...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1267 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michel De Maegd, MR (07122)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Toepassing van de wet tot reglementering van voortbewegingstoestellen. (MV 27664C)
Datum indiening11/05/2022
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/06/2022

 
Vraag

Op 5 mei 2022 heeft onze assemblee het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de reglementering van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen betreft, aangenomen. Krachtens dit wetsvoorstel worden de gebruikers van deze toestellen, en met name de gebruikers van e-steps, voortaan gelijkgesteld met fietsers. De verkeersregels die voor deze gebruikers gelden, zijn dus voortaan duidelijk. Opdat deze wet doeltreffend zou zijn, is het echter belangrijk dat er controles uitgevoerd worden en dat overtredingen vervolgd worden. 1. Hoe bent u van plan die controles te realiseren? Zullen er maatregelen genomen worden opdat de gebruikers die de regels niet in acht nemen daadwerkelijk bestraft worden? 2. Momenteel heerst er een gevoel van straffeloosheid wat de overtredingen van fietsers betreft. Voor een verantwoord gedeeld gebruik van de rijwegen door de verschillende weggebruikers is het echter van belang dat iedereen het verkeersreglement in acht neemt en dat degenen die dat niet doen op dezelfde manier bestraft worden, ongeacht het vervoermiddel dat zij gebruiken. Kunt u voor de voorbije drie jaar melden hoeveel overtredingen van fietsers er vastgesteld werden en zo mogelijk verduidelijken over welk type van overtredingen het ging?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B088
Publicatiedatum 27/06/2022, 20212022
Antwoord

1. Het Centrex Wegverkeer, het kennis- en expertisecentrum van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus inzake de handhaving van de verkeerswetgeving, zal, van zodra de wijzigingen aan de Wegcode (Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg) gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad alle diensten van de lokale en federale politie op de hoogte brengen van de nieuwe bepalingen middels een informatieve nota. De elektrische step maakt nu reeds tal van jaren deel uit van het mobiliteitsbeeld in ons. De gebruiker van een elektrische step dient zich aan de verkeersregels te houden. Iedere politiezone zet de meest efficiënte middelen in die zij nodig acht, in functie van haar beleid en van de omvang van het fenomeen, om de problematiek aan te pakken. De nieuwe regels zullen meer duidelijkheid brengen in verband met het gebruik van de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen in het algemeen en van de elektrische steps in het bijzonder. Er blijft wel de vaststelling dat elektrische steps overal worden achtergelaten en het verkeer op fiets- en voetpaden kunnen hinderen. 1. Het totale aantal door de politie vastgestelde verkeersinbreuken dat door fietsers (met inbegrip van de elektrische fiets) werd begaan, bedroeg: - In 2019: 16.202 inbreuken; - In 2020: 14.953 inbreuken; - In 2021: 12.517 inbreuken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tien meest voorkomende inbreuken, begaan door fietsers en bestuurders van elektrische fietsen (trapondersteuning tot 25 km/u).