Verslagen ter uitvoering van een wet

Laatst meegedeelde verslagen ( Situatie op 24-04-2019 )
(* = meegedeeld vóór 13-10-2016)

Zoeken op een woord of een datum (zonder aanhalingstekens):

Zoekcriteria: " "

Mededeling Verslag Wet & Artikel Trefwoord Periodiciteit
0000-00-00 Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-18. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE 1 JAAR
21-03-2019 Werkingsverslag voor het jaar 2018 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2019 van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-03-2019 Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank voor het jaar 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 423. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-03-2019 Resultaten van de controle door het Rekenhof van de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2018. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
14-03-2019 Werkingsverslag voor het jaar 2018 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 février 2019 van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
14-03-2019 Werkingsverslag voor het jaar 2018 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 februari 2019 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
28-02-2019 Resultaten van de controle door het Rekenhof van de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2017. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
31-01-2019 Auditverslag van het Rekenhof "Invoering van een continudienst bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen". Grondwet. Art. 180.
24-01-2019 Auditverslag van het Rekenhof "Invoering van de nieuwe geldelijke loopbaan voor het federaal overheidspersoneel". Grondwet. Art. 180.
10-01-2019 Jaarverslag 2017 van de Kansspelcommissie. PDF Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16. KANSSPEL 1 JAAR
18-12-2018 Verslag 2016 (gegevens 2015) van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie. Wetboek van strafvordering. Art. 90decies. TELEFOON- EN BRIEFGEHEIM 1 JAAR
13-12-2018 Jaarverslag 2017 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°. RADIOACTIEF AFVAL 1 JAAR
06-12-2018 Jaarverslag 2017 van het Tariferingsbureau Natuurrampen. PDF Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Art. 131. VERZEKERING 1 JAAR
29-11-2018 Jaarverslag 2017 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°. ZIEKTEVERZEKERING 1 JAAR
29-11-2018 Jaarverslag 2017 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Art. 12. 1 JAAR
29-11-2018 Verslag (1 januari 2018 tot 30 juni 2018) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17. WAPENHANDEL 1 JAAR
08-11-2018 Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 22 augustus 2018. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-11-2018 Jaarverslag 2017 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Art. 26. NUCLEAIRE VEILIGHEID 1 JAAR
08-11-2018 Verslag voor de jaren 2016 en 2017 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie. Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies. CORRUPTIE 1 JAAR
08-11-2018 Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2019. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
08-11-2018 Jaarverslag 2017 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1. KERNCENTRALE 1 JAAR
25-10-2018 Jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel 2018 "Minderjarig, in hoogste nood" van het Federaal Migratiecentrum. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
25-10-2018 Jaarverslag 2017-2018 van de Federale Deontologische Commissie. PDF Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie. Art. 13. 1 JAAR
25-10-2018 Deel 1 van het 175e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 75. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
18-10-2018 Jaarverslag 2017 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid. POST EN TELECOMMUNICATIE 1 JAAR
18-10-2018 Verslag van de activiteiten van de Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2017-2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 423. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
09-10-2018 Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2018 van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180.
04-10-2018 Jaarverslag 2017 bij het Beheers- en toezichtscomité bij het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling. Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 1 JAAR
04-10-2018 Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2017. Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2. BIO-ETHIEK 1 JAAR
26-09-2018 Jaarverslag 2017 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. PDF Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 11, § 5. DUURZAME ONTWIKKELING 1 JAAR
26-09-2018 Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2017. PDF Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36. DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS 1 JAAR
20-09-2018 Auditverslag van het Rekenhof "Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie". Grondwet. Art. 180.
20-09-2018 Het samenwerkingsprogramma met een partnerland. Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
20-09-2018 Verslag (1 juli 2017 tot 31 december 2017) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17. WAPENHANDEL 1 JAAR
20-09-2018 Specifiek jaarverslag 2017 over het beheer van het GEN-Fonds door de NMBS. Programmawet (1) van 11 juli 2005. Art. 50, § 4. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
20-09-2018 Jaarrekening van HR Rail, jaarverslag en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2016. Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. Art. 56. OPENBAAR VERVOER 1 JAAR
20-09-2018 Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2017. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
20-09-2018 Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2017. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
19-07-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 juni 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-07-2018 Achtste verslag (2016-2017) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Art. 9. EUTHANASIE 2 JAAR
19-07-2018 Jaarverslag 2017 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-07-2018 Jaarverslag 2017 "Stilstand is geen optie" van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling. Art. 7. RACISME 1 JAAR
17-07-2018 Jaarrekening 2017, beleidsverslag van Enabel en verslag van het collge van commissarissen. Wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdracht en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap. Art. 42. 1 JAAR
12-07-2018 Auditverslag van het Rekenhof "Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat - Inventarisatie en boekhoudkundige registratie". Grondwet. Art. 180.
05-07-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 juni 2018 van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
05-07-2018 Evaluatierapport van de reglementering inzake schuldsaldoverzekeringen. Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Art. 2018. 2 JAAR
05-07-2018 Jaarverslag 2016 bij het Beheers- en toezichtscomité bij het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling. Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 1 JAAR
28-06-2018 Jaarverslag 2018 "Migratie in cijfers en in rechten" van het Federaal Migratiecentrum. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
28-06-2018 Werkingsverslag van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 juni 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
27-06-2018 Jaarverslag 2017 van de Group Credendo. PDF Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22. DELCREDERE 1 JAAR
21-06-2018 Jaarverslag 2017 van de Fiscale Bemiddelingsdienst. PDF Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV). Art. 5. 1 JAAR
21-06-2018 Auditverslag van het Rekenhof "Sanctiebeleid inzake directe belastingen". Grondwet. Art. 180.
21-06-2018 Jaarverslag 2017 van de Autoriteit voor financiële diensten en markten. Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Art. 65. OVERHEIDSTOEZICHT 1 JAAR
14-06-2018 Jaarverslag 2017 van de Ombudsman voor de treinreizigers. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
14-06-2018 Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 mei 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
07-06-2018 Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 mei 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
07-06-2018 Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2016. Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid. AARDOLIE 1 JAAR
07-06-2018 Verslag 2017 van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. PDF Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 19. DUURZAME ONTWIKKELING 1 JAAR
07-06-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 mei 2018 van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
07-06-2018 Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
07-06-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 van het hof van beroep te Antwerpen, goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 mei 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
07-06-2018 Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2017, goedgekeurd door de korpsvergadering van 22 mei 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
07-06-2018 Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2017 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2. BIO-ETHIEK 1 JAAR
31-05-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 mei 2018 van het arbeidshof te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
31-05-2018 Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
31-05-2018 Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2017. PDF Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25. VENNOOTSCHAPSBELASTING 1 JAAR
31-05-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 mei 2018 van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
31-05-2018 Werkingsverslag van het parket Namen voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 9 mei 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
24-05-2018 Jaarverslag 2017 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Art. 32, § 2, 2de lid. EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN 1 JAAR
24-05-2018 Jaarrekening 2017 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
17-05-2018 Jaarverslag 2017 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
17-05-2018 Jaarverslag 2017 van het Bureau voor Normalisatie. Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17. ECONOMISCH RECHT 1 JAAR
17-05-2018 Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) van de rechtbank van eerste aanleg te Luik voor het jaar 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
09-05-2018 Jaarverslag 2017 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
09-05-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 april 2018 van het arbeidshof te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
09-05-2018 Jaarverslag 2017 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
03-05-2018 Jaarverslag "Van evaluatie van hulp naar evaluatie van ontwikkeling" van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking. Art. 9. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
03-05-2018 Auditverslag van het Rekenhof "Hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting". Grondwet. Art. 180.
