...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0873 - Zittingsperiode : 55


Auteur Tomas Roggeman, N-VA (07369)
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Asiel, Migratie
Titel Aanpak geweld in gesloten centra.
Datum indiening17/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/03/2023

 
Vraag

In de afgelopen jaren is het aantal gewelddaden in open asielcentra meer dan verdubbeld. Voor 2022 zien we ook een enorme stijging in het aantal gewelddaden waar het personeel van de asielcentra het slachtoffer van wordt. Ook het personeel van gesloten centra bevindt zich vaak in onveilige situaties, waarbij ze het slachtoffer kunnen worden van gewelddaden. 1. Hoeveel en welke incidenten (fysieke agressie, seksuele agressie, enz.) vonden in de afgelopen vijf jaren plaats in gesloten centra? In hoeveel gevallen werd het personeel het slachtoffer? In hoeveel gevallen werden de andere bewoners het slachtoffer? Graag een gedetailleerd jaarlijks overzicht per centrum. 2. Betreft het overwegend minderjarigen of meerderjarigen? Welke zijn de nationaliteiten? Graag een gedetailleerd jaarlijks overzicht voor de afgelopen vijf jaren. 3. Hoe is de verdeling in de afgelopen vijf jaren tussen mannen en vrouwen wanneer het aankomt op de daders? Graag een jaarlijks overzicht. 4. Wat is de totale kostprijs die voortvloeit uit deze incidenten, aan materiële schade, behandeling van lichamelijke letsels, eventuele verzekerings- en gerechtskosten, enz.? Graag een jaarlijks overzicht voor de afgelopen vijf jaren. 5. Welke impact heeft de betrokkenheid bij incidenten in gesloten centra op de verdere procedure? Werden er reeds aanpassingen gemaakt aan de gevolgen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B107
Publicatiedatum 30/03/2023, 20222023
Antwoord

1. Cijfers over alle mogelijke incidenten zijn niet als statistiek beschikbaar omdat de aard en draagwijdte van incidenten enorm varieert. Het kan gaan om ernstige en herhaalde beledigingen, in het bezit zijn van verboden voorwerpen of substanties, geen gevolg geven aan instructies, verstoren van de veiligheid, orde en goede zeden, om vandalisme, diefstal, handtastelijkheden, ontsnappingspogingen, fysieke agressie, (verbale) bedreigingen, enz. De mogelijke inbreuken die in een centrum kunnen worden begaan zijn geobjectiveerd in het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 betreffende de gesloten centra. Dit koninklijk besluit formuleert hierbij de voorwaarden wanneer een inbreuk uiteindelijk tot een afzondering als ordemaatregel kan leiden alsook de duur ervan. Niet alle incidenten leiden automatisch tot een ordemaatregel. Daarnaast kan een incident wel schade berokkenen aan één of meerdere personeelsleden (stress, zakelijke schade, enz.) maar hoeft daarom niet tot een letsel te hebben geleid. De evolutie van het aantal ordemaatregelen is afhankelijk van de instroom in de centra, zowel qua aantal als types. Het jaar 2022 bijvoorbeeld kende een stijgende tendens in deze omwille van het feit dat er extra word ingezet op openbare orde dossiers. Dit doelpubliek zorgde voor extra druk op de werking van de gesloten centra. 2. Er worden in de gesloten centra geen minderjarigen vastgehouden. Cijfers over de nationaliteiten van de personen die bij incidenten betrokken zijn, zijn niet als statistiek beschikbaar. Ook in deze is de evolutie hiervan afhankelijk van de instroom in de centra. 3. Cijfers over het geslacht van de personen die bij incidenten betrokken zijn, zijn niet als statistiek beschikbaar. Maar het is wel een feit dat het aantal incidenten waarbij vrouwen betrokken zijn proportioneel veel lager ligt dan bij mannen. 4. Er wordt in de werkingsmiddelen van de gesloten centra boekhoudkundig geen onderscheid gemaakt of een uitgave al dan niet te wijten is aan een incident. 5. De gevolgen van een incident voor de betrokkene: - in functie van de regelgeving in het hierboven genoemde koninklijk besluit kan bij een incident de gepaste sanctiemaatregel worden genomen; - indien er materiële schade is en de betrokkene blijkt vermogend, dan wordt deze schade op hem verhaald; - indien de feiten van strafrechtelijke aard zijn, worden de bevoegde instanties gecontacteerd. Zolang betrokkene niet gerechtelijk wordt weerhouden ten gevolge van een incident, blijft deze ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op de verwijdering van het grondgebied. Dit kan in hetzelfde centrum zijn dan wel na overplaatsing naar een ander centrum als de veiligheid dit vereist.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMIGRATIE | MIGRATIEBELEID | MIGRANT | OPENBARE VEILIGHEID | STATISTIEK | GEWELD | LICHAMELIJK GEWELD
Vrije trefwoordenVLUCHTELINGENCENTRUM