...

Bulletin nr : B032 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0039 - Zittingsperiode : 55


Auteur Ellen Samyn, VB (07076)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buit., Eur. Zaken Buit. Handel, FCI
Titel Christenvervolgingen in Turkije (MV 9212C).
Datum indiening13/11/2020
Taal N
Publicatie vraag     B032
Publicatiedatum 21/12/2020, 20202021
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/12/2020

 
Vraag

De vervolging van christenen neemt wereldwijd, voornamelijk in de Arabische wereld, toe. Ook in Turkije worden christenen en hun gemeenschap maar al te vaak geviseerd en vervolgd. De bewoners van Tur Abdin (Zuidoost-Turkije) bijvoorbeeld - waar de laatste Assyrische-Chaldeeuwse bewoners voornamelijk wonen - zijn de laatste tijd vaker het doelwit van grof geweld, dreigementen, intimidatie en pesterijen door de Turkse overheid en meer bepaald het leger. In het christelijk dorp Hessana in het zuidoosten van Turkije woedde op 24 juli 2020 een zware brand. Meerdere huizen brandden uit en oogsten werden vernield. De precieze oorzaak van de brand is voorlopig nog onduidelijk, maar het is niet de eerste verdachte brand in de regio. In 2019 nog richtten branden zware schade aan in zes Aramese dorpen in de Turkse provincie Mardin. Deze zes dorpen (Elbegendi, Güzelsu, Dibek, Üçköy, Üçyol en Dagiçiçi) worden bevolkt door christenen. Ook het eeuwenoude Mor Hananyoklooster werd getroffen. Naar verluidt was er toen sprake van opzettelijkheid. 1. Bent u bekend met deze grove schendingen van de mensenrechten door de Turkse overheid tegen diverse christelijke gemeenschappen in Turkije? 2. Bent u meer bepaald op de hoogte van bovenvermelde incidenten? 3. Wat is de houding van de regering tegenover deze Turkse agressie? 4. Zal u schendingen van de (mensen)rechten van de christelijke minderheden aankaarten bij de Turkse ambassadeur? 5. Heeft u hierover contact gehad met uw Europese collega's? Zo ja, wat was het resultaat hiervan?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B042
Publicatiedatum 11/03/2021, 20202021
Antwoord

Ik ben op de hoogte gebracht van de incidenten van juli 2019 en augustus 2020 in de streek Tur Abdin in Zuidoost-Turkije waarbij branden de Assyrisch-Chaldeeuwse gemeenschap zwaar getroffen hebben. Er heerst nog veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden waarin deze incidenten hebben plaatsgevonden. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze branden een crimineel karakter hebben of die zouden wijzen op een medeplichtigheid van de autoriteiten. Zoals u weet, is de verslechtering van de mensenrechten in Turkije een belangrijk element van bezorgdheid voor België. De situatie van de mensenrechten in Turkije, met inbegrip van de rechten van religieuze minderheden, wordt op de voet gevolgd door onze posten in Ankara en Istanbul, evenals door mijn diensten in Brussel. In dit kader heeft onze post in Istanbul regelmatig ontmoetingen met de vertegenwoordigers van de religieuze minderheden in Turkije. Ik deel uw bezorgdheid over de toenemende druk ten aanzien van minderheden in Turkije, vooral sinds de couppoging van 2016 waarbij de nationalistische retoriek van de autoriteiten bepaalde anti-minderheden gevoelens binnen de bevolking aanwakkert. In uitvoering van de EU Richtsnoeren voor vrijheid van godsdienst of levensovertuiging werd de situatie van de religieuze minderheden onlangs in EU verband besproken te Ankara. Het proces van een Syrisch-orthodoxe monnik die beschuldigd wordt van terrorisme, wordt eveneens in EU verband opgevolgd. De beslissing van de Turkse autoriteiten om de Hagia Sophia terug te veranderen in een moskee zal er alleszins niet toe leiden dat de gemoederen in Turkije zullen bedaren. Ik ondersteun dan ook volledig de uitspraken van HRVP Borrell, na de Raad Buitenlandse Zaken van 13 juli 2020, waarbij hij deze beslissing heeft veroordeeld.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenDISCRIMINATIE OP GROND VAN GODSDIENST | RECHTEN VAN DE MENS | BUITENLANDS BELEID | TURKIJE | CHRISTEN