Het archief van de Kamer van volksvertegenwoordigers valt niet onder de Archiefwet van 24 juni 1955.

De Kamer bepaalt zelf het beleid inzake haar archief en de openbaarheid ervan.

Documenten inzake de parlementaire werkzaamheden zijn in opdracht van de Kamer in druk verschenen:

  • de Kamerstukken, ook wel ‘parlementaire documenten’ genaamd (vanaf 1831),
  • de Integrale Verslagen, tot 2000 ‘Handelingen’ genaamd (vanaf 1844),
  • de Beknopte Verslagen (vanaf 1879),
  • de schriftelijke vragen en antwoorden (vanaf 1907).

Bijgevolg zijn die documenten ter beschikking van het publiek in allerlei bibliotheken. Bovendien is het overgrote deel van deze ‘open archieven’ of ‘gedrukte archieven’ beschikbaar op de website van de Kamer.

Hetzelfde geldt voor de gedrukte archieven van de Senaat.

Personen van buiten de instelling kunnen, na afspraak, toegang verkrijgen tot het archief van de Kamer. Een voorafgaande schriftelijke toelating van de griffier van de Kamer is vereist voor de raadpleging van niet-gepubliceerde archiefstukken. De aanvragen tot raadpleging hiervan kunnen worden gericht aan de afdeling “Parlementaire Documentatie”.

Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op volgend adres:

Kamer van volksvertegenwoordigers
Dienst Juridische Zaken en Parlementaire Documentatie
Paleis der Natie
Natieplein 2
B-1008 Brussel

Bezoekersadres: Leuvenseweg 13, 1000 Brussel


Tel: 02 549 81 37 (dienst)
Tel: 02 549 83 00 (archivaris)
Fax: 02 512 65 33
E-mail : eb.remaked@feihcra.cod