...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1355 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Brandweer en terrorisme.
Datum indiening28/06/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/08/2022

 
Vraag

Ik ben zo vrij even te polsen naar een stand van zaken omtrent de opleidingen die georganiseerd worden naar aanleiding van de terroristische aanslagen van maart 2016. Het gaat onder meer om opleidingen die georganiseerd worden door het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) en de gespecialiseerde CET-opleidingen. In Antwerpen werd in 2021 eveneens een proefproject CERT uitgewerkt. 1. Iets meer dan een jaar geleden antwoordde u dat het uw bedoeling was het KCCE te versterken. Zij kampten toen met personeelstekorten. Zijn deze tekorten vandaag opgevuld? 2. Ik bevroeg u een jaar geleden tevens over het gebruik van de budgetten door het KCCE. U stelde toen dat het niet de vraag was of er op het einde van het jaar budgettaire onderbenuttingen zouden zijn maar eerder of de budgetten correct werden aangewend. Hoe evalueert u dit ten aanzien van de voorbije jaren? Zijn de budgetten effectief correct gebruikt? Kunt u hier iets meