Verslagen ingediend ter uitvoering van een wet


Laatst meegedeelde verslagen (situatie op 24-04-2019)

Verslagen meegedeeld sinds 13-10-2016

Mededeling Verslag Wet & Artikel Periodiciteit

21-03-2019

Werkingsverslag voor het jaar 2018 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2019 van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-03-2019

Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank voor het jaar 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

21-03-2019

Resultaten van de controle door het Rekenhof van de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2018.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

14-03-2019

Werkingsverslag voor het jaar 2018 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 février 2019 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

14-03-2019

Werkingsverslag voor het jaar 2018 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 februari 2019 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-02-2019

Resultaten van de controle door het Rekenhof van de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2017.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

31-01-2019

Auditverslag van het Rekenhof "Invoering van een continudienst bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen".

Grondwet. Art. 180.

     

24-01-2019

Auditverslag van het Rekenhof "Invoering van de nieuwe geldelijke loopbaan voor het federaal overheidspersoneel".

Grondwet. Art. 180.

     

10-01-2019

Jaarverslag 2017 van de Kansspelcommissie. PDF

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16.

     1

JAAR

18-12-2018

Verslag 2016 (gegevens 2015) van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie.

Wetboek van strafvordering. Art. 90decies.

     1

JAAR

13-12-2018

Jaarverslag 2017 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°.

     1

JAAR

06-12-2018

Jaarverslag 2017 van het Tariferingsbureau Natuurrampen. PDF

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Art. 131.

     1

JAAR

29-11-2018

Jaarverslag 2017 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF

Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°.

     1

JAAR

29-11-2018

Jaarverslag 2017 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Art. 12.

     1

JAAR

29-11-2018

Verslag (1 januari 2018 tot 30 juni 2018) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

08-11-2018

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 22 augustus 2018.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

08-11-2018

Jaarverslag 2017 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Art. 26.

     1

JAAR

08-11-2018

Verslag voor de jaren 2016 en 2017 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie.

Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies.

     1

JAAR

08-11-2018

Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2019.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

08-11-2018

Jaarverslag 2017 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen.

Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1.

     1

JAAR

25-10-2018

Jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel 2018 "Minderjarig, in hoogste nood" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

25-10-2018

Deel 1 van het 175e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 75.

     1

JAAR

25-10-2018

Jaarverslag 2017-2018 van de Federale Deontologische Commissie. PDF

Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie. Art. 13.

     1

JAAR

18-10-2018

Jaarverslag 2017 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

18-10-2018

Verslag van de activiteiten van de Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2017-2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

09-10-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2018 van de sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

04-10-2018

Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2017.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

04-10-2018

Jaarverslag 2017 bij het Beheers- en toezichtscomité bij het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11.

     1

JAAR

26-09-2018

Jaarverslag 2017 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 11, § 5.

     1

JAAR

26-09-2018

Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2017. PDF

Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36.

     1

JAAR

20-09-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie".

Grondwet. Art. 180.

     

20-09-2018

Het samenwerkingsprogramma met een partnerland.

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20.

     1

JAAR

20-09-2018

Verslag (1 juli 2017 tot 31 december 2017) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

20-09-2018

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2017.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

20-09-2018

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2017.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

20-09-2018

Specifiek jaarverslag 2017 over het beheer van het GEN-Fonds door de NMBS.

Programmawet (1) van 11 juli 2005. Art. 50, § 4.

     1

JAAR

20-09-2018

Jaarrekening van HR Rail, jaarverslag en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2016.

Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. Art. 56.

     1

JAAR

19-07-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 juni 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-07-2018

Achtste verslag (2016-2017) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Art. 9.

     2

JAAR

19-07-2018

Jaarverslag 2017 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding.

Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41.

     1

JAAR

19-07-2018

Jaarverslag 2017 "Stilstand is geen optie" van het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling. Art. 7.

     1

JAAR

17-07-2018

Jaarrekening 2017, beleidsverslag van Enabel en verslag van het collge van commissarissen.

Wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdracht en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap. Art. 42.

     1

JAAR

12-07-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat - Inventarisatie en boekhoudkundige registratie".

Grondwet. Art. 180.

     

05-07-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 juni 2018 van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

05-07-2018

Evaluatierapport van de reglementering inzake schuldsaldoverzekeringen.

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Art. 2018.

     2

JAAR

05-07-2018

Jaarverslag 2016 bij het Beheers- en toezichtscomité bij het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11.