03-05-2018 Activiteitenverslag van algemeen belang voor het jaar 2017 van een lid van de Koninklijke Familie. Wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. Art. 15. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
26-04-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 12 april 2018 van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
25-04-2018 Jaarverslag 2017 van de federale ombudsmannen. PDF Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15. BEMIDDELAAR 1 JAAR
25-04-2018 Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Auditverslag van het Rekenhof "Beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten". Grondwet. Art. 180.
19-04-2018 Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 3 april 2018. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-04-2018 Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat Henegouwen voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Jaarverslag 2017 van het Hof van Cassatie. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen) voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2018 van de arbeidsrechtbank Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2018 van de arbeidsrechtbank Henegouwen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algmene vergadering van 29 maart 2018 van de arbeidsrechtbank te Leuven. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2018 van de rechtbank van koophandel Waals-Brabant. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Henegouwen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) van het parket Luik voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout) van het arbeidsauditoraat Antwerpen voor het jaar 2017, goedgekeurd door de korpsvergadering van 23 maart 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Jaarverslag 2017 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2018 van de rechtbank van eerste aanleg Namen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2018 van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2018 van de rechtbank van koophandel Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) van het parket Oost-Vlaanderen voor het jaar 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2018 van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2017, goedgekeurd door de korpsvergadering van 26 maart 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) voor het jaar 2017 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 23 maart 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Luik, Namen en Luxemburg) voor het jaar 2017 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2018 van de rechtbank van koophandel te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Namen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag (afdelingen Hasselt en Tongeren) van het parket Limburg voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2017 en het verslag van de bedrijfsrevisor. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2018 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag van het parket Waals-Brabant voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank voor het gerechtelijk jaar 2016-2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 423. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 maart 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
29-03-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2018 van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-03-2018 Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 14 maart 2018 van de arbeidsrechtbank Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-03-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 8 maart 2018 van de arbeidsrechtbank Waals-Brabant. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-03-2018 Verslag van de regering 2013-2014 inzake de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel. Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. Art. 12. KINDERBESCHERMING 2 JAAR
22-03-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 2 maart 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-03-2018 Jaarverslag 2017 over de werkzaamheden van de Europese Unie. PDF Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2. EUROPESE UNIE 1 JAAR
15-03-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 februari 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
15-03-2018 Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat Gent (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlanderen) voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 februari 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
08-03-2018 Jaarverslag 2016 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Art. 12. 1 JAAR
01-03-2018 Auditverslag van het Rekenhof "Terugbetaling van btw-tegoeden". Grondwet. Art. 180.
01-03-2018 Auditverslag van het Rekenhof "Selectieprocedures bij de federale overheid". Grondwet. Art. 180.
01-03-2018 Auditverslag van het Rekenhof "Uitkeringen voor volledig werklozen - Voorkomen en opsporen van onterechte betalingen". Grondwet. Art. 180.
22-02-2018 Werkingsverslag van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 januari 2018. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
08-02-2018 Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2016. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
01-02-2018 Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2016-2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 423. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
25-01-2018 Resultaten van de controle door het Rekenhof van de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2016. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
11-01-2018 Jaarverslag 2016 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid. POST EN TELECOMMUNICATIE 1 JAAR
11-01-2018 Jaarverslag 2016 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1. KERNCENTRALE 1 JAAR
11-01-2018 Verslag dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het gerechtelijk jaar 2016-2017 moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementaire stukken nrs 435/4) Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11. WETGEVING 1 JAAR
11-01-2018 De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden. Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
11-01-2018 Bijvoegsel 1 van het 171e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A voor het begrotingsjaar 2013). Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
13-12-2017 Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2016. Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2. BIO-ETHIEK 1 JAAR
07-12-2017 Deel 1 van het 174e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 75. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
30-11-2017 Jaarverslag 2016 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°. RADIOACTIEF AFVAL 1 JAAR
30-11-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Opvang van asielzoekers". Grondwet. Art. 180.
30-11-2017 Jaarverslag 2016-2017 van de Federale Deontologische Commissie. PDF Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie. Art. 13. 1 JAAR
30-11-2017 Tweejaarlijks verslag 2015-2016 van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. PDF Wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties. Art. 11. RELIGIEUZE SEKTE 2 JAAR
23-11-2017 Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
23-11-2017 Jaarverslag 2015 van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro. Wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro. Art. 10, § 4. BIO-ETHIEK 1 JAAR
16-11-2017 Auditverslag "Boek 2017 over de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-11-2017 Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2018. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
26-10-2017 Verslag (1 januari 2017 tot 30 juni 2017) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17. WAPENHANDEL 1 JAAR
26-10-2017 Jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel 2017 "Online_" van het Federaal Migratiecentrum. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
19-10-2017 Jaarverslag 2016 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°. ZIEKTEVERZEKERING 1 JAAR
19-10-2017 Jaarverslag 2016 van het Tariferingsbureau Natuurrampen. PDF Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Art. 131. VERZEKERING 1 JAAR
11-10-2017 Activiteitenverslag 2016 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
05-10-2017 Jaarverslag 2016 "Inclusie onder druk" van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. PDF Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling. Art. 7. RACISME 1 JAAR
05-10-2017 Jaarverslag 2016 van de Hoge Raad voor de Justitie. PDF Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-7. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE 1 JAAR
05-10-2017 Tweejaarlijks verslag van de Autoriteit voor financiële diensten en markten betreffende het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders. Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen. Art. 47. PENSIOENEN 2 JAAR
21-09-2017 Verslag van de activiteiten van de Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2016-2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 423. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-09-2017 Specifiek jaarverslag 2016 over het beheer van het GEN-Fonds door de NMBS. Programmawet (1) van 11 juli 2005. Art. 50, § 4. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
21-09-2017 Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2016. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
21-09-2017 Jaarverslag 2016 van de Kansspelcommissie. PDF Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16. KANSSPEL 1 JAAR
21-09-2017 Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2016. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
21-09-2017 Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 26 juli 2017. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-09-2017 Jaarverslag 2016 van het Bureau voor Normalisatie. Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17. ECONOMISCH RECHT 1 JAAR
21-09-2017 Jaarverslag 2016 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. PDF Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-09-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de catering bij de federale overheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-07-2017 Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2016. PDF Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36. DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS 1 JAAR
19-07-2017 Verslag 2016 van de groep Credendo. Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 24. 1 JAAR
19-07-2017 Eerste evaluatieverslag van de Evaluatiecommissie federale wetgeving ter bestrijding van discriminatie. Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. Art. 52. 5 JAAR
13-07-2017 Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings Halle-Vilvoorde voor het jaar 2016, goedgekeurd door de korpsvergadering van 26 juni 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
06-07-2017 Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 juni 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
06-07-2017 De minister van Justitie bezorgt een schriftelijk verslag over een arrest van het Hof van Cassatie (het arrest van 28 april 2016 inzake Frank Van Vlaenderen e.a.t/Belgische Staat). Gerechtelijk Wetboek. Art. 1121. RECHTERLIJKE INRICHTING
29-06-2017 Jaarverslag 2016 van de Ombudsman voor de treinreizigers. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
29-06-2017 Tussentijds verslag over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwen-conferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad (oktober 2014 - december 2016). Wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen. Art. 5, § 1. GELIJKE BEHANDELING VAN MAN EN VROUW
29-06-2017 Macroprudentiel verslag 2017 van de Nationale Bank van België. Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organieke statuut van de Nationale Bank van België. Art. 28. CENTRALE BANK 1 JAAR
28-06-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 juni 2017 van de arbeidsrechtbank Waals-Brabant. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
28-06-2017 Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
28-06-2017 Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 13 juni 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-06-2017 Jaarverslag 2016 van de Autoriteit voor financiële diensten en markten. Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Art. 65. OVERHEIDSTOEZICHT 1 JAAR
22-06-2017 Jaarverslag 2017 "Migratie in cijfers en in rechten" van het Federaal Migratiecentrum. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
22-06-2017 Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2016. PDF Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25. VENNOOTSCHAPSBELASTING 1 JAAR
22-06-2017 Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 7 juni 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
15-06-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Overheidsopdrachten en interne controle bij de departementen van de algemene administratie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-06-2017 Activiteitenverslag van algemeen belang van de leden van de Koninklijke Familie voor het jaar 2016. Wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. Art. 15. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
