...

Bulletin nr : B094 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1364 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Justitiële aspecten terrorismebestrijding.
Datum indiening31/08/2022
Taal N
Publicatie vraag     B094
Publicatiedatum 09/10/2022, 20212022
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum30/09/2022

 
Vraag

Op de website van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) lazen we recent dat er in 2021 in ons land 218 dreigingsmeldingen waren die verband houden met terrorisme of extremisme. Dit blijkt uit het jaarverslag van het OCAD. Ik verwijs ook graag naar mijn schriftelijke vraag nr. 175 van 3 december 2020 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2020-2021, nr. 31) naar aanleiding van de videoconferentie van de EU-ministers van Justitie op 2 december 2020 waar terrorismebestrijding bovenaan de agenda stond. Er kwamen twee grote dossiers aan bod, de bestrijding van terroristische propaganda op het internet en de justitiële samenwerking in strafzaken in digitale aangelegenheden. Ik wens nogmaals te benadrukken dat terrorisme een ernstige bedreiging voor onze veiligheid, de waarden van onze democratische samenlevingen en de rechten en vrijheden van onze burgers, is en blijft. De bestrijding hiervan is een topprioriteit. 1. Hoe verloopt de samenwerking tussen de internetplatformen en rechthandhavingsautoriteiten? Is er een gunstige evolutie merkbaar? 2. Omtrent de terroristische inhouden; is er reeds een akkoord met het Europees Parlement? Wat houdt dit exact in? 3. U ging pleiten voor de invoering van een dwingend juridisch kader ter zake op Europees vlak. Wat is de stand van zaken hieromtrent? 4. Wat is het resultaat van de discussie met het Europees parlement omtrent de toegang van de gerechtelijke overheden tot elektronische bewijzen? 5. Werd er een oplossing gezocht voor de moeilijkheden die het verzamelen van bewijzen levert? Wat is het resultaat? 6. Hoe verlopen de gesprekken ondertussen met uw buitenlandse collega's over terrorismebestrijding op EU-niveau? Is er reeds vooruitgang geboekt? Indien ja, wat is het resultaat? Indien neen, wat is uw motivering? 7. Hoe ver staat het met de uitwerking van de Victim's Unit van het federaal parket? Heeft het kader reeds verder vorm gekregen? Hoe verloopt de werking hiervan? 8. Hoe ver staat u met de digitale procedure voor het indienen van een verzoek voor financiële hulp tot een videozitting voor slachtoffers van terreuraanslagen om gehoord te worden? Kunt u cijfers bezorgen over het aantal verzoeken dat sedert de aanslagen op 22 maart 2016 reeds zijn binnengekomen? 9. Ziet u in de toekomst nog een verhoging van de financiële noodhulp voor slachtoffers van gewelddaden en terrorismeslachtoffers? Zo ja, wanneer en hoeveel? Zo neen, wat is uw motivering?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B095
Publicatiedatum 19/10/2022, 20222023
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenJUSTITIELE SAMENWERKING | OPENBARE VEILIGHEID | TERRORISME | POLITIELE SAMENWERKING | RECHTSSTELSEL
Vrije trefwoordenRECHTERLIJKE INRICHTING