...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1002 - Zittingsperiode : 54


Auteur Paul-Olivier Delannois, PS
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Valse profielen op goksites.
Datum indiening25/01/2016
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/02/2016

 
Vraag

Onlangs las ik in Le Soir dat er steeds meer met valse profielen gewerkt wordt op goksites. De krant verwijst naar een verslag van de Kansspelcommissie, waarin staat dat er 70.000 valse profielen geregistreerd werden. Volgens de commissie zijn ze het werk van minderjarigen, personen aan wie er een gokverbod werd opgelegd en delinquenten met onfrisse bedoelingen. In het artikel wordt er terecht op gewezen dat alleen al het bestaan van zoveel valse profielen aantoont dat er iets schort aan de controlesystemen, die de zwaksten en gokverslaafden zouden moeten beschermen. De voorzitter van de Kansspelcommissie, de heer Etienne Marique, zou registratie aan de hand van de identiteitskaart bij de inschrijving op een goksite verplicht willen stellen. Zo zou men de nieuwe inschrijvingen met het Rijksregister kunnen vergelijken. Dat lijkt een zeer efficiënte maatregel in de strijd tegen de valse profielen. Vindt u dat een efficiënte maatregel? Zo ja, zal die eerlang in een wet worden gegoten? Zo niet, welke maatregelen zal u dan wel nemen? Het is duidelijk dat die in België steeds verder om zich heen grijpende praktijk goed beregeld moet worden.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B063
Publicatiedatum 23/02/2016, 20152016
Antwoord

De reglementering betreffende de kansspelen behoort tot de bevoegdheid van de minister van Justitie (Zie vraag nr. 801 van 25 januari 2016). Ik verwijs het geachte lid hierbij naar de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Deze wet beoogt met name de "informatiemaatschappij-instrumenten", namelijk de onlinespelen. Bovendien herinner ik het geachte lid eraan dat, krachtens de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, het Sectoraal comité van het Rijksregister machtiging verleent aan de Belgische openbare overheden om toegang te hebben tot de gegevens van dat register en/of het Rijksregisternummer (opgenomen op de chip van de elektronische identiteitskaart) te gebruiken, voor de informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie, alsook aan de openbare of private instellingen van Belgisch recht, voor de informatie die zij nodig hebben voor het vervullen van taken van algemeen belang die hen zijn toevertrouwd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie of voor taken die uitdrukkelijk als zodanig erkend worden door het voormelde Sectoraal Comité. Als er dus bijvoorbeeld, om de minderjarigen te beschermen, een systeem zou komen voor leeftijdscontrole van de onlinespelers aan de hand van een verificatie in het Rijksregister, dan zou dit systeem vooraf ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan het Sectoraal Comité van het Rijksregister.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenIDENTITEITSBEWIJS | KANSSPEL | ECONOMISCH BELEID | INTERNETSITE