15-06-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 mei 2017 van het hof van beroep te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
08-06-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 mei 2017 van het arbeidshof te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
08-06-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 mei 2017 van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
08-06-2017 Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 mei 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
08-06-2017 Audit verslag "HR-audit bij de wetenschappelijke instellingen van de FOD Volksgezondheid : Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en Centrum voor Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agrochimie (CODA)". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
01-06-2017 Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2015. Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid. AARDOLIE 1 JAAR
01-06-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 5 mei 2017 van het arbeidshof te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
01-06-2017 Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent voor het jaar 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
01-06-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 mei 2017 van het arbeidshof te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
01-06-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 mei 2017 van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
01-06-2017 Werkingsverslag van het parket Namen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 april 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
01-06-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 mei 2017 van het arbeidshof te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
01-06-2017 Jaarverslag 2016 van het Raadgevend Comité van de treinreizigers. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 47/1, § 3, BEMIDDELAAR 1 JAAR
01-06-2017 Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2016, goedgekeurd door de korpsvergadering van 12 mei 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
24-05-2017 Werkingsverslag van het parket Charleroi voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 9 mei 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
24-05-2017 Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 mei 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
24-05-2017 Jaarrekening 2016 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
24-05-2017 Jaarverslag 2016 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
18-05-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 4 mei 2017 van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
11-05-2017 Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 april 2017 van de rechtbank van eerste aanleg te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
11-05-2017 Activiteitenverslag 2016 van de Ombudsdienst voor energie. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15. BEMIDDELAAR 1 JAAR
11-05-2017 Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 6 april 2017. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
04-05-2017 Jaarverslag "Ontwikkelingshulp evalueren : gisteren en morgen" van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking. Art. 9. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
04-05-2017 Jaarverslag 2016 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
04-05-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
04-05-2017 Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2016 en het verslag van de bedrijfsrevisor. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
04-05-2017 Jaarverslag 2016 over de werkzaamheden van de Europese Unie. PDF Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2. EUROPESE UNIE 1 JAAR
27-04-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Uitvoering van het Capelo-project en verwerking van elektronische gegevens door de FDP-ambtenarenpensioenen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
27-04-2017 Jaarverslag 2016 van de federale ombudsmannen. PDF Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15. BEMIDDELAAR 1 JAAR
27-04-2017 Verslag (1 juli 2016 tot 31 december 2016) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17. WAPENHANDEL 1 JAAR
27-04-2017 Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen) voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2017 van de arbeidsrechtbank Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
27-04-2017 Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2016. Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62. TAALGEBRUIK 1 JAAR
27-04-2017 Werkingsverslag (afdelingen Aarlen, Neufchâteau en Marche-en-Famenne) voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2017 van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
27-04-2017 Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
27-04-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2017 van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
27-04-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2017 van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
27-04-2017 Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) van het parket West-Vlaanderen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2015. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg Limburg voor het jaar 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Bijvoegsel 1 van het 170e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A voor het begrotingsjaar 2012). Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-04-2017 Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout) van het arbeidsauditoraat Antwerpen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag van de arbeidsrechtbank te Leuven voor het jaar 2016 . Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2017 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2017 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Leuven. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2017 van de rechtbank van eerste aanleg Namen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout) van het parket van de procureur des Konings Antwerpen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag (afdelingen Hasselt en Tongeren) van het parket Limburg voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) voor het jaar 2016 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 23 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Luik, Namen en Luxemburg) voor het jaar 2016 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2017 van de rechtbank van koophandel te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2017 van de arbeidsrechtbank Henegouwen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) van het parket Oost-Vlaanderen voor het jaar 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 13 maart 2017 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2017 van de arbeidsrechtbank Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2017 van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2016, goedgekeurd door de korpsvergaderingen van 16 en 23 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag van het parket Waals-Brabant voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
30-03-2017 Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
30-03-2017 Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
30-03-2017 Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
30-03-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 mei 2017 van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
30-03-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 10 maart 2017 van de rechtbank van koophandel Waals-Brabant. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
30-03-2017 Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2016 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2. BIO-ETHIEK 1 JAAR
23-03-2017 Werkingsverslagen (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlanderen) van het arbeidsauditoraat Gent voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 14 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-03-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 7 maart 2017 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-03-2017 Werkingsverslagen van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2014 en het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 8 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-03-2017 Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat Henegouwen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 9 maart 2017. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-03-2017 Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 16 februari 2017. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-03-2017 Jaarverslag 2014-2015 van het Beheers- en toezichtscomité van het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 1 JAAR
16-03-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Minimale ziekenhuisgegevens en verwante registratiesystemen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-03-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Autocontrole van de operatoren van de voedselketen - Omkadering door het FAVV". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-02-2017 Commentaren en opmerkingen van het Rekenhof over de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor de jaren 2014 en 2015. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
16-02-2017 Evaluatieverslag van de toepassing van dit wet. Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen. Art. 7. BESCHERMING VAN DE CONSUMENT 2 JAAR
09-02-2017 Jaarverslag 2015 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie. Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies. CORRUPTIE 1 JAAR
02-02-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking - Invoering door de FOD Financiën van de wettelijke regeling inzake inhouding op factuur en hoofdelijke aansprakelijkheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-01-2017 Statistieken inzake de bewaring van de gegevens voor 2014 en 2015. Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Art. 126. TELEFOON- EN BRIEFGEHEIM 1 JAAR
12-01-2017 Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank voor het gerechtelijk jaar 2015-2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 423. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
15-12-2016 Prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2025-2030. PDF Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere met leidingen. Art. 15/13 GAS
08-12-2016 Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2015. Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2. BIO-ETHIEK 1 JAAR
08-12-2016 Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
08-12-2016 Jaarverslag 2015 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid. POST EN TELECOMMUNICATIE 1 JAAR
08-12-2016 Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. PDF Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid. POST EN TELECOMMUNICATIE 1 JAAR
08-12-2016 De minister van Justitie bezorgt een schriftelijk verslag over twee arresten van het Hof van Cassatie (het arrest van 29 oktober 2015 inzake de NV INNO en het arrest van 14 december 2015 inzake de SA ERFA PHARM). Gerechtelijk Wetboek. Art. 1121. RECHTERLIJKE INRICHTING
24-11-2016 Jaarverslag 2015 van het Tariferingsbureau Natuurrampen. PDF Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Art. 131. VERZEKERING 1 JAAR
17-11-2016 Verslag 2014 betreffende de toepassing van de wet op het gebruik der talen bij het leger. Wet van 30 juli 1938 op het gebruik der talen bij het leger. Art. 32. TAALGEBRUIK 1 JAAR
17-11-2016 Verslag 2015 betreffende de toepassing van de wet op het gebruik der talen bij het leger. Wet van 30 juli 1938 op het gebruik der talen bij het leger. Art. 32. TAALGEBRUIK 1 JAAR
10-11-2016 Jaarverslag 2015 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. PDF Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Art. 26. NUCLEAIRE VEILIGHEID 1 JAAR
10-11-2016 Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2017. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
10-11-2016 Auditverslag van het Rekenhof "Taxatie volgens tekenen en indiciën". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-11-2016 Jaarrekening van HR Rail, jaarverslag en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2014. Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. Art. 56. OPENBAAR VERVOER 1 JAAR
10-11-2016 Jaarrekening van HR Rail, jaarverslag en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2015. Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. Art. 56. OPENBAAR VERVOER 1 JAAR
10-11-2016 Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 19 juli 2016. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
27-10-2016 Deel 1 van het 173e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 75. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
27-10-2016 Verslag (1 januari 2016 tot 30 juni 2016) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17. WAPENHANDEL 1 JAAR
27-10-2016 Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 april 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-10-2016 Jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel 2016 "Bedelaars in de handen van mensenhandelaars" van het Federaal Migratiecentrum. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
