voor de Grondwet, de wetten betreffende de staatsinrichting ...

Meer info ... infosteekkaart "De regelgevende bevoegdheid de bicamerale procedure" (pdf)

De Kamer is voor in de Grondwet opgesomde wetgeving bevoegd, maar de Senaat kan binnen bepaalde termijnen wijzigingen voorstellen aan teksten die de Kamer aangenomen heeft of op eigen initiatief wetsontwerpen aan de Kamer voorleggen. De Kamer heeft in deze gevallen hoe dan ook het laatste woord.

Meer info ... infosteekkaart "De regelgevende bevoegdheid optioneel bicamerale procedure" (pdf)

De Kamer alleen is voor de overige wetgeving bevoegd

Meer info ... infosteekkaart "De wetgevende bevoegdheid: monocamerale procedure" (pdf)

De Raad van State staat de Kamer bij inzake wetgeving.

Meer info ... infosteekkaart "De Raad van State" (pdf)

Beleidsinformatie verzamelen

De kamerleden stellen jaarlijks ± 1.500 mondelinge en ± 2.300 schriftelijke vragen. Ze kunnen ook onderzoekscommissies oprichten om maatschappelijke problemen te onderzoeken. Op basis van deze beleidsinformatie worden wetgevende initiatieven genomen.

Meer info ... infosteekkaart "Beleidsinformatieve taak - Vragen" (pdf)

Het meest sprekende voorbeeld van de laatste jaren is de onderzoekscommissie over de verdwenen en vermoorde kinderen. Op basis van het rapport van die onderzoekscommissie werd het gerechtelijk en het politieapparaat hervormd.

Meer info ... infosteekkaart "Beleidscontrole - Onderzoekscommissies" (pdf)

En zoveel andere opdrachten ...

De ombudsman benoemen die de klachten van de burgers onderzoekt; petities van burgers onderzoeken; de Belgische nationaliteit verlenen; de raadsheren bij het Rekenhof benoemen.

Meer info ... infosteekkaart "Bijzondere bevoegdheden - Naturalisaties" (pdf) en infosteekkaart "De federale ombudsmannen" (pdf)

Haut de la pageTop