...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0744 - Zittingsperiode : 53


Auteur Luk Van Biesen, Open Vld
Departement Minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
Sub-departement Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking
Titel NMBS. - Spoorlijn L50A Brussel-Denderleeuw (MV 19949).
Datum indiening02/12/2013
Taal N
Termijndatum09/01/2014

 
Vraag

De Lijn is momenteel bezig om in Vlaams-Brabant vier nieuwe tramlijnen rond Brussel te realiseren, waaronder één tussen Brussel en Ninove. De realisatie van deze tramlijnen zal ten vroegste rond 2025 plaatsvinden. Door deze tramlijnen kan de verkeersproblematiek in deze regio (onder andere Ninove) - die er al jaren heerst - rond Brussel opgelost worden. Verder kan ook de reeds ver gevorderde verdubbeling (vier in plaats van twee sporen) van de spoorcapaciteit tussen Denderleeuw en Brussel in het kader van de uitbouw van het GEN, terug opgenomen worden. Indien De Lijn de tramverbinding Brussel-Ninove langs de Ninoofsesteenweg realiseert, biedt dit perspectieven voor het station in Schepdaal (Dilbeek) op de lijn L50A. De NMBS is, volgens topman Marc De Scheemaecker, echter niet bereid de stopplaats in Schepdaal opnieuw te openen op de lijn Brussel-Denderleeuw. Enkel de stopplaats Anderlecht zal heropend worden. Hierdoor wordt er een hele grote opportuniteit niet gebruikt om de verkeersproblematiek op te lossen en dit met relatief weinig investeringen, aangezien het om een heropening van het station Schepdaal gaat. 1. Kan u meedelen waarom de NMBS niet bereid is het station te heropenen (eventueel pas nadat de werken van De Lijn afgerond zijn in Ninove)? Het project met De Lijn zal toch heel wat reizigers aanbrengen. 2. a) Is er reeds een potentieelonderzoek gebeurd naar het station van Schepdaal? b) Zo ja, over welk potentieel beschikt dit station qua opstappende reizigers? 3. Onder welke voorwaarden zou het station Schepdaal wel heropend kunnen worden? 4. Door een eventuele verdubbeling van de spoorlijn tussen Denderleeuw en Brussel, zal er meer capaciteit beschikbaar komen. Overweegt u, door een verhoging van capaciteit, een heropening van bijkomende stopplaatsen, zoals Schepdaal? 5. a) Waarom wordt het station van Anderlecht heropend? b) Wat bedraagt de kostprijs hiervan? 6. Indien het station Schepdaal heropend zou worden, welke kosten brengt dit met zich mee? 7. a) Kan u meedelen hoeveel stations er in 2012 gesloten werden? b) Hoeveel heeft de NMBS hiermee bespaard? 8. a) Hoeveel stations werden er in 2012 heropend? b) Wat bedroeg de totale kostprijs voor deze heropeningen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B140
Publicatiedatum 16/12/2013, 20132014
Antwoord

De NMBS-Groep deelt mij de volgende informatie mee. De opening van een stopplaats te Schepdaal, ter hoogte van de kruising met de N8, werd uitgebreid bestudeerd bij het opmaken van de plannen voor het 4-sporig maken van Lijn 50A. De netto-winst aan nieuwe openbaarvervoergebruikers was echter disproportioneel laag in verhouding tot de benodigde investeringen, zodat een opening van deze stopplaats destijds niet werd weerhouden. De studie wees uit dat de opening van de stopplaats te Schepdaal een verschuiving teweegbracht van treinreizigers van bestaande stopplaatsen naar deze nieuwe halte en zo zorgde voor een intern kannibalisatie-effect, maar dit zou ook zorgen voor een explosieve toename van het aantal autokilometers met dus een averechts effect op de duurzame mobiliteit. De plannen van De Lijn om een tramverbinding in te lassen op de N8 kunnen evenwel nieuwe opportuniteiten creëren. NMBS volgt deze tramstudies nauwgezet op. Het openen van een nieuwe stopplaats in Schepdaal is enkel zinvol indien gekozen wordt voor de tracévariant van de tramverbinding Ninove-Brussel via de N8, dit in combinatie met een halte te Brussel-West, om op die manier de multimodale openbaarvervoersfunctie te maximaliseren. NMBS acht het evenwel niet wenselijk, om in Schepdaal een grote Park Ride parking voor auto's aan te leggen, dit zou de verkeersafwikkeling en -doorstroming op de N8 enkel nog meer hypothekeren. Op basis van de studie voor het 4-sporig maken van lijn 50A werd beslist, om een stopplaats te creëren in Anderlecht, ter hoogte van de kruising met de N6, omdat de spoorlijn daar door een dichtbevolkt gebied loopt en de stopplaats verschillende functies kan vervullen, zowel een vertrek- als aankomststation, maar ook een belangrijke overstapfunctie met de metro en de GEN-busas (Gewestelijk Expres Net) tussen Brussel en het Pajottenland via de Bergensesteenweg. De werken burgerlijke bouwkunde aan de stopplaats Anderlecht zijn opgestart op 14 april 2011 en zullen afgerond zijn tegen 29 maart 2014. De totale investering bedraagt +/- 6,3 miljoen euro. In een tweede fase worden de perrons uitgerust en deze werken zijn gepland van september 2014 tot december 2016. Die investering wordt geraamd op +/- 1,7 miljoen euro. De heropening van de stopplaats Schepdaal zou leiden tot een extra investeringskost voor Infrabel van +/- 3,8 miljoen euro en dit exclusief de parking. Voor de NMBS zouden de bijkomende kosten bestaan uit bijkomende vergoedingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur zoals de rijpadvergoeding en de halteringskosten, alsook bijkomende exploitatiekosten zoals onder andere met betrekking tot het ingezette materieel. Er werden geen haltes gesloten in 2012. In datzelfde jaar werden de haltes Beringen en Zonhoven geopend. De kostprijs voor deze heropeningen bedroegen respectievelijk 1,23 miljoen euro en 0,61 miljoen euro.

 
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | SPOORWEGNET | VERVOER PER SPOOR | OPENBAAR VERVOER | PROVINCIE VLAAMS BRABANT
Vrije trefwoordenNMBS