20-10-2016 Jaarverslag 2015 van het Bureau voor Normalisatie. Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17. ECONOMISCH RECHT 1 JAAR
17-10-2016 Jaarverslag 2015 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. PDF Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1. KERNCENTRALE 1 JAAR
13-10-2016 Zevende verslag (2014-2015) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (gedrukt als parlementair stuk nr. 2078/1) PDF Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Art. 9. EUTHANASIE 2 JAAR
13-10-2016 Jaarverslag 2015 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°. RADIOACTIEF AFVAL 1 JAAR
29-09-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2016 over de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
22-09-2016 * Activiteitenverslag 2015 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
22-09-2016 * Jaarverslag 2015 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°. ZIEKTEVERZEKERING 1 JAAR
22-09-2016 * Jaarrekening 2015 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-09-2016 * Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2015. PDF Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36. DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS 1 JAAR
15-09-2016 * Specifiek jaarverslag 2015 over het beheer van het GEN-Fonds door de NMBS. Programmawet (1) van 11 juli 2005. Art. 50, § 4. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-09-2016 * Jaarverslag 2015 van de Group Credendo. PDF Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22. DELCREDERE 1 JAAR
15-09-2016 * De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden. Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
15-09-2016 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2014. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-09-2016 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2015. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-09-2016 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2014. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-09-2016 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2015. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-09-2016 * Jaarverslag 2012-2014 van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro. Wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro. Art. 10, § 4. BIO-ETHIEK 1 JAAR
15-09-2016 * Jaarverslag 2016 "Migratie in cijfers en in rechten" van het Federaal Migratiecentrum. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
19-07-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 27 mei 2016 en 10 juni 2016 van het arbeidshof te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
14-07-2016 * Jaarverslag 2015 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. PDF Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
14-07-2016 * Activiteitenverslag van algemeen belang van de leden van de Koninklijke Familie voor het jaar 2015. PDF Wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. Art. 15. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
07-07-2016 * Jaarverslag 2015 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
07-07-2016 * Verslag 2015 (gegevens 2014) van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie. Wetboek van strafvordering. Art. 90decies. TELEFOON- EN BRIEFGEHEIM 1 JAAR
07-07-2016 * Jaarverslag 2015 van de Kansspelcommissie. PDF Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16. KANSSPEL 1 JAAR
07-07-2016 * Nationaal veiligheidsplan 2016-2019. Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Art. 4, tweede lid. POLITIE 1 JAAR
07-07-2016 * Werkingsverslag van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel voor het jaar 2015, goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 juni 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
07-07-2016 * Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 juni 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
07-07-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Steun van de federale politie aan de lokale zones bij de handhaving van de openbare orde". Grondwet. Art. 180 OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-07-2016 * Verslag van de Hoge Raad voor de Justitie van het bijzonder onderzoek "Hoven van beroep". PDF Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-18. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE 1 JAAR
07-07-2016 * Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2015. PDF Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25. VENNOOTSCHAPSBELASTING 1 JAAR
07-07-2016 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 21 juni 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
07-07-2016 * Verslag van de Hoge Raad voor de Justitie van het bijzonder onderzoek "Beheer en opvolging van dossiers inzake economische en financiële delinquentie". PDF Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-18. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE 1 JAAR
07-07-2016 * Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 juni 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
07-07-2016 * Jaarverslag 2015 "Samenleven op scherp" van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. PDF Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling. Art. 7. RACISME 1 JAAR
30-06-2016 * Jaarverslag 2015 van de Ombudsman voor de treinreizigers. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
29-06-2016 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2015, goedgekeurd door de korpsvergadering van 17 juni 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
29-06-2016 * Verslag 2015 van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. PDF Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 19. DUURZAME ONTWIKKELING 1 JAAR
29-06-2016 * Werkingsverslag van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 13 juni 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-06-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 juni 2016 van de rechtbank van eerste aanleg Namen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-06-2016 * Werkingsverslag van het parket Namen voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 8 juni 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-06-2016 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings Halle-Vilvoorde voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 13 juni 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-06-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 7 juni 2016 van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-06-2016 * Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant voor het jaar 2015, goedgekeurd door de algemene vergadering van 9 juni 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-06-2016 * Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) van het parket West-Vlaanderen voor het jaar 2015 alsmede het processen-verbaal van de korpsvergaderingen van 2, 6, 7 en 8 juni 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-06-2016 * Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 mei 2016 van de rechtbank van eerste aanleg te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
09-06-2016 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
09-06-2016 * Jaarverslag 2015 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Art. 32, § 2, 2de lid. EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN 1 JAAR
09-06-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 12 mei 2016 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
09-06-2016 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat Henegouwen voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 mei 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
09-06-2016 * Jaarverslag 2015 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
09-06-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 mei 2016 van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
09-06-2016 * Jaarverslag 2015 van de Federale Adviesraad voor Ouderen. Wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen. Art. 3, § 5. SOCIALE PARTICIPATIE 1 JAAR
09-06-2016 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 mei 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
09-06-2016 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 mei 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
09-06-2016 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2014. Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid. AARDOLIE 1 JAAR
02-06-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 mei 2016 van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-06-2016 * Werkingsverslag van het parket Charleroi voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 13 mei 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-05-2016 * Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout) van het arbeidsauditoraat Antwerpen voor het jaar 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-05-2016 * Jaarverslag 2015 van het Raadgevend Comité van de treinreizigers. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 47/1, § 3, BEMIDDELAAR 1 JAAR
26-05-2016 * Werkingsverslag van het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2015, goedgekeurd door de algemene vergadering van 11 mei 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-05-2016 * Jaarverslag 2015 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
26-05-2016 * Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2015. Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62. TAALGEBRUIK 1 JAAR
26-05-2016 * Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-05-2016 * Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen voor het jaar 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-05-2016 * Werkingsverslag 2015 - maart 2016 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
19-05-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 10 mei 2016 van het arbeidshof te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
12-05-2016 * Jaarverslag 2014 van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit. Wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit. Art. 4, § 5. SOCIALE ZEKERHEID 1 JAAR
12-05-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 april 2016 van het arbeidshof te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
12-05-2016 * Activiteitenverslag 2015 van de Ombudsdienst voor energie. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15. BEMIDDELAAR 1 JAAR
04-05-2016 * Jaarverslag 2015 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
04-05-2016 * Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2015 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2. BIO-ETHIEK 1 JAAR
28-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 april 2016 van het arbeidshof te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
28-04-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Terugbetaling van tandzorg - Voor een performanter overheidsbeheer". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
28-04-2016 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 15 maart 2016. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-04-2016 * Jaarverslag 2015 van de federale ombudsmannen. PDF Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15. BEMIDDELAAR 1 JAAR
21-04-2016 * Jaarverslag 2015 van het Hof van Cassatie. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Inning van successierechten door de FOD Financiën". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-04-2016 * Jaarverslag 2015 over de werkzaamheden van de Europese Unie. PDF Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2. EUROPESE UNIE 1 JAAR
21-04-2016 * Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2015 en het verslag van de bedrijfsrevisor. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
21-04-2016 * Werkingsverslag (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) van het parket Oost-Vlaanderen voor het jaar 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2016 * Tweejaarlijks verslag 2014-2015 "Publieke diensten en armoede - Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. PDF Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1. ARMOEDE 2 JAAR
21-04-2016 * Jaarverslag 2015 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
14-04-2016 * Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout) van het parket van de procureur des Konings Antwerpen voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 maart 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
14-04-2016 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 24 maart 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
14-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
14-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het arrondissement Oost-Vlaanderen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Pensioenen met een buitenlands element". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
