De Kamer online


Week van 30 januari tot 3 februari 2023

VOORZITTERSCHAP

PLENAIRE VERGADERING

Donderdag 2 februari 2023

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en -voorstellen

Interpellaties en moties

Urgentieverzoeken

Van de Kamerleden

 • Urgentieverzoek door Nabil Boukili (PVDA-PTB) voor het voorstel van resolutie betreffende het recente rapport van de "Don't Buy Into Occupation"-coalitie. - DOC 55K3117
  => De urgentie is verworpen.

Dotatiegerechtigde instellingen

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 30 januari tot 3 februari 2023

Vaste Commissies

Bijzondere commissies

Adviescomités

Subcommissies

Werkgroepen

(c)

Videoverslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

Hoorzittingen

 • Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen (31/01)
  Hoorzitting over het "179e Boek van het Rekenhof - deel II: Boek 2022 over de Sociale Zekerheid" met de heren Jan Debucquoy en Pierre Lacroix en de dames Florence Thys en Gerda Buysse (het Rekenhof) en de heer Benoît Collin (RIZIV). - Video van de hoorzitting
 • Commissie voor Justitie + Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken (31/01)
  Hoorzittingen over "De mesaanval op politieagenten van de politiezone Brussel-Noord"
  • in de voormiddag: met mevrouw Niki Dheedene (directoraat-generaal Justitiehuizen), mevrouw Annie Devos (directoraat-generaal "Maisons de Justice"), de heer Rudy Van de Voorde (directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen) en professor Laurent Kennes (ULB). - Video van de hoorzitting
  • in de namiddag: met de heer Olivier Slosse (politiezone Brussel Noord), de heer Eddy Quaino(ACOD), de heer Raoul Moulin (ACV), de heer Carlo Medo (NSPV) en de heer Vincent Gilles (VSOA Politie). - Video van de hoorzitting
 • Commissie voor Financiën en Begroting (31/01)
  Hoorzitting over "De toekomstprojecten van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA)" met de heer Jean-Paul Servais en mevrouw Annemie Rombouts (FSMA). - Video van de hoorzitting

(c)

Gedachtewisselingen

 • Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (31/01)
  Gedachtewisseling met mevrouw Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer over "Het Jaarverslag 2021 over de EU-begroting" - Video van de hoorzitting
 • Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen (01/02)
  Gedachtewisseling met de minister van Mobiliteit over het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de NMBS en tussen de Belgische Staat en Infrabel. - Video van de hoorzitting

(c)(c)

PUBLICATIES

Wetten verschenen in het Belgisch Staatsblad

Recent gepubliceerde documenten

Recent gepubliceerde verslagen

 • De actuele uitdagingen op het gebied van nucleaire veiligheid voor de Belgische kerncentrales en de kerncentrales van de ons omringende landen en het stappenplan met het oog op het stilleggen van de eerste kernreactor Doel 3: stand van zaken. Hoorzitting - Verslag gepubliceerd op 31 januari 2023

Schriftelijke vragen

EUROPA

Verslagen

 • Vergadering van de assembleevoorzitsters van de nationale EU-parlementen
  Vergadering van 12 oktober 2022 - Verslag (gepubliceerd op 3 februari 2023)

COSAC

 • Vergadering van de voorzitters van COSAC (conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden in de Europese Unie) - Stockholm, 29-30 januari 2023


c

Benelux Interparlementaire Assemblee

c

c

EVENEMENTEN

Samenlevingsdienst

 • 3 februari 2023 - De eerste groep deelnemers aan de Samenlevingsdienst was op bezoek in de Kamer. De Service Citoyen - Samenlevingsdienst is een programma voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die bereid zijn om zich gedurende 6 maanden vrijwillig in te zetten voor een solidariteitsproject naar keuze. Op de agenda van hun halve dag in de Kamer stonden onder meer een debat met Kamerleden en een rondleiding door het parlement.

Klik op het logo voor de fotoreportage.

MINISTERRAAD

Vergadering van vrijdag 3 februari 2023

Goedgekeurde voorontwerpen van wet:

Alle andere beslissingen vindt u hier.

Wilt u zich uitschrijven of iemand anders inschrijven?

De Kamer van volksvertegenwoordigers beschermt uw persoonsgegevens. Uw contactgegevens worden in de gegevensbanken van de Kamer opgenomen en uitsluitend in het kader van de werkzaamheden van de Kamer verwerkt. Indien u deze gegevens wil inzien, rectificeren of wissen, of indien u meer informatie over dit onderwerp wenst te bekomen, contacteer dan onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@dekamer.be
Volgende newsletter

De volgende editie verschijnt op dinsdag 14 februari 2023.