...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0089 - Zittingsperiode : 54


Auteur Veerle Wouters, N-VA (06401)
Departement Eerste minister
Sub-departement Eerste minister
Titel Huwelijk prins Amadeo. - Koninklijke toestemming. - Artikel 85 Grondwet.
Datum indiening26/11/2015
Taal N
Termijndatum05/01/2016

 
Vraag

Prins Amadeo trad in het huwelijk op 5 juli 2014. Aangezien hij huwde zonder toestemming van de koning, verloor hij het recht op de troon zoals bepaald in artikel 85, tweede lid van de Grondwet. De media berichtten dat een bron dichtbij het paleis bevestigde dat prins Amadeo doelbewust geen toestemming voor het huwelijk had gevraagd omdat hij een onafhankelijk leven wilde leiden, los van elke officiële rol. Artikel 85, derde lid van de Grondwet bepaalt echter dat het recht op de troon kan "worden hersteld door de koning of door hen die, bij gebreke van de koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, doch alleen met instemming van beide kamers". Er dient een koninklijk besluit te komen, met ministeriële medeondertekening, dat hem in zijn recht herstelt. Bovendien moeten Kamer en Senaat hun toestemming verlenen. Op 20 september 2015 diende prins Amadeo alsnog een laattijdig verzoek voor toestemming in, dat hem per koninklijk besluit van 12 november 2015 (Belgisch Staatsblad, 24 november 2015) retroactief werd toegekend. Dit kan echter niet, daar de procedure zoals bepaald in artikel 85, derde lid van de Grondwet niet werd gevolgd: zonder toestemming van Kamer en Senaat kan de vervallenverklaring nooit worden opgeheven. Bijgevolg is het koninklijk besluit van 12 november 2015 kennelijk in strijd met artikel 85 van de Grondwet. In het onmogelijke geval dat Amadeo ooit daadwerkelijk in aanmerking komt voor de eedaflegging, zullen de verenigde kamers moeten nagaan of hij aan alle vereisten voldoet om de eed af te leggen (artikel 91 van de Grondwet). De verenigde kamers zullen in dat geval moeten weigeren om de eed van Amadeo af te nemen. Een ongrondwettig koninklijk besluit kan zijn rechten op de troon immers niet herstellen. Bent u van plan om de procedure vervat in lid 3 van artikel 85 van de Grondwet op te starten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B057
Publicatiedatum 11/01/2016, 20152016
Antwoord

Bij koninklijk besluit van 12 november 2015 heeft de Koning zijn instemming betuigt met het huwelijk van Prins Amadeo. Deze instemming heeft uitwerking met ingang van 4 juli 2014.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGRONDWETTELIJK RECHT
Eurovoc-descriptorenGRONDWETTELIJK RECHT | HUWELIJK | STAATSHOOFD
Vrije trefwoordenKONINKLIJKE FAMILIE