...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0439 - Zittingsperiode : 55


Auteur Katrien Houtmeyers, N-VA (07417)
Departement Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Middenst, Zelfst, KMO's, Landbouw, Instit Hervorm, Democr Vern
Titel Misbruik crisisoverbruggingsrecht (MV 31515C).
Datum indiening27/10/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum05/12/2022

 
Vraag

Ik kom nog eens terug op het misbruik van het crisisoverbruggingsrecht tijdens de coronapandemie. Ten eerste zou ik u met aandrang willen vragen om eindelijk de beloofde cijfers over te maken. In uw laatste twee antwoorden in de commissie Sociale Zaken beloofde u mij deze te mailen, maar ik heb nog altijd niks ontvangen. Ook de mail die ik hierover stuurde naar uw kabinet bleef onbeantwoord. Hopelijk is de vierde keer de goede keer. Ten tweede blijkt dat Vlaanderen haar controles van het crisisoverbruggingsrecht naar aanleiding van corona nog twee jaar verder zet. De 21 inspecteurs die daarvoor instaan, blijven nog zeker tot eind 2024 op post. De laatste twee jaar hebben ze al 26.386 controles uitgevoerd, meer dan 18.000 bedrijven voldeden niet aan de voorwaarden voor coronasteun. In totaal vordert Vlaanderen maar liefst 126,4 miljoen euro terug. 1. Volgt de federale overheid het Vlaamse voorbeeld? Voorziet ze een verlenging van de controles? 2. Hoeveel controleurs worden vandaag de dag ingezet voor de federale controles? En hoe lang blijven deze nog op post?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B098
Publicatiedatum 05/12/2022, 20222023
Antwoord

Vooreerst enkele verduidelijkingen van de cijfers. Sinds het begin van de crisis, in maart 2020, hebben de drie controlelijnen voor een bedrag aan 265.555.987,79 euro teruggevorderd. Van dit bedrag hebben zij al 212.812.580,62 euro effectief kunnen recupereren (situatie op 30 juni 2022). De directie Eerlijke Concurrentie (ECL) die bevoegd is voor de strijd tegen fraude heeft 7.189 onderzoeken in verband met vermoedens van misbruiken of fraude met de tijdelijke crisismaatregelen maatregelen afgerond. (cijfer op 31 oktober 2022). Van deze onderzoeken kregen er 3.093 een gevolg. Ze heeft ook een aantal specifieke controles uitgevoerd. Net zoals de Vlaamse overheden, gaat en zal het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) doorgaan met het opstarten en uitvoeren van controles en onderzoeken naar vermoedens van misbruiken of fraude gelinkt aan de tijdelijke crisismaatregelen, rekening houdend met de verjaringstermijnen. Zo heeft de directie ECL 222 onderzoeken van dit type afgewerkt in oktober 2022. Ander voorbeeld, in het kader van het begeleidend protocol inzake gegevensverwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), heeft het RSVZ ook 667 vermoede gevallen van fraude met de regionale steunmaatregelen geďdentificeerd en overgemaakt aan VLAIO. Het is voorzien dat VLAIO op haar beurt vermoede gevallen van fraude met de tijdelijke crisismaatregelen identificeert en overmaakt aan het RSVZ zodat zij deze gevallen kan onderzoeken. De strijd tegen de sociale fraude (of dit nu algemeen of meer specifiek de strijd tegen fraude en misbruiken gelinkt aan de tijdelijke crisismaatregelen is) en de versterking van de diensten belast met de strijd tegen deze fraude is zowel voor de regering, als voor mij, prioritair. Het is in dit kader dat de directie ECL recent werd versterkt door de aanwerving van vijf bijkomende personen en binnenkort zal worden versterkt met 34 personen. De strijd tegen de fraude en de misbruiken met de tijdelijke crisismaatregelen behoren op dit ogenblik tot de kerntaken van de directie ECL van het RSVZ. Dit betekent dat elk van de 124 medewerkers van de directie (administratief personeel en inspecteur) deze dossiers behandelen. (situatie oktober 2022).

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenFRAUDE | ONDERNEMINGSBELEID | ECONOMISCH BELEID | SOCIALE UITKERING | ZELFSTANDIG BEROEP
Vrije trefwoordenTERUGVORDERING