13-04-2016 * Jaarverslag 2015 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen) voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2016 van de arbeidsrechtbank Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2016 van de arbeidsrechtbank Waals-Brabant. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Henegouwen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 maart 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2016 van de arbeidsrechtbank Hengouwen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden. Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) voor het jaar 2015 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 22 maart 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Leuven. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslagen (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlanderen) van het arbeidsauditoraat Gent voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2016 van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag (afdelingen Bergen, Doornik en Charleroi) voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 maart 2016 van de rechtbank van koophandel Henegouwen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Luik, Namen en Luxemburg) voor het jaar 2015 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2016 van de rechtbank van koophandel te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag van het parket Waals-Brabant voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2015, goedgekeurd door de korpsvergaderingen van 14 en 21 maart 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2016 van de arbeidsrechtbank Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algmene vergadering van 11 maart 2016 van de arbeidsrechtbank te Leuven. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 11 maart 2016. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Jaarverslag 2013 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°. RADIOACTIEF AFVAL 1 JAAR
13-04-2016 * Jaarverslag 2014 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°. RADIOACTIEF AFVAL 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 4 maart 2016 van de rechtbank van koophandel Waals-Brabant. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Verslag 2014 (over het jaar 2013) van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie. Wetboek van strafvordering. Art. 90decies. TELEFOON- EN BRIEFGEHEIM 1 JAAR
17-03-2016 * Jaarverslag 2014 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°. ZIEKTEVERZEKERING 1 JAAR
03-03-2016 * Verslag (1 juli 2015 tot 31 december 2015) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17. WAPENHANDEL 1 JAAR
03-03-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de behoeften aan informaticapersoneel door de federale Staat". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
18-02-2016 * Jaarverslag 2015 van het Controleorgaan op de politionele informatie. Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Art. 36ter/13, EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN 1 JAAR
04-02-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Organisatie en werking van de fiscale opsporingsdiensten". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
04-02-2016 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2014. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
18-12-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-12-2015 * Verslag van de activiteiten van de Nederlandstalige tuchtrechtbank voor het gerechtelijk jaar 2014-2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 423. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
10-12-2015 * Bijvoegsel 1 van het 169e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A voor het begrotingsjaar 2011). Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
03-12-2015 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
03-12-2015 * Verslag van de "HR-audit bij de FOD Mobiliteit en Vervoer" van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
03-12-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2015 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
26-11-2015 * Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2014. Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2. BIO-ETHIEK 1 JAAR
26-11-2015 * Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank voor het gerechtelijk jaar 2014-2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 423. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-11-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 20 maart 2015 en 3 april 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-11-2015 * Jaarverslag 2014 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie. Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies. CORRUPTIE 1 JAAR
12-11-2015 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 september 2015. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-11-2015 * Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2016. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
29-10-2015 * Activiteitenverslag van het Landbouwfonds voor het dienstjaar 2014. Wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een Landbouwfonds gewijzigd door de wet van 27 mei 1999. Art. 5. LANDBOUWBELEID 1 JAAR
22-10-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)" Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-10-2015 * Jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel 2015 "Schakels verbinden" van het Federaal Migratiecentrum. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
14-10-2015 * Jaarverslag 2013 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. PDF Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1. KERNCENTRALE 1 JAAR
14-10-2015 * Jaarverslag 2014 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. PDF Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1. KERNCENTRALE 1 JAAR
14-10-2015 * Tweejaarlijks verslag 2013-2014 van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. PDF Wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties. Art. 11. RELIGIEUZE SEKTE 2 JAAR
14-10-2015 * Jaarverslag 2014 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid. POST EN TELECOMMUNICATIE 1 JAAR
14-10-2015 * Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. PDF Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid. POST EN TELECOMMUNICATIE 1 JAAR
14-10-2015 * Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2014-2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 423. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
14-10-2015 * Jaarverslag 2015 "Migratie in cijfers en in rechten" van het Federaal Migratiecentrum. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
14-10-2015 * Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2014. PDF Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36. DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS 1 JAAR
14-10-2015 * Verslag van de activiteiten van de Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2014-2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 423. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
14-10-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Fonds voor de Beroepsziekten : vergoedingstermijnen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Handvest van de sociaal verzekerde : bescherming van de pensioenrechten van de ambtenaar". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2015 * Jaarverslag 2014 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. PDF Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 11, § 5. DUURZAME ONTWIKKELING 1 JAAR
14-10-2015 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 juni 2015. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2015 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Bergen-Charleroi voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 18 juni 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
14-10-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Evaluatie van de interne contrôle van de DGD van de FOD Buitenlandse Zaken". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2015 * Verslag (1 januari 2015 tot 30 juni 2015) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17. WAPENHANDEL 1 JAAR
14-10-2015 * Jaarverslag 2014 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. PDF Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Art. 26. NUCLEAIRE VEILIGHEID 1 JAAR
15-07-2015 * Jaarverslag 2014 van de Federale Adviesraad voor Ouderen. PDF Wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen. Art. 3, § 5. SOCIALE PARTICIPATIE 1 JAAR
15-07-2015 * Jaarverslag 2014 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
15-07-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Accijnzen op tabaksproducten". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-07-2015 * Bijvoegsel 2 van het 168e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A - 2010 en voorgaande jaren). Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-07-2015 * Jaarverslag 2014 van de Group Credendo. PDF Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22. DELCREDERE 1 JAAR
08-07-2015 * Jaarverslag 2014 van de Ombudsman voor de treinreizigers. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
08-07-2015 * Werkingsverslag van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 juni 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-07-2015 * Jaarverslag 2014 over de werkzaamheden van de Europese Unie. PDF Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2. EUROPESE UNIE 1 JAAR
02-07-2015 * Jaarverslag 2014 "Een keerpunt voor het Centrum" van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
01-07-2015 * Jaarverslag 2014 van de Kansspelcommissie. PDF Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16. KANSSPEL 1 JAAR
01-07-2015 * Verslag 2014 van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. PDF Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 19. DUURZAME ONTWIKKELING 1 JAAR
24-06-2015 * Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 mei 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
24-06-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 31 maart 2015 en 24 april 2015 van het arbeidshof te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-06-2015 * Jaarverslag 2014 van de Autoriteit voor financiële diensten en markten. Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Art. 65. OVERHEIDSTOEZICHT 1 JAAR
17-06-2015 * Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2014. PDF Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25. VENNOOTSCHAPSBELASTING 1 JAAR
17-06-2015 * Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2014, goedgekeurd door de korpsvergadering van 1 juni 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
11-06-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 van het hof van beroep te Antwerpen, goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 mei 2015 . Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
11-06-2015 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2014, goedgekeurd door de korpsvergadering van 29 mei 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
11-06-2015 * Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2014 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2. BIO-ETHIEK 1 JAAR
11-06-2015 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2014, goedgekeurd door de korpsvergadering van 1 juni 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
04-06-2015 * Jaarverslag 2014 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
04-06-2015 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 mei 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-06-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 mei 2015 van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-06-2015 * Activiteitenverslag 2014 van de Ombudsdienst voor energie. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15. BEMIDDELAAR 1 JAAR
03-06-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 mei 2015 van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
28-05-2015 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
28-05-2015 * Jaarverslag 2014 van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Art. 26. CULTUURPACT 1 JAAR
28-05-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 mei 2015 van het arbeidshof te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
28-05-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 mei 2015 van de rechtbank van eerste aanleg Namen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
28-05-2015 * Werkingsverslag 2014 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
21-05-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Minnelijke schikkingen bij fiscale misdrijven". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-05-2015 * Jaarverslag 2014 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
21-05-2015 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 11 mei 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-05-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 6 mei 2015 van het arbeidshof te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-05-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 april 2015 van het arbeidshof te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-05-2015 * Werkingsverslag van het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-05-2015 * Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-05-2015 * Werkingsverslag van het parket Namen voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 april 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
07-05-2015 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2013. Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid. AARDOLIE 1 JAAR
07-05-2015 * Jaarverslag 2014 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
07-05-2015 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 maart 2015. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-05-2015 * Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2015 "Onze consumptie en productie houdbaar maken", opgesteld door het Federaal Planbureau. Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 8. DUURZAME ONTWIKKELING 2 JAAR
