...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1350 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Departement Vice-eersteminister en Minister van FinanciŰn, belast met de Co÷rdinatie van de fraudebestrijding
Sub-departement FinanciŰn, Fraudebestrijding, Nat.Lot.
Titel Verkeersboetes. - Inkomsten.
Datum indiening14/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/03/2023

 
Vraag

Verkeersboetes zijn een mooie inkomstenbron voor de Belgische schatkist. Bovendien zal die inkomstenbron naar verwachting nog groeien, gezien de plannen om bijkomende trajectcontroles te installeren en te activeren. De opbrengsten van de ge´nde verkeersboetes gaan evenwel niet enkel naar de federale schatkist, maar een gedeelte vloeit ook naar de gewesten, het verkeersveiligheidsfonds, de lokale politiezones, enz. 1. Hoeveel bedroegen de inkomsten uit verkeersboetes die ge´nd werden in de laatste vijf jaar? Graag cijfers op jaarbasis en opgesplitst naar gewest. 2. Kunt u voor dezelfde periode een overzicht geven van de verdeling van deze inkomsten? Welk bedrag vloeide naar de federale schatkist, de gewesten (graag aparte cijfers per gewest), het verkeersveiligheidsfonds, de FOD Justitie, de lokale politiezones en eventuele andere posten? Graag cijfers en toelichting op jaarbasis en per post.


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

De bedragen met betrekking tot verkeersboetes worden ge´nd door de FOD FinanciŰn voor het gehele land. Deze ontvangsten omvatten de facto zowel de gewestelijke ontvangsten die aan de gewesten moeten worden terugbetaald als diegene die voor de federale overheid zijn gereserveerd. De onderstaande tabellen geven een overzicht van zowel de totale inkomsten uit verkeersboetes die sinds 2018 door de FOD FinanciŰn zijn ge´nd als de bedragen die aan de afzonderlijke gewesten zijn overgemaakt. De eerste tabel geeft een overzicht van de totale bedragen die de FOD FinanciŰn voor het hele land heeft ge´nd voor de periode 2018-2022. Alle hieronder vermelde bedragen zijn uitgedrukt in euro. Deze gegevens bestaan uit minnelijke schikkingen, onmiddellijke inningen en boeten van veroordelingen ingevolge vonnissen en arresten inzake verkeersovertredingen. Gezien de beheersrekening van de federale overheid voor het jaar 2022 nog niet is afgesloten, zijn deze gegevens nog voorlopig. De tweede tabel geeft een overzicht van de bedragen die aan de regio's zijn toegewezen voor de periode 2018-2022. Elk jaar worden de toewijzingen aan de regio's vastgesteld op basis van ramingen, en deze toewijzingen worden elk jaar bijgesteld op basis van de definitieve cijfers die wij ontvangen. De hieronder vermelde bedragen zijn uitgedrukt in euro. De resterende bedragen, dus na aftrek van de toewijzingen aan de gewesten, worden toegewezen aan de federale begroting. Elk jaar wordt een gedetailleerde berekening van het maximale deel van de opbrengsten uit verkeersboetes dat voor het verkeersveiligheidsfonds kan worden aangewend aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken overgemaakt. Het definitieve aan dit fonds toegewezen budget kan u enkel worden overgemaakt door mijn bevoegde collega.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBEGROTING
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEIDSFINANCIEN | GELDBOETE | INKOMSTEN | WEGVERKEER | BEGROTING | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT