...

Bulletin nr : B060 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0387 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel De toekenning van het Grootlint in de Leopoldsorde aan de Turkse president (MV 6680).
Datum indiening29/12/2015
Taal N
Publicatie vraag     B060
Publicatiedatum 01/02/2016, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/01/2016

 
Vraag

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan kreeg tijdens zijn staatsbezoek aan België een Grootlint in de Leopoldsorde, de hoogste onderscheiding die een staatshoofd in België kan krijgen. Het ereteken werd overhandigd door koning Filip. Volgens uw diensten is de uitreiking van het Grootlint gebruikelijk bij staatsbezoeken van regeringsleiders. Het zou helemaal niets te maken hebben met bepaalde verdiensten die aan Erdogan zouden toe te schrijven zijn en dit niettegenstaande artikel 18 van de Wet betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden, waarin gesteld wordt: "Art. 18. De algemene principes bedoeld in deze wet gelden eveneens voor personen met een buitenlandse nationaliteit die bijzondere en uitzonderlijke verdiensten voor België kunnen inroepen, onverminderd artikelen 13, § 5 en 17, § 2.". In dezelfde wet lezen we tevens nog: "Art. 6, § 3. Elk voorstel tot toekenning van het Grootlint in de Leopoldsorde dat niet tot de exclusieve bevoegdheid van de minister die bevoegd is voor Buitenlandse Zaken behoort, moet, na advies van het kabinet van de Koning en gunstig advies van de minister, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Ministerraad, met uitzondering van de belangrijke toekenningen bedoeld in artikel 3. Art. 16. Het ereteken mag worden gedragen zodra de Koning het toekenningsbesluit heeft ondertekend.". 1. Is de procedure, zoals voorzien in art. 6, § 3 effectief gevolgd? 2. Moet de term "gebruikelijk bij staatsbezoeken" begrepen worden als een automatisme? Zo ja, waartoe dienen dan nog de vereiste adviezen? 3. Welke staatshoofden hebben de jongste twintig jaar het Grootlint in de Leopoldsorde in deze zin ontvangen? 4. Zijn onder meer de twijfelachtige scheiding van kerk en staat en de even twijfelachtige gelijkheid voor vrouwen en mannen in Turkije geen reden om van een dergelijke toekenning van het Grootlint af te zien? 5. Bent u niet van oordeel dat het beter zou zijn aan buitenlandse staatshoofden geen nationale orde meer te verlenen teneinde hen louter zakelijk te ontvangen? Neemt u ter zake desgevallend een initiatief?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B064
Publicatiedatum 29/02/2016, 20152016
Antwoord

Ter gelegenheid van de opening van het Festival Europalia Turkije 2015 werd de Turkse president Erdogan op 27 februari 2015 door Zijne Majesteit de Koning voor een staatsbezoek aan België uitgenodigd. Dit staatsbezoek vond plaats van zondag 4 oktober tot dinsdag 6 oktober 2015. In het kader van dat staatsbezoek werd overgegaan tot een uitwisseling van eretekens op het hoogste niveau. Dit behoort tot de geplogenheden van een staatsbezoek. Dit betekende dat aan de Turkse president het Grootlint in de Leopoldsorde diende verleend te worden ingevolge de bestaande diplomatieke en protocollaire gebruiken. In dat opzicht wens ik u nog mee te delen dat geen advies nodig was van de Consultatieve Commissie omdat dat niet tot haar bevoegdheden behoort en dat ook de procedure voorzien in artikel 6, paragraaf 3, van de wet betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden niet van toepassing is. Tijdens de voorbije 20 jaar werd in het kader van de inkomende en uitgaande staatsbezoeken het Grootlint in de Leopoldsorde verleend: - in 2014 aan de presidenten van China en Frankrijk (Hollande), - in 2011 aan de Duitse bondspresident (Wulff), - in 2009 aan de president van Roemenië, - in 2008 aan de president van Hongarije (Solyom), - in 2007 aan de president van Letland, - in 2006 aan de presidenten van Kazakstan en Litouwen, - in 2004 aan de presidente van Finland en aan Zijne Majesteit de Koning van Marokko, - in 2003 aan de presidenten van Frankrijk (Chirac) en Bulgarije, - in 2002 aan de presidenten van Hongarije (Madl) en Italië (Ciampi), - in 2001 aan de president van Griekenland en aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Victoria van Zweden, - in 1999 aan de president van Portugal, - in 1998 aan de president van Italië (Scalfaro) en aan de Duitse bondspresident (Herzog).

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenBUITENLANDS BELEID | EERVOLLE ONDERSCHEIDING | OFFICIEEL BEZOEK | VOORZITTER | TURKIJE | STAATSHOOFD