30-04-2015 * Evaluatierapport van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2013. PDF Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen. Art. 10. ARBEID 1 JAAR
23-04-2015 * Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei, Verviers, Dinant, Namen, Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau) van het arbeidsauditoraat Luik voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 3 april 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Henegouwen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2015 * Werkingsverslag (afdelingen Luik, Verviers, Hoei, Namen, Marche-en-Famenne, Aarlen, Neufchâteau en Dinant) van de arbeidsrechtbank Luik voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Namen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag van het parket Charleroi voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Het gerechtspersoneel". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-04-2015 * Werkingsverslag van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel voor het jaar 2014, goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2014 en het verslag van de bedrijfsrevisor. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algmene vergadering van 13 maart 2015 van de arbeidsrechtbank te Leuven. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2014. Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62. TAALGEBRUIK 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag (afdelingen Aarlen, Neufchâteau en Marche-en-Famenne) voor het jaar 2014, goedgekeurd door de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg van 30 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) van het parket Luik voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag (afdelingen Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau) van het parket Luxemburg voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 1 april 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Jaarverslag 2014 van het Bureau voor Normalisatie. Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17. ECONOMISCH RECHT 1 JAAR
21-04-2015 * Jaarverslag 2014 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
21-04-2015 * Jaarverslag 2014 van het Hof van Cassatie. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 maart 2015 van de arbeidsrechtbank Bergen en Charleroi. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen) voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2015 van de arbeidsrechtbank Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout) voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2015 van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant voor het jaar 2014, goedgekeurd door de algemene vergadering van 30 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) voor het jaar 2014 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 30 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Waals-Brabant. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) van het parket Gent voor het jaar 2014, goedgekeurd door de korpsvergadering van 25 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Jaarverslag 2014 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag van het parket Waals-Brabant voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2014, goedgekeurd door de korpsvergadering van 19 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2015 * Jaarverslag 2014 van de federale ombudsmannen. PDF Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15. BEMIDDELAAR 1 JAAR
02-04-2015 * Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Luik, Namen en Luxemburg) voor het jaar 2014 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2015 van de rechtbank van koophandel te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2015 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2015 * Verslag van de Hoge Raad voor de Justitie van het bijzonder onderzoek "Voorrecht van rechtsmacht in het kader van het dossier Jonathan Jacob". PDF Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-18. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE 1 JAAR
02-04-2015 * Activiteitenverslag 2013 van het Fonds voor de medische ongevallen. Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Art. 8. AANSPRAKELIJKHEID 1 JAAR
02-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 5 maart 2015 van de arbeidsrechtbank te Nijvel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2015 * Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) van het parket West-Vlaanderen voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2015 * Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout) van het arbeidsauditoraat Antwerpen voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2015 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 maart 2015 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2015 van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2015 * Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 13 maart 2015 van de rechtbank van eerste aanleg te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2015 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 19 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-03-2015 * Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2015 van de arbeidsrechtbank Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-03-2015 * Verslag (1 juli 2014 tot 31 december 2014) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17. WAPENHANDEL 1 JAAR
26-03-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 5 maart 2015 van de rechtbank van koophandel te Nijvel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-03-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Goederenvervoer over de weg - Handhaving van de regelgeving". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-03-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 4 maart 2015 van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-03-2015 * Werkingsverslagen (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlanderen) van het arbeidsauditoraat Gent voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 9 maart 2015. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-03-2015 * Verslag dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het gerechtelijk jaar 2013-2014 moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementaire stukken nrs 435/2 en 3) PDF Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11. WETGEVING 1 JAAR
12-03-2015 * Jaarverslag 2013 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°. ZIEKTEVERZEKERING 1 JAAR
26-02-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Werving en selectie bij de federale politie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
26-02-2015 * Verslag over de toepassing van titel VIII van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat Infrabel betreft voor het dienstjaar 2013. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 213, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
26-02-2015 * Verslag over de toepassing van titel IX van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2013. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 230, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
26-02-2015 * Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de NMBS Holding betreft voor het dienstjaar 2013. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
12-02-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Organisatie van de controleacties in de personenbelasting". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-02-2015 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2013. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
15-01-2015 * Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2013. Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36. DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS 1 JAAR
15-01-2015 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2013. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-01-2015 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2013. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-01-2015 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2013. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-01-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Belasting van niet-inwoners - natuurlijke personen - Denksporen voor een efficiëntere belasting". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-12-2014 * Jaarverslag 2013 van de Federale Adviesraad voor Ouderen. PDF Wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen. Art. 3, § 5. SOCIALE PARTICIPATIE 1 JAAR
17-12-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Kwaliteit van de statistieken van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-12-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de vastgoednoden van de Staat door de Regie der Gebouwen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
11-12-2014 * Jaarverslag 2013 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. PDF Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 11, § 5. DUURZAME ONTWIKKELING 1 JAAR
11-12-2014 * Verslag 2012-2013 van de Bijzondere Evaluator van de Internationale Samenwerking. Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 5, tweede lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
11-12-2014 * Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2013. Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2. BIO-ETHIEK 1 JAAR
11-12-2014 * Verslag 2013 van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. PDF Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 19. DUURZAME ONTWIKKELING 1 JAAR
04-12-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Bouw van de nieuwe NAVO-zetel - tussentijds verslag". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
04-12-2014 * Verslag van de regering 2011-2012 inzake de strijd tegen mensenhandel. Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. Art. 12. KINDERBESCHERMING 2 JAAR
27-11-2014 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
27-11-2014 * Jaarverslag 2013 van het Beheers- en toezichtscomité van het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling. Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 1 JAAR
20-11-2014 * Jaarverslag 2013 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. PDF Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-11-2014 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 september 2014. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-11-2014 * Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2015. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
06-11-2014 * Deel 1 van het 171e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
06-11-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Internationale wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-11-2014 * Aanbevelingen van het Raadgevend Comité van de treinreizigers betreffende de beheerscontracten tussen de Staat, de NMBS en Infrabel. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 47/1, § 2. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
06-11-2014 * Jaarverslag 2013 "Bruggen slaan" over mensenhandel van het Federaal Centrum voor de analyse van migratiestromen, bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
23-10-2014 * Verslag 2014 dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het voorbije gerechtelijk jaar moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementair stuk nr. 435/1) PDF Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11. WETGEVING 1 JAAR
16-10-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 september 2014 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
16-10-2014 * Jaarverslag 2013 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
15-10-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2014 over de Sociale Zekerhid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-10-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 14 et 28 februari 2014 van het arbeidshof te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
07-10-2014 * Jaarverslag 2013 van de Group Credendo. PDF Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22. DELCREDERE 1 JAAR
07-10-2014 * Jaarverslag 2013 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid. POST EN TELECOMMUNICATIE 1 JAAR
07-10-2014 * Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. PDF Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid. POST EN TELECOMMUNICATIE 1 JAAR
07-10-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Vennootschapsbijdrage - Jaarlijkse bijdrage voor vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-10-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Nationaal Orkest van België en Koninklijke Muntschouwburg - Personeelscyclus". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-10-2014 * Verslag (1 januari 2014 tot 30 juni 2014) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17. WAPENHANDEL 1 JAAR
07-10-2014 * Zesde verslag (2012-2013) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (gedrukt als parlementair stuk nr. 135/1) PDF Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Art. 9. EUTHANASIE 2 JAAR
07-10-2014 * Jaarverslag 2013 van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit. Wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit. Art. 4, § 5. SOCIALE ZEKERHEID 1 JAAR
