...

Bulletin nr : B094 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1361 - Zittingsperiode : 55


Auteur Sophie De Wit, N-VA (06141)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Strafuitvoeringsonderzoeken.
Datum indiening31/08/2022
Taal N
Publicatie vraag     B094
Publicatiedatum 09/10/2022, 20212022
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum30/09/2022

 
Vraag

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag nr. 486 van 20 april 2021 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2020-2021, nr. 56) over het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO). Graag vraag ik een stand van zaken op met betrekking tot de antwoorden die u toen verschafte. 1. Ik vroeg een aantal cijfers op, zoals het aantal opgestarte strafuitvoeringsonderzoeken, het "succespercentage" en de uiteindelijk geïnde bedragen. U antwoordde toen dat de gevraagde gegevens niet konden worden verstrekt, maar dat een nieuwe omzendbrief van het College van procureurs-generaal betreffende de uniforme registratie van SUO-dossiers in de maak was en voor beterschap zou zorgen. Trad deze omzendbrief intussen in werking en kunnen er nu wel statistieken bezorgd worden? 2. U kondigde extra SUO-magistraten en personeel aan: zes substituten-procureurs-generaal en twee niveaus B en één niveau C per substituut-procureur-generaal met indiensttreding tegen 1 oktober 2021. a) Zijn deze plaatsen effectief ingevuld? b) Werden deze mensen specifiek opgeleid om SUO-onderzoeken te voeren? c) Hoeveel magistraten zijn er momenteel in totaal om SUO-dossiers te behandelen? Graag een opdeling per gerechtelijk arrondissement. d) Wordt nog extra versterking gepland? 3. U kondigde eveneens aan een aantal verbeteringen aan te brengen op het vlak van informatisering: automatische selectie en markering van de SUO-waardige dossiers, infodoorstroming van First naar Mach, toegang tot de databank "debiteurenbeheer" van de FOD Financiën. Konden deze aanpassingen intussen gerealiseerd worden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B095
Publicatiedatum 19/10/2022, 20222023
Antwoord

1. De nieuwe omzendbrief van het College van het openbaar ministerie betreffende de uniforme registratierichtlijnen inzake het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO) (COL OM 1/2021 en 2/2021) is in werking getreden op 1 september 2021. Deze omzendbrief laat toe om statistieken te trekken van het aantal effectief geopende SUO-onderzoeken vanaf 1 september 2022. Het laat niet toe om statistieken te trekken van het aantal SUO-waardige dossiers (zogenaamde pre SUO-onderzoeken), het succespercentage en de geïnde bedragen. De ICT-programma's van justitie (MaCH / Page) laten het trekken van dergelijke statistieken niet toe. Gegevens over de geïnde bedragen en het succespercentage van de algemene geldelijke invordering kunnen opgevraagd worden bij de FOD Financiën. De registratierichtlijnen van SUO-dossiers worden door de entiteiten niet systematisch opgevolgd. Op basis van de registraties kan niet betrouwbaar bepaald worden hoeveel zaken (momenteel) een SUO betreffen of effectief in uitvoering zijn gegaan of reeds zijn afgesloten. De registratierichtlijnen zullen in herinnering worden gebracht zodat er in de toekomst betrouwbare cijfers aangereikt kunnen worden. 2. a) De volgende plaatsen zijn ingevuld en aangerekend op fiche 19 van de provisie versterking justitie: - vijf substituten-procureurs-generaal; - vijf deskundigen (niveau B); - vijf assistenten (niveau C). 2. b) Gezien dit een individuele bevraging vereist van de betrokken personen, kan op deze vraag niet worden geantwoord. De SUO-materie is echter uitgebreid toegelicht en behandeld in diverse omzendbrieven van het College van procureurs-generaal, namelijk: - COL PG 14/2014 : alle juridische uitleg SUO-wet en richtlijnen, 80 pg. - COL PG 4/2015: modellenverzameling. Er vinden regelmatig opleidingen over deze materie plaats bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO). Zo vond recentelijk op 21 september 2022 een gezamenlijke opleiding justitie en financiën plaats. 2. c) Aantal per instantie. Federaal Parket: 2; Parket-generaal Brussel:2; Parket Brussel: 1; Parket Halle-Vilvoorde: 1; Parket Waals Brabant: 2; Parket Leuven: 2; Auditoraat-generaal: 0; Auditoraat Brussel: 2; Auditoraat Halle-Vilvoorde: 1; Auditoraat Waals Brabant: 1; Auditoraat Leuven: 1; Parket-generaal Antwerpen: 3; Parket Antwerpen: 2; Parket Limburg: 1; Auditoraat-generaal Antwerpen: 1; Auditoraat Antwerpen: 2; Auditoraat Limburg: 1; Parket-generaal Gent: 2; Parket Oost-Vlaanderen: 2; Parket West-Vlaanderen: 3; Auditoraat-generaal Gent: 3; Auditoraat Oost-Vlaanderen: 1; Auditoraat West-Vlaanderen: 1; Parket-generaal Bergen: 1; Parket Bergen: 2; Parket Doornik: 2; Parket Charleroi: 1; Auditoraat-generaal Bergen: 3; Auditoraat Bergen: 1; Auditoraat Doornik: 1; Auditoraat Charleroi: 1; Parket-generaal Luik: 3; Parket Luik: 1; Parket Aarlen: 1; Parket Namen: 1; Parket Eupen: 1; Parketten Hoei - Verviers - Dinant - Marche-en-famenne - Neufchâteau: 0; Auditoraat-generaal Luik: 0; Auditoraat Luik - Hoei - Verviers: 2; Auditoraat Namen - Dinant: 2; Auditoraat Luxemburg: 1; Auditoraat Eupen: 1; Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV): 2. 2. d) In het kader van de provisie versterking justitie blijven we verder investeren in strafuitvoerings-onderzoeken en voorzien we een verdere uitbreiding van de personeelscapaciteit. Voor 2023 is meer specifiek budget voorzien om een bijkomende versterking voor de strafuitvoeringsonderzoeken van zeven substituten, zeven assistenten en zeven deskundigen, bovenop de versterking die reeds was voorzien in 2022. Ik verwijs hiervoor naar de beslissing van de ministerraad van 7 oktober 2022. 3. De digitale transformatie van justitie gaat onverminderd voort. De strafuitvoering, zowel op het vlak van strafuitvoeringsrechtbanken als op het vlak van strafuitvoeringsonderzoeken, wordt daarbij prioritair opgenomen. De strafuitvoeringsrechtbanken zullen in 2023 een modern dossierbeheersysteem krijgen en de gesprekken zijn lopende om zo snel als mogelijk ook de strafuitvoeringsonderzoeken hier ook van te voorzien. Dit moet toelaten een structurele oplossing te voorzien voor het gebrek aan kwalitatieve data rond strafuitvoeringsonderzoeken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | GELDBOETE | BETALING | BESLAG OP BEZITTINGEN | STRAFSANCTIE | VOLTREKKING VAN DE STRAF