...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0553 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ambt.zaken, Overheidsbedr, Telecom, Post
Titel Pakjesautomaten in de openbare ruimte.
Datum indiening25/10/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/11/2022

 
Vraag

Hoewel de stad Brugge eerder plaatsen had aangewezen waar door bpost pakjesautomaten zouden kunnen worden geplaatst in de Brugse binnenstad, weigert ze nu alle omgevingsaanvragen door bpost in dat verband. Intussen afficheert bpost wel op haar website de locatie van een twintigtal pakjesautomaten in de Brugse regio, terwijl er slechts enkele echt staan. Het Brugse stadsbestuur maakt gewag van heel wat bezwaren van buurtbewoners rond mogelijke visuele vervuiling en verkeersdrukte. Het wijst ook op een andere praktische reden: meteen wordt het gemakkelijker om in de toekomst ook eventuele aanvragen te kunnen weigeren vanwege private koeriersbedrijven om dergelijke automaten te mogen plaatsen. 1. Vindt u het een spijtige zaak dat door dit lokaal beleid in de Brugse regio weinig pakjesautomaten ter beschikking van de bevolking zullen staan? 2. Vindt u dat de overheid de openbare ruimte onbeperkt ter beschikking moet stellen van individuele ondernemingen voor het plaatsen van pakjesautomaten? Zo neen, welke beperkingen mogen overheden volgens u ter zake instellen? 3. Mag de overheid ter zake een overheidsbedrijf anders behandelen dan een private onderneming? 4. Ware het niet beter dat alle grote koeriersbedrijven de handen in elkaar zouden slaan om een landelijk netwerk uit te bouwen van visueel en commercieel neutrale pakjesautomaten? Ziet u daarvan ook de voordelen in (bijv. minder visuele vervuiling door een ontwerp dat beter aansluit bij de omgeving waarin de automaat geplaatst wordt, optimale regionale spreiding, enz.)? 5. Bent u van plan om als voogdijminister een initiatief te nemen om de sector rond de tafel te brengen zodat zij optimale afspraken kunnen maken omtrent de plaatsing en spreiding van pakjesautomaten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B097
Publicatiedatum 17/11/2022, 20222023
Antwoord

1 tot 4. Zoals u weet, zijn pakjesautomaten slechts één van de oplossingen die kunnen bijdragen tot meer duurzame leveringen. Zo hebben de meeste pakjesbedrijven in ons land een uitgebreid netwerk aan ophaalpunten uitgebouwd waar klanten terecht kunnen om hun pakje te leveren of versturen. Daarnaast worden steeds meer pakjes op een emissievrije manier geleverd door bijv. cargo bikes of elektrische voertuigen. Dat neemt niet weg dat pakjesautomaten enkele voordelen bieden die andere levermethodes niet hebben. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijkheid. Als groene minister geloof ik dus zeker in het potentieel van pakjesautomaten. Alvorens dieper in te gaan op uw vraag over het gebruik van de openbare ruimte wil ik er wel aan herinneren dat het ruimtelijkeordeningsbeleid niet onder de bevoegdheid van de federale staat valt. Ik denk echter wel dat het belangrijk is om de bevoegde overheidsinstanties bewust te maken van de noodzaak om de installatie van automatische pakketautomaten op plaatsen met veel verkeer (bijv. stations) te bevorderen. In dat kader heb ik een studie besteld om een toolkit te ontwikkelen voor lokale besturen. Deze toolkit zal steden en gemeente handvaten aanreiken om de e-commerce in hun gebied te verduurzamen. Het lijkt mij ook belangrijk om gebruikers van postdiensten bewust te maken van de milieu-impact van thuisbezorging en in het bijzonder van expresbezorging. Uit de meest recente studie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie naar de voorkeuren van gebruikers van postdiensten blijkt in hoeverre zij gehecht blijven aan thuisbezorging. Gebruikers zouden echter bereid zijn hun voorkeuren te wijzigen en te kiezen voor levering aan een pakketautomaat, zolang deze leveringswijze hen een financieel voordeel oplevert. Op basis van de eerste feedback die mijn kabinet gekregen heeft uit de academische wereld is het echter aangeraden om bij de invoering van pakketautomaten rekening te houden met een reeks parameters, waaronder de bevolkingsdichtheid, de samenstelling van de huishoudens, de commerciële aanwezigheid en de logistieke infrastructuur in een bepaalde stad of gemeente. Bovendien spreekt het vanzelf dat dit besluit moet worden genomen in overleg met de steden en gemeenten met het oog op de toepassing van de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Zoals u weet werk ik aan een actieplan om de e-commerce te verduurzamen. Een verhoogde samenwerking tussen postoperatoren kan heel wat voordelen met zich meebrengen. Zo verdeelt bpost bijv. in België DHL-pakjes onder particulieren. Binnen mijn werkzaamheden onderzoek ik welke beleidsacties er mogelijk zijn om bijv. de samenwerking te bevorderen maar evengoed het aantal mislukte leveringen te reduceren. Zo heb ik VUB de opdracht gegeven om een studie uit te voeren over de problematiek van de automatische pakketautomaten. Uit deze studie blijkt dat met name commercieel neutrale distributeurs niet de steun van postoperatoren geniet.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEIDSADMINISTRATIE
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | LEVERING | POST EN TELECOMMUNICATIE | POSTDIENST | STRATENPLAN | RUIMTELIJKE ORDENING | AUTOMAAT