07-10-2014 * Activiteitenverslag van het Landbouwfonds voor het dienstjaar 2013. Wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een Landbouwfonds gewijzigd door de wet van 27 mei 1999. Art. 5. LANDBOUWBELEID 1 JAAR
07-10-2014 * Jaarverslagen 2011 en 2012 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°. ZIEKTEVERZEKERING 1 JAAR
17-07-2014 * Jaarverslag 2013 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 van de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Jaarverslag 2013 "Migratie" van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
17-07-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Militaire pensioenen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-07-2014 * Jaarverslag 2013 van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Art. 26. CULTUURPACT 1 JAAR
17-07-2014 * De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden. Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 mei 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2012. Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid. AARDOLIE 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 12 juni 2014 van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2013. PDF Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25. VENNOOTSCHAPSBELASTING 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2013, goedgekeurd door de korpsvergadering van 27 mei 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 mei 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2013. Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62. TAALGEBRUIK 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 mei 2014 van het hof van beroep te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2013-2014 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2. BIO-ETHIEK 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 mei 2014 van het arbeidshof te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 mei 2014 van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 7 mei 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2013, goedgekeurd door de korpsvergadering van 22 mei 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Jaarverslag 2013 "Discriminatie / Diversiteit - Tijd voor een interfederaal actieplan tegen racisme" van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 mei 2014 van het arbeidshof te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Verslag 2013 betreffende de toepassing van de wet op het gebruik der talen bij het leger. Wet van 30 juli 1938 op het gebruik der talen bij het leger. Art. 32. TAALGEBRUIK 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 mei 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 19 mei 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag 2013 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 12 mei 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Jaarverslag 2012 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. PDF Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1. KERNCENTRALE 1 JAAR
17-07-2014 * Activiteitenverslag 2013 van de Ombudsdienst voor energie. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15. BEMIDDELAAR 1 JAAR
17-07-2014 * Jaarverslag 2013 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
17-07-2014 * Verslag (1 juli 2013 tot 31 december 2013) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17. WAPENHANDEL 1 JAAR
17-07-2014 * Jaarverslag 2013 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
17-07-2014 * Jaarverslag 2011-2012 over de bankonderzoeken inzake inkomstenbelastingen. Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Art. 333/1, § 2. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Leuven voor het jaar 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2014 van de rechtbank van koophandel te Doornik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
24-04-2014 * Jaarverslag 2013 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
24-04-2014 * Jaarverslag 2013 van het Bureau voor Normalisatie. Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17. ECONOMISCH RECHT 1 JAAR
24-04-2014 * Evaluatierapport (maart 2014) van de Evaluatiecel palliatieve zorg. Wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg. Art. 8. PALLIATIEVE ZORG 2 JAAR
23-04-2014 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 maart 2014. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-04-2014 * Jaarverslag 2013 over de werkzaamheden van de Europese Unie. Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2. EUROPESE UNIE 1 JAAR
23-04-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Kortrijk voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-04-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Mechelen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 4 april 2014 van het arbeidshof te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Charleroi voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 8 april 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Jaarrekeningen 2013 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het verslag van de bedrijfsrevisor over de rekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Marche-en-Famenne voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Namen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 1 april 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2014 van de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2014 van de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel voor het jaar 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Charleroi. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Hasselt. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Nijvel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2014 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Oudenaarde voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Dinant voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Luik voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Turnhout voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Oudenaerde voor het jaar 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (N), goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde voor het jaar 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Mechelen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2014 van de rechtbank van koophandel te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Hoei voor het jaar 2013, goedgekeurd door de korpsvergadering van 31 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Namen en te Dinant voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2014 voor de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Mechelen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Bergen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brugge voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Hasselt voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Tongeren voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 26 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 20 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Nijvel voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 20 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algmene vergadering van 14 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Leuven. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2014 van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Doornik voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergaderingen van 26 en 28 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 20 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Dinant voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 26 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde voor het jaar 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Hoei. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Doornik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van de arbeidsrechtbank te Turnhout voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 19 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Charleroi voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Antwerpen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2013, goedgekeurd door de korpsvergadering van 26 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 19 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Oudenaarde. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 13 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Brugge. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Ieper voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 20 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Tongeren voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 mars 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Verviers en Eupen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 11 maart 2014 van de rechtbank van koophandel te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Mechelen voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2014 van de rechtbank van koophandel te Turnhout. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Dendermonde voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 5 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
27-03-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Dendermonde. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
27-03-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Antwerpen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 19 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-03-2014 * Jaarverslag 2013 van de federale ombudsmannen. PDF Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15. BEMIDDELAAR 1 JAAR
26-03-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 20 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-03-2014 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Gent voor het jaar 2013, goedgekeurd door de korpsvergadering van 19 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-03-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-03-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 14 maart 2014 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-03-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Turnhout voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-03-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Gent voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 13 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-03-2014 * Proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 februari 2014 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-03-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Luik voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 14 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-03-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 11 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-03-2014 * Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Kortrijk, te Ieper en te Veurne voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 12 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-03-2014 * Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Namen voor het jaar 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-03-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brugge voor het jaar 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-03-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 februari 2014 van de arbeidsrechtbank te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-03-2014 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau voor het jaar 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-02-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Fiscale maatregelen voor belastingplichtigen met betaalmoeilijkheden". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-02-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Actuele evoluties binnen de onverheidspensioenen - Tussentijdse evaluatie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-02-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 januari 2014 van de rechtbank van koophandel te Dendermonde. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
12-02-2014 * Verslag dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013 moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementaire stukken nrs 1414/12 en 13) Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11. WETGEVING 1 JAAR
06-02-2014 * Tweejaarlijks verslag 2012-2013 "Sociale bescherming en armoede - Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. PDF Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1. ARMOEDE 2 JAAR
06-02-2014 * Verslag 2012 betreffende de toepassing van de wet op het gebruik der talen bij het leger. Wet van 30 juli 1938 op het gebruik der talen bij het leger. Art. 32. TAALGEBRUIK 1 JAAR
06-02-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Uitvoering van de penale boeten - opvolgingsaudit" Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
30-01-2014 * Verslag 2011-2014 over de controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad. Wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad. Art. 2. GELIJKE BEHANDELING VAN MAN EN VROUW 1 JAAR
16-01-2014 * Jaarverslag 2012 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°. RADIOACTIEF AFVAL 1 JAAR