     1

JAAR

28-06-2018

Jaarverslag 2018 "Migratie in cijfers en in rechten" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

28-06-2018

Werkingsverslag van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 juni 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

27-06-2018

Jaarverslag 2017 van de Group Credendo. PDF

Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22.

     1

JAAR

21-06-2018

Jaarverslag 2017 van de Fiscale Bemiddelingsdienst. PDF

Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV). Art. 5.

     1

JAAR

21-06-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Sanctiebeleid inzake directe belastingen".

Grondwet. Art. 180.

     

21-06-2018

Jaarverslag 2017 van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Art. 65.

     1

JAAR

14-06-2018

Jaarverslag 2017 van de Ombudsman voor de treinreizigers. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

14-06-2018

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 mei 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-06-2018

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 mei 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-06-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 mei 2018 van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-06-2018

Verslag 2017 van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 19.

     1

JAAR

07-06-2018

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2016.

Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid.

     1

JAAR

07-06-2018

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-06-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 van het hof van beroep te Antwerpen, goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 mei 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-06-2018

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2017, goedgekeurd door de korpsvergadering van 22 mei 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-06-2018

Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2017 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

31-05-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 mei 2018 van het arbeidshof te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-05-2018

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

31-05-2018

Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2017. PDF

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25.

     1

JAAR

31-05-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 mei 2018 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-05-2018

Werkingsverslag van het parket Namen voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 9 mei 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

24-05-2018

Jaarverslag 2017 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Art. 32, § 2, 2de lid.

     1

JAAR

24-05-2018

Jaarrekening 2017 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

17-05-2018

Jaarverslag 2017 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35.

     1

JAAR

17-05-2018

Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) van de rechtbank van eerste aanleg te Luik voor het jaar 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

17-05-2018

Jaarverslag 2017 van het Bureau voor Normalisatie.

Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17.

     1

JAAR

09-05-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 april 2018 van het arbeidshof te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

09-05-2018

Jaarverslag 2017 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3.

     1

JAAR

09-05-2018

Jaarverslag 2017 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF

Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17.

     1

JAAR

03-05-2018

Jaarverslag "Van evaluatie van hulp naar evaluatie van ontwikkeling" van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking. Art. 9.

     1

JAAR

03-05-2018

Activiteitenverslag van algemeen belang voor het jaar 2017 van een lid van de Koninklijke Familie.

Wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. Art. 15.

     1

JAAR

03-05-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting".

Grondwet. Art. 180.

     

26-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 12 april 2018 van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

25-04-2018

Jaarverslag 2017 van de federale ombudsmannen. PDF

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15.

     1

JAAR

25-04-2018

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 3 april 2018.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

19-04-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten".

Grondwet. Art. 180.

     

19-04-2018

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat Henegouwen voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Jaarverslag 2017 van het Hof van Cassatie.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen) voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2018 van de arbeidsrechtbank Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2018 van de arbeidsrechtbank Henegouwen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout) van het arbeidsauditoraat Antwerpen voor het jaar 2017, goedgekeurd door de korpsvergadering van 23 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algmene vergadering van 29 maart 2018 van de arbeidsrechtbank te Leuven.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) van het parket Luik voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Henegouwen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2018 van de rechtbank van koophandel Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Jaarverslag 2017 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2018 van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) van het parket Oost-Vlaanderen voor het jaar 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2018 van de rechtbank van eerste aanleg Namen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2018 van de rechtbank van koophandel Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2017, goedgekeurd door de korpsvergadering van 26 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2018 van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) voor het jaar 2017 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 23 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Luik, Namen en Luxemburg) voor het jaar 2017 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2018 van de rechtbank van koophandel te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (afdelingen Hasselt en Tongeren) van het parket Limburg voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Namen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2018 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2017 en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag van het parket Waals-Brabant voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank voor het gerechtelijk jaar 2016-2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-03-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2018 van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-03-2018

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 14 maart 2018 van de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-03-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 8 maart 2018 van de arbeidsrechtbank Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-03-2018

Verslag van de regering 2013-2014 inzake de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel.

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. Art. 12.

     2

JAAR

22-03-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 2 maart 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-03-2018

Jaarverslag 2017 over de werkzaamheden van de Europese Unie. PDF

Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2.

     1

JAAR

15-03-2018

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat Gent (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlanderen) voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 februari 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

15-03-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 februari 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-03-2018

Jaarverslag 2016 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Art. 12.

