...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1722 - Zittingsperiode : 55


Auteur Peter Buysrogge, N-VA (06030)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Het tijdelijke asielcentrum op het voormalig militair domein Westakkers.
Datum indiening15/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/03/2023

 
Vraag

Op 6 juli 2021 werd het vroegere legerdomein Westakkers in Sint-Niklaas ingehuldigd als oefenterrein voor de lokale en federale politie. De lokale politie van Sint-Niklaas gebruikte het domein Westakkers al eerder als oefenterrein, maar nu kunnen ook de federale en lokale politiediensten er terecht voor trainingen. 1. Graag een opsomming voor het gebruik van de site, per eenheid, periode, duur en doel van de opdracht, vanaf 6 juli 2021 tot februari 2023. 2. Welke investeringen zijn er gebeurd voor de realisatie van dit nieuwe oefenterrein? Welke investering staan er nog op de planning? Wie financiert dit? Graag de details van alle gerealiseerde en geplande investeringen rond de site sinds de opstart van het dossier tot omvorming als volwaardig oefenterrein. 3. Hoe staat het met de plannen om op de site een schietbaancapaciteit te creŽren? Wat is de stand van zaken rond de installatie hiervan? 4. Heeft de politie nog steeds plannen om de site verder uit te breiden op het domein als volwaardig trainingscentrum? 5. Is er een structureel overleg tussen Fedasil, Rode Kruis Vlaanderen en de lokale actoren? Zo ja, wat was het resultaat van deze gesprekken? Hoe zal het vervolgtraject in dat opzicht verlopen? Hoe lang kan het tijdelijke asielcentrum nog behouden blijven op de site? 6. Is het de bedoeling om de werking van het tijdelijk asielcentrum volledig stop te zetten? Zo neen, hoe ziet u dit combineerbaar met een trainingscentrum openbare ordehandhaving van de politie? Zo ja, binnen welk tijdskader wilt u die stopzetting effectief realiseren? Zijn er beperkingen voor het gebruik van de site door de nabijheid van het asielcentrum? 7. Hoe verlopen de activiteiten van de veiligheidsdiensten in de nabijheid van het opvangcentrum? Wat zijn de bevindingen van de betrokken diensten en van de medewerkers ter plaatse? 8. Wat is het veiligheidsrisico nu er zowel een asielcentrum als een trainingscentrum op de site van Westakkers is? 9. Bij aanvang heeft de federale politie bereidheid getoond tot de toegankelijkheid en doorwaadbaarheid voor zachte weggebruikers. Wat is hier de huidige stand van zaken?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

1. Momenteel is het gebruik van het terrein beperkt ten gevolge van wettelijke beperkingen, de herbestemming van de functie van het terrein en het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Dit proces vindt momenteel plaats in samenwerking met de lokale, provinciale en regionale autoriteiten. In afwachting van de verdere ontwikkeling van de site en de daarbijhorende diverse stappen in het raam van de omgevingsvergunning, laat de huidige bestemming van het terrein (militair) een gebruik van 120 dagen per jaar toe. De site wordt in die zin gebruikt door diverse gebruikers van de geÔntegreerde politie en de externe partners (Defensie en brandweer). 2. Op dit moment gebeuren facilitaire ingrepen om de federale politie in staat te stellen op structurele wijze tegemoet te komen aan de verplichtingen vanuit de welzijnswet. De volgende stap houdt de installatie in van de slippiste en de verdere uitbouw van de site in zijn geheel. De timing is sterk afhankelijk van de financiering van het project. De geplande investeringen worden gedragen door de Regie der Gebouwen, van dewelke de federale politie een klant is. We sluiten zeker geen andere types van financiering via subsidies, fondsen of publiek-private samenwerkingen uit. 3. Het masterplan van de federale politie is in volle ontwikkeling en voorziet, in de huidige versie, in schietbaancapaciteit. De federale politie consolideert de visie van de verschillende betrokken actoren over het opleidingsprogramma en de bijhorende infrastructuur die binnen de site moet worden gebouwd om aan deze visie te voldoen. 4. De federale politie blijft bijzonder geŽngageerd wat betreft de creatie van een volwaardig trainingscentrum met een minimale impact op de omgeving en dit in nauwe samenwerking met de lokale, provinciale en regionale partners. 5. Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheden maar behoort tot de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 6. Tot op heden heeft de cohabitatie een zeer beperkte impact en is deze niet onverenigbaar. Aan de organisatoren van de oefeningen werden evenwel bepaalde richtlijnen gegeven om een harmonieuze cohabitatie te handhaven (gebruik van traangas op voldoende afstand om te vermijden dat er rook in het centrum terechtkomt, beŽindiging van de oefeningen bij voorkeur op voldoende afstand van het centrum, enz.). Het masterplan van de site zal in fases uitgewerkt worden, waarbij steeds rekening zal worden gehouden met de aanwezige actoren op site. In de huidige versie van het masterplan wordt geen plaats voorzien voor een asielcentrum. 7. Samenlevingsproblemen en incidenten, hoe klein ze ook zijn, maken het voorwerp uit van een overleg met de leiding van het centrum om het risico op herhaling te vermijden. 8. In afwachting van de globale ontwikkeling van de site, is een formele risicoanalyse voorbarig. PotentiŽle risico's worden permanent geÔdentificeerd, gecontroleerd en opgevolgd. 9. De federale politie is zich bewust van eerder gemaakte afspraken en blijft hieraan gebonden. Bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van het masterplan zullen lokale, provinciale en regionale actoren betrokken worden, met inbegrip van het participatieve studieproces dat de site verder vorm zal geven.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenBEROEPSOPLEIDING | POLITIE | VUURWAPEN | OPENBARE VEILIGHEID | MILITAIRE BASIS
Vrije trefwoordenSCHIETSTAND