...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1155 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
Sub-departement Mobiliteit
Titel De jaarlijkse subsidie-overeenkomsten tussen de federale overheid en verkeersveiligheidsinstituut Vias.
Datum indiening24/08/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum30/09/2022

 
Vraag

Tussen de federale overheid en het verkeersveiligheidsinstituut Vias wordt elk jaar een overeenkomst gesloten waarin alle projecten omschreven staan die het instituut moet uitvoeren, alsook de subsidies die het instituut ontvangt voor het uitvoeren van haar opdracht. Kan u mij een kopie bezorgen van deze overeenkomsten voor de jaren 2017 tot en met 2022?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B093
Publicatiedatum 30/09/2022, 20212022
Antwoord

Een kopie van deze overeenkomsten kan in gesloten vorm worden geraadpleegd op het secretariaat van de commissie Mobiliteit. Sommige elementen van deze overeenkomsten zijn echter om de volgende redenen weggelaten: Het beginsel van de openbaarheid van bestuur is immers niet absoluut en moet worden afgewogen tegen bepaalde belangen, uitzonderingen die zijn opgesomd in artikel 6 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. In voorkomend geval temperen twee uitzonderingen de openbaarmaking van de gevraagde documenten: - de uitzondering betreffende de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de inzage, de uitleg of de mededeling in afschrift heeft ingestemd (artikel 6, § 2, 1°, van de wet van 11 april 1994); - alsook de uitzondering betreffende het uit de aard van de zaak vertrouwelijk karakter van de ondernemings- en fabricagegegevens die aan de overheid zijn meegedeeld (artikel 6, § 1, 7°, van de wet van 11 april 1994). Aangezien de subsidie-overeenkomsten zowel persoonsgegevens bevatten (met name de namen en voornamen van natuurlijke personen alsook hun e-mailadressen, van onder meer medewerkers van het Instituut Vias), als vertrouwelijke ondernemingsgegevens (waaronder de kosten van bepaalde operaties, het aantal mensen dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van bepaalde projecten, bepaalde kenmerken met betrekking tot de productie van gevraagde documenten (verslagen, enz.), worden deze gegevens op grond van de bovenvermelde uitzonderingen weggelaten. Gezien het vertrouwelijke karakter van de gegevens worden ze niet in het bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen ze ter inzage bij het secretariaat van de commissie Mobiliteit enkel voor de leden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenECONOMISCHE STEUN | VERVOERBELEID | WEGVERKEER | VERKEERSVEILIGHEID | VERVOER PER SPOOR | ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE OVEREENKOMST
Vrije trefwoordenWETENSCHAPPELIJKE INSTELLING