     1

JAAR

01-03-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Terugbetaling van btw-tegoeden".

Grondwet. Art. 180.

     

01-03-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Selectieprocedures bij de federale overheid".

Grondwet. Art. 180.

     

01-03-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Uitkeringen voor volledig werklozen - Voorkomen en opsporen van onterechte betalingen".

Grondwet. Art. 180.

     

22-02-2018

Werkingsverslag van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 januari 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-02-2018

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2016.

Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid.

     1

JAAR

01-02-2018

Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2016-2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

25-01-2018

Resultaten van de controle door het Rekenhof van de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2016.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

11-01-2018

Jaarverslag 2016 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

11-01-2018

Verslag dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het gerechtelijk jaar 2016-2017 moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementaire stukken nrs 435/4)

Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11.

     1

JAAR

11-01-2018

Jaarverslag 2016 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen.

Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1.

     1

JAAR

11-01-2018

De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden.

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20.

     1

JAAR

11-01-2018

Bijvoegsel 1 van het 171e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A voor het begrotingsjaar 2013).

Grondwet. Art. 180.

     

13-12-2017

Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2016.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

07-12-2017

Deel 1 van het 174e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 75.

     1

JAAR

30-11-2017

Jaarverslag 2016 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°.

     1

JAAR

30-11-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Opvang van asielzoekers".

Grondwet. Art. 180.

     

30-11-2017

Tweejaarlijks verslag 2015-2016 van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. PDF

Wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties. Art. 11.

     2

JAAR

30-11-2017

Jaarverslag 2016-2017 van de Federale Deontologische Commissie. PDF

Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie. Art. 13.

     1

JAAR

23-11-2017

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

23-11-2017

Jaarverslag 2015 van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro.

Wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro. Art. 10, § 4.

     1

JAAR

16-11-2017

Auditverslag "Boek 2017 over de sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

09-11-2017

Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2018.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

26-10-2017

Verslag (1 januari 2017 tot 30 juni 2017) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

26-10-2017

Jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel 2017 "Online_" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

19-10-2017

Jaarverslag 2016 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF

Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°.

     1

JAAR

19-10-2017

Jaarverslag 2016 van het Tariferingsbureau Natuurrampen. PDF

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Art. 131.

     1

JAAR

11-10-2017

Activiteitenverslag 2016 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten.

Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°.

     1

JAAR

05-10-2017

Jaarverslag 2016 "Inclusie onder druk" van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. PDF

Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling. Art. 7.

     1

JAAR

05-10-2017

Jaarverslag 2016 van de Hoge Raad voor de Justitie. PDF

Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-7.

     1

JAAR

05-10-2017

Tweejaarlijks verslag van de Autoriteit voor financiële diensten en markten betreffende het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen. Art. 47.

     2

JAAR

21-09-2017

Verslag van de activiteiten van de Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2016-2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

21-09-2017

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2016.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

21-09-2017

Jaarverslag 2016 van de Kansspelcommissie. PDF

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16.

     1

JAAR

21-09-2017

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2016.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

21-09-2017

Specifiek jaarverslag 2016 over het beheer van het GEN-Fonds door de NMBS.

Programmawet (1) van 11 juli 2005. Art. 50, § 4.

     1

JAAR

21-09-2017

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 26 juli 2017.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

21-09-2017

Jaarverslag 2016 van het Bureau voor Normalisatie.

Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17.

     1

JAAR

21-09-2017

Jaarverslag 2016 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. PDF

Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41.

     1

JAAR

21-09-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de catering bij de federale overheid".

Grondwet. Art. 180.

     

19-07-2017

Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2016. PDF

Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36.

     1

JAAR

19-07-2017

Verslag 2016 van de groep Credendo.

Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 24.

     1

JAAR

19-07-2017

Eerste evaluatieverslag van de Evaluatiecommissie federale wetgeving ter bestrijding van discriminatie.

Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. Art. 52.

     5

JAAR

13-07-2017

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings Halle-Vilvoorde voor het jaar 2016, goedgekeurd door de korpsvergadering van 26 juni 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-07-2017

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 juni 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-07-2017

De minister van Justitie bezorgt een schriftelijk verslag over een arrest van het Hof van Cassatie (het arrest van 28 april 2016 inzake Frank Van Vlaenderen e.a.t/Belgische Staat).

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1121.

     

29-06-2017

Jaarverslag 2016 van de Ombudsman voor de treinreizigers. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

29-06-2017

Tussentijds verslag over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwen-conferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad (oktober 2014 - december 2016).

Wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen. Art. 5, § 1.

     

29-06-2017

Macroprudentiel verslag 2017 van de Nationale Bank van België.

Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organieke statuut van de Nationale Bank van België. Art. 28.

     1

JAAR

28-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 juni 2017 van de arbeidsrechtbank Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-06-2017

Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

28-06-2017

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 13 juni 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

22-06-2017

Jaarverslag 2017 "Migratie in cijfers en in rechten" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

22-06-2017

Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2016. PDF

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25.

     1

JAAR

22-06-2017

Jaarverslag 2016 van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Art. 65.

     1

JAAR

22-06-2017

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 7 juni 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

15-06-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Overheidsopdrachten en interne controle bij de departementen van de algemene administratie".

Grondwet. Art. 180.

     

15-06-2017

Activiteitenverslag van algemeen belang van de leden van de Koninklijke Familie voor het jaar 2016.

Wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. Art. 15.

     1

JAAR

15-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 mei 2017 van het hof van beroep te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 mei 2017 van het arbeidshof te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 mei 2017 van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-06-2017

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 mei 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

08-06-2017

Audit verslag "HR-audit bij de wetenschappelijke instellingen van de FOD Volksgezondheid : Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en Centrum voor Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agrochimie (CODA)".

Grondwet. Art. 180.

     

01-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 5 mei 2017 van het arbeidshof te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

01-06-2017

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2015.

Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid.

     1

JAAR

01-06-2017

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent voor het jaar 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

01-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 mei 2017 van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

01-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 mei 2017 van het arbeidshof te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

01-06-2017

Werkingsverslag van het parket Namen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 april 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

01-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 mei 2017 van het arbeidshof te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

01-06-2017

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2016, goedgekeurd door de korpsvergadering van 12 mei 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

01-06-2017

Jaarverslag 2016 van het Raadgevend Comité van de treinreizigers. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 47/1, § 3,

     1

JAAR

24-05-2017

Werkingsverslag van het parket Charleroi voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 9 mei 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°.

     1

JAAR

24-05-2017

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 mei 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

24-05-2017

Jaarrekening 2016 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

24-05-2017

Jaarverslag 2016 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35.

     1

JAAR

18-05-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 4 mei 2017 van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

11-05-2017

Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 april 2017 van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

11-05-2017

Activiteitenverslag 2016 van de Ombudsdienst voor energie. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15.

     1

JAAR

11-05-2017

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 6 april 2017.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

04-05-2017

Jaarverslag 2016 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3.

     1

JAAR

04-05-2017

Jaarverslag "Ontwikkelingshulp evalueren : gisteren en morgen" van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking. Art. 9.

     1

JAAR

04-05-2017

Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2016 en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

04-05-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping".

Grondwet. Art. 180.

     

04-05-2017

Jaarverslag 2016 over de werkzaamheden van de Europese Unie. PDF

Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2.

     1

JAAR

27-04-2017

Jaarverslag 2016 van de federale ombudsmannen. PDF

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15.

     1

JAAR

27-04-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Uitvoering van het Capelo-project en verwerking van elektronische gegevens door de FDP-ambtenarenpensioenen".

Grondwet. Art. 180.

     

27-04-2017

Verslag (1 juli 2016 tot 31 december 2016) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

27-04-2017

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen) voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2017 van de arbeidsrechtbank Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

27-04-2017

Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2016.

Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62.

     1

JAAR

27-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Aarlen, Neufchâteau en Marche-en-Famenne) voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2017 van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

27-04-2017

Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF

Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17.

     1

JAAR

27-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2017 van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

27-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2017 van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

27-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) van het parket West-Vlaanderen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-04-2017

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2015.

Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg Limburg voor het jaar 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Bijvoegsel 1 van het 170e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A voor het begrotingsjaar 2012).

Grondwet. Art. 180.

     

20-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout) van het arbeidsauditoraat Antwerpen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag van de arbeidsrechtbank te Leuven voor het jaar 2016 .