16-01-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Terugbetaling van geneesmiddelen - Performantie van het overheidsbeheer". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-01-2014 * Bijvoegsel 1 van het 168e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Rekening van de Thesaurie en rekening van de vermogenswijzigingen - 2010). Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-12-2013 * Verslag (1 januari 2013 tot 30 juni 2013) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17. WAPENHANDEL 1 JAAR
12-12-2013 * Jaarverslag 2012 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. PDF Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
05-12-2013 * Deel 1 van het 170e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
27-11-2013 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2012. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
27-11-2013 * Jaarverslag 2012 van de Hoge Raad voor de Justitie. PDF Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-7. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE 1 JAAR
27-11-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Personeelsplanning en bezoldiging van het militair personeel van Defensie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-11-2013 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2014. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
21-11-2013 * Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2012. Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2. BIO-ETHIEK 1 JAAR
14-11-2013 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 september 2013. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-11-2013 * Tweejaarlijks verslag 2011-2012 van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. PDF Wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties. Art. 11. RELIGIEUZE SEKTE 2 JAAR
07-11-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Toekenning en beheer van het gewaarborgd minimum bij overheidspensioenen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-11-2013 * Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2014. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
07-11-2013 * Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2012. Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36. DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS 1 JAAR
24-10-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Toelagen en vergoedingen aan het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-10-2013 * Jaarverslag 2012 "Mensenhandel en Mensensmokkel : Bouwen aan vertrouwen" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
16-10-2013 * Jaarverslag 2012 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
16-10-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2013 over de sociale zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-10-2013 * Verslag 2013 dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het voorbije gerechtelijk jaar moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementair stuk nr. 1414/11) PDF Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11. WETGEVING 1 JAAR
08-10-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Onrechtstreekse federale steunmaatregelen voor onderzoek en technologische ontwikkeling (O & O)". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-10-2013 * Jaarverslag 2012 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid. POST EN TELECOMMUNICATIE 1 JAAR
08-10-2013 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2012. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-10-2013 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2012. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-10-2013 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2012. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-10-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Fiscale contrôle van de niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-10-2013 * Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. PDF Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid. POST EN TELECOMMUNICATIE 1 JAAR
08-10-2013 * Jaarverslag 2012 van de Nationale Delcrederedienst. PDF Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22. DELCREDERE 1 JAAR
08-10-2013 * Activiteitenverslag 2012 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
08-10-2013 * Jaarverslag 2012 van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Art. 26. CULTUURPACT 1 JAAR
08-10-2013 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 juni 2013. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-10-2013 * Jaarverslag 2012 van het Beheers- en toezichtscomité van het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling. Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 1 JAAR
08-10-2013 * Jaarverslag 2012 over de werkzaamheden van de Europese Unie. Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2. EUROPESE UNIE 1 JAAR
08-10-2013 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 mei 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
08-10-2013 * Driemaandelijks verslag van de federale ombudsmannen betreffende de burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland en de nationaliteitsbetwistingen. PDF Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15. BEMIDDELAAR
16-07-2013 * Bijvoegsel 1 van het 167e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-07-2013 * Bijvoegsel 2 van het 167e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-07-2013 * Verslag (1 juli 2012 tot 31 december 2012) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17. WAPENHANDEL 1 JAAR
16-07-2013 * Jaarverslag 2012 van de Ombudsman voor de treinreizigers. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
16-07-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 juni 2013 van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
10-07-2013 * Activiteitenverslag 2012 van het Fonds voor de medische ongevallen. Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Art. 8. AANSPRAKELIJKHEID 1 JAAR
04-07-2013 * Jaarverslag 2012 van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit. Wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit. Art. 4, § 5. SOCIALE ZEKERHEID 1 JAAR
04-07-2013 * Jaarverslag 2012 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46. BEMIDDELAAR 1 JAAR
04-07-2013 * Jaarverslag 2012 van de Autoriteit voor financiële diensten en markten. Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Art. 65. OVERHEIDSTOEZICHT 1 JAAR
26-06-2013 * Jaarverslag Migratie 2012 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
19-06-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "De startbaanovereenkomst". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-06-2013 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2012, goedgekeurd door de korpsvergadering van 12 juni 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-06-2013 * Jaarverslag 2010 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie. Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies. CORRUPTIE 1 JAAR
19-06-2013 * Jaarverslag 2011 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie. Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies. CORRUPTIE 1 JAAR
19-06-2013 * Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 avril 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-06-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 mei 2013 van de rechtbank van koophandel te Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-06-2013 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 4 juni 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-06-2013 * Werkingsverslag van het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2012. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
12-06-2013 * Werkingsverslag 2012 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
12-06-2013 * Verslag van de regering 2009-2010 inzake de strijd tegen mensenhandel en kinderpornografie. Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. Art. 12. KINDERBESCHERMING 2 JAAR
06-06-2013 * Jaarverslag 2012 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
06-06-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 mei 2013 van het hof van beroep te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
06-06-2013 * Werkingsverslag van het auditoraat-general bij het arbeidshof te Luik voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 mei 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
06-06-2013 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Luik voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 mei 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
06-06-2013 * Jaarverslag 2012 van de Kansspelcommissie. PDF Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16. KANSSPEL 1 JAAR
06-06-2013 * Auditverslag van het Renkenhof "Beheer van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-06-2013 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2012, goedgekeurd door de korpsvergadering van 22 mei 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
06-06-2013 * Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 mei 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
06-06-2013 * Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2012-2013 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2. BIO-ETHIEK 1 JAAR
06-06-2013 * Jaarverslag 2012 "Discriminatie / Diversiteit - Focus leeftijd : beschermings- of uitsluitingscriterium ?" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
30-05-2013 * Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2012. PDF Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25. VENNOOTSCHAPSBELASTING 1 JAAR
30-05-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 mei 2013 van het arbeidshof te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
30-05-2013 * Jaarverslag 2012 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Programmawet van 24 december 2002. Art. 263, § 2. GEZONDHEIDSBELEID 1 JAAR
29-05-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Werking van de Kansspelcommissie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
29-05-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 mei 2013 van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
29-05-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 mei 2013 van het arbeidshof te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
29-05-2013 * Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Doornik voor het jaar 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 16 april 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
29-05-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Verwerking en beheer van de aangiften personenbelasting". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
29-05-2013 * Activiteitenverslag 2012 van de Ombudsdienst voor energie. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15. BEMIDDELAAR 1 JAAR
29-05-2013 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 maart 2013. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
29-05-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
29-05-2013 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Verviers voor het jaar 2012. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-05-2013 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2013. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
23-05-2013 * Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 6 mei 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-05-2013 * Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Charleroi voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 7 mei 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
16-05-2013 * Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2012. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
16-05-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (F), goedgekeurd door de algemene vergadering. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
16-05-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 april 2013 van het arbeidshof te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
16-05-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 1 februari 2013 en 19 april 2013 van het arbeidshof te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
08-05-2013 * Jaarverslag 2012 van het Hof van Cassatie. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
08-05-2013 * Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2012. PDF Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62. TAALGEBRUIK 1 JAAR
08-05-2013 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Marche-en-Famenne voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 24 april 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
08-05-2013 * Jaarverslag 2012 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
08-05-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 april 2013 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-05-2013 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 maart 2013. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
02-05-2013 * Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Charleroi voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 15 april 2013. Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
25-04-2013 * Jaarverslag 2012 van de federale ombudsmannen. PDF Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15. BEMIDDELAAR 1 JAAR
25-04-2013 * Verslag "Het Centrum in 2012 : voorrang aan debat en dialoog. Jaarverslag algemene werking van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding". Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6. RACISME 1 JAAR
25-04-2013 * Jaarverslag 2012 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF