...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0085 - Zittingsperiode : 54


Auteur Leen Dierick, CD&V (01201)
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Het energieatol (MV 5438).††
Datum indiening09/07/2015
Taal N
Termijndatum17/08/2015

 
Vraag

Eind april werd op de ministerraad beslist om in dit stadium de beslissing tot het toekennen van een concessie aan iLand om een energieatol te bouwen uit te stellen. U werd belast met een analyse van de mogelijkheden tot bijkomende stockage. In mei kondigde Electrabel aan dat het overweegt om de energie-opslagcentrale in Coo uit te breiden met 600 MW dus ongeveer dezelfde capaciteit als het energieatol van iLand, enkel zou dit naar verluid ongeveer 600 miljoen euro kosten, ongeveer de helft van de kostprijs van het energieatol. Uit een studie van de CREG over de rendabiliteit van de elektriciteitsopslag in BelgiŽ bleek dat de CREG kritisch is over de combinatie van pompen en turbines. Ook hangen de kosten sterk af van de gekozen geografische locatie. Dit terwijl de kosten die verband houden met bepaalde technologieŽn zoals batterijen op korte termijn aanzienlijk zouden dalen als gevolg van technologische vooruitgang en schaalvoordelen. 1. De ministerraad heeft een bijkomende studie gevraagd over de mogelijke alternatieven tot opslag. a) Wie zal juist deze analyse uitvoeren? b) Wanneer zal deze analyse af zijn en de resultaten bekend zijn? 2. Volgens de staatssecretaris van de Noordzee is het financiŽle plaatje van het energieatol een bevoegdheid van de minister van Energie. De kosten voor het bouwen van het atol worden geraamd tussen 1,3 en 1,6 miljard euro met jaarlijkse onderhoudskosten van ongeveer 5 of 6 miljoen euro. Er is geen overheidssubsidies aan dit project verbonden, maar een groot deel zou via de tarieven kunnen worden doorgerekend in de elektriciteitsfactuur. a) Welke stappen zal u nemen om het financiŽle plaatje van het energieatol te bestuderen? b) Zal u ook een vergelijking maken met andere opslagmogelijkheden? 3. a) Wanneer zal de ministerraad een definitieve beslissing nemen over de toekenning van de concessie? b) Is dit nog mogelijk voor het zomerreces?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B034
Publicatiedatum 22/07/2015, 20142015
Antwoord

De twee belangrijke projecten waarnaar u verwijst zijn twee toepassingen van pompopslag. Ze verschillen grondig van elkaar, in die zin dat het hoogteverschil veel groter is op de site van Coo (275 m) dan op het Iland (30 m) en dat het ene zich aan land bevindt en het andere op zee. De site van Coo heeft als voordeel dat hij reeds beschikt over het onderste reservoir gebruikt voor Coo 1 en Coo 2, die samen goed zijn voor een capaciteit van 1.164 MW (meer dan een grote kerncentrale). Ze werken ook al sinds 45 jaar zonder enig probleem. De kostprijs van het project van Coo 3 bedraagt ongeveer 600 miljoen voor 600 MW. Het dossier van het energie-atol is voor kort nog besproken op de Ministerraad, wat ik eerder al meldde in de Commissie. Voor het zomerreces komt het er nogmaals ter tafel na analyse en onderzoek van de voorziene systemen voor het opslaan van energie. Bovendien heeft de Ministerraad me gemandateerd om erop toe te zien dat de nodige aanpassingen worden gedaan in overeenstemming met artikel 6/1 van de Elekriciteitswet. Dat bepaalt dat "deze installaties [installaties voor hydro-elektrische energieopslag in de zeegebieden die onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ vallen] (niet) kunnen (...) genieten van het steunmechanisme bedoeld in artikel 7, ß 1, noch van enige andere vorm van subsidie of financiŽle steun vanwege de Staat of de elektriciteitsverbruiker". Dat wil zeggen dat de federale overheid wel een ondersteuning kan bieden, zolang die niet financieel van aard is - het moet gaan om een zelfbedruipend project. Het business plan van de kandidaat-concessionaris was niet in overeenstemming met deze bepaling. Verder wil ik nog benadrukken dat het systeem dat zal gebruikt worden voor de energieatollen en het systeem dat reeds in gebruik is in Coo op technisch vlak aanzienlijk van elkaar verschillen - ook zou men parallellen kunnen trekken tussenbeide. Het is dus niet zo dat beide dossiers op dezelfde manier moeten behandeld worden. Het is dus ook niet zo dat een onderzoek en analyse ervan noodzakelijk tot hetzelfde resultaat zullen leiden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenZACHTE ENERGIE | ELEKTRISCHE ENERGIE | FINANCIERING | NOORDZEE | ENERGIEBELEID