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2017 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2017 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Leuven.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout) van het parket van de procureur des Konings Antwerpen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Hasselt en Tongeren) van het parket Limburg voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2017 van de rechtbank van eerste aanleg Namen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) voor het jaar 2016 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 23 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Luik, Namen en Luxemburg) voor het jaar 2016 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2017 van de rechtbank van koophandel te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2017 van de arbeidsrechtbank Henegouwen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) van het parket Oost-Vlaanderen voor het jaar 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 13 maart 2017 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2017 van de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2016, goedgekeurd door de korpsvergaderingen van 16 en 23 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2017 van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag van het parket Waals-Brabant voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

30-03-2017

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

30-03-2017

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

30-03-2017

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

30-03-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 mei 2017 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

30-03-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 10 maart 2017 van de rechtbank van koophandel Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

30-03-2017

Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2016 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

23-03-2017

Werkingsverslagen (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlanderen) van het arbeidsauditoraat Gent voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 14 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

23-03-2017

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat Henegouwen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 9 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

23-03-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 7 maart 2017 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

23-03-2017

Werkingsverslagen van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2014 en het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 8 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

23-03-2017

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 16 februari 2017.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

16-03-2017

Jaarverslag 2014-2015 van het Beheers- en toezichtscomité van het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11.

     1

JAAR

16-03-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Minimale ziekenhuisgegevens en verwante registratiesystemen".

Grondwet. Art. 180.

     

09-03-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Autocontrole van de operatoren van de voedselketen - Omkadering door het FAVV".

Grondwet. Art. 180.

     

23-02-2017

Commentaren en opmerkingen van het Rekenhof over de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor de jaren 2014 en 2015.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

16-02-2017

Evaluatieverslag van de toepassing van dit wet.

Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen. Art. 7.

     2

JAAR

09-02-2017

Jaarverslag 2015 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie.

Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies.

     1

JAAR

02-02-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking - Invoering door de FOD Financiën van de wettelijke regeling inzake inhouding op factuur en hoofdelijke aansprakelijkheid".

Grondwet. Art. 180.

     

19-01-2017

Statistieken inzake de bewaring van de gegevens voor 2014 en 2015.

Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Art. 126.

     1

JAAR

12-01-2017

Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank voor het gerechtelijk jaar 2015-2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

15-12-2016

Prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2025-2030. PDF

Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere met leidingen. Art. 15/13

     

08-12-2016

Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2015.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

08-12-2016

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

08-12-2016

Jaarverslag 2015 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

08-12-2016

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

08-12-2016

De minister van Justitie bezorgt een schriftelijk verslag over twee arresten van het Hof van Cassatie (het arrest van 29 oktober 2015 inzake de NV INNO en het arrest van 14 december 2015 inzake de SA ERFA PHARM).

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1121.

     

24-11-2016

Jaarverslag 2015 van het Tariferingsbureau Natuurrampen. PDF

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Art. 131.

     1

JAAR

17-11-2016

Verslag 2015 betreffende de toepassing van de wet op het gebruik der talen bij het leger.

Wet van 30 juli 1938 op het gebruik der talen bij het leger. Art. 32.

     1

JAAR

17-11-2016

Verslag 2014 betreffende de toepassing van de wet op het gebruik der talen bij het leger.

Wet van 30 juli 1938 op het gebruik der talen bij het leger. Art. 32.

     1

JAAR

10-11-2016

Jaarverslag 2015 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. PDF

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Art. 26.

     1

JAAR

10-11-2016

Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2017.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

10-11-2016

Auditverslag van het Rekenhof "Taxatie volgens tekenen en indiciën".

Grondwet. Art. 180.

     

10-11-2016

Jaarrekening van HR Rail, jaarverslag en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2015.

Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. Art. 56.

     1

JAAR

10-11-2016

Jaarrekening van HR Rail, jaarverslag en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2014.

Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. Art. 56.

     1

JAAR

10-11-2016

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 19 juli 2016.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

27-10-2016

Deel 1 van het 173e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 75.

     1

JAAR

27-10-2016

Verslag (1 januari 2016 tot 30 juni 2016) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

27-10-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 april 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-10-2016

Jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel 2016 "Bedelaars in de handen van mensenhandelaars" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

20-10-2016

Jaarverslag 2015 van het Bureau voor Normalisatie.

Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17.

     1

JAAR

17-10-2016

Jaarverslag 2015 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. PDF

Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1.

     1

JAAR

13-10-2016

Zevende verslag (2014-2015) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (gedrukt als parlementair stuk nr. 2078/1) PDF

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Art. 9.

     2

JAAR

13-10-2016

Jaarverslag 2015 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°.

     1

JAAR