...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0106 - Zittingsperiode : 55


Auteur Kathleen Depoorter, N-VA (07387)
Departement Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
Sub-departement Ontwikk.samenw., Grote Steden
Titel Stopzetting samenwerking EC met Al-Haq. - Oproep Oxfam (MV 24248C).
Datum indiening23/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/03/2022

 
Vraag

De Europese Commissie (EC) kondigde aan dat zij de steun aan de ngo Al-Haq per direct zal stopzetten. Opvallend, de EC riep in dat verlengde ook de ngo Oxfam op om subsidies te stoppen gericht aan Union of Agricultural Workers Committee (UAWC) tot er een diepgaand onderzoek wordt gedaan naar de samenwerking met de Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). De PFLP werd eerder door de Europese Unie als terroristisch aangeduid. Een onderzoek door de EC wordt binnenkort verwacht. Eerder had de Nederlandse Tweede Kamer hetzelfde besloten op basis van de bevindingen van het extern onderzoek over individuele banden tussen UAWC en de PFLP en het gebrek aan openheid daarover vanuit UAWC. Er waren volgens de Nederlandse overheid voldoende redenen om de activiteiten van UAWC niet meer te financieren. Nederland en dus ook de EC zullen dus niet overgaan tot het verderzetten van steun. In mijn vorige vraag antwoordde u dat u (nog) geen kennis had genomen van het Nederlandse onderzoek noch uw Nederlandse collega's om informatie had gevraagd. 1. Werd de Belgische regering en/of u geÔnformeerd over dit besluit van de EC? 2. Heeft u ondertussen kennis genomen van het rapport van de Nederlandse overheid? Zo neen, waarom (nog steeds) niet? Zal u dit rapport (alsnog) opvragen? 3. Heeft u ondertussen kennis genomen van de beslissing en motivering van de EC? Zo neen, waarom niet? Zal u zich over beiden informeren? 4. Wilt u het rapport en de beslissing van de EC met het Parlement - eventueel achter gesloten deuren - delen? Zo neen, waarom (nog steeds) niet? 5. Welk belang hecht u aan de conclusies van de Europese Unie en staat u achter de oproep gericht aan Oxfam om de subsidies aan UAWC te stoppen? 6. Zal u in dit verlengde Oxfam namens de Belgische overheid contacteren om eenzelfde signaal als de EC te geven? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet? 7. Zal u de eigen due dilligence die gehanteerd wordt - na het tweede internationale signaal dat in die zin wordt gegeven - aanpassen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B080
Publicatiedatum 18/03/2022, 20212022
Antwoord

Mijn diensten werden via de gebruikelijke weg op de hoogte gesteld van de beslissing van de Europese Commissie om de directe financiering aan Al Haq tijdelijk te bevriezen. De Commissie nam die beslissing reeds in mei 2021 nadat een aantal Palestijnse ngo's door de IsraŽlische autoriteiten werden beschuldigd van misbruik van ontwikkelingsgeld ten gunste van de door de Europese Unie als terroristisch organisatie aangemerkte People's Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Naar aanleiding van die beschuldigingen is ook het Europees fraudeagentschap OLAF gevraagd een onderzoek in te stellen. OLAF was echter van oordeel dat er onvoldoende elementen waren die een onderzoek konden rechtvaardigen. In oktober 2021 besliste het IsraŽlisch ministerie van Defensie om zes ngo's als "terroristische organisaties" aan te merken. Vervolgens heeft de Europese Commissie ook haar indirecte financiering aan Union of Agricultural Workers Committee (UAWC) tijdelijk opgeschort. Ook van deze beslissing zijn mijn diensten op de hoogte gebracht. En ook hier gaat het om een tijdelijke maatregel in afwachting van de conclusies op basis van de analyse van de documenten die door de IsraŽlische autoriteiten werden gedeeld. Op dit moment is dat onderzoek nog niet afgerond en kan ik u dus ook niets zeggen over de inhoud daarvan. Ondertussen staan de verantwoordelijke diensten in nauw contact met de Europese Commissie, alsook met andere betrokken lidstaten, en volgen de ontwikkelingen op de voet. Wat betreft het Nederlandse onderzoeksrapport rond de mogelijke linken tussen UAWC en de PFLP, kan ik u zeggen dat wij contact hebben opgenomen met de Nederlandse autoriteiten. Zij hebben ons bevestigd dat ze het vertrouwelijke rapport niet kunnen delen. Ik heb mijn positie reeds in detail toegelicht over de conclusies van dat rapport tijdens de zitting van de commissie Buitenlandse Betrekkingen op 12 januari 2022. Zowel het onderzoek als de beslissing van de Nederlandse regering om de financiering stop te zetten, hebben enkel betrekking op UAWC, en dus niet op de andere ngo's die door IsraŽl op een lijst van terroristische organisaties zijn gezet. UAWC wordt sinds 2017 niet meer gefinancierd met middelen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ik zie dus geen nieuwe elementen die iets veranderen aan mijn eerdere conclusies.?Ik zie ook geen reden om Oxfam op te roepen om haar activiteiten ter ondersteuning van het Palestijnse middenveld stop te zetten. Ook met betrekking tot due diligence die wordt gehanteerd bij de financiering van het middenveld ben ik zeer duidelijk geweest tijdens de zitting van deze commissie op 12 januari 2022. Er wordt aan de partnerorganisaties gevraagd de risico's van het werken met Palestijnse partners in kaart te brengen en een aangepaste strategie te ontwikkelen om die risico's zoveel mogelijk te beperken. Deze mechanismen blijven onverwijld van toepassing op de toekomstige samenwerking met Palestijnse ngo's.

 
Eurovoc-hoofddescriptorONTWIKKELINGSHULP
Eurovoc-descriptorenFINANCIERING | NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIE | ONTWIKKELINGSHULP | PALESTIJNSE KWESTIE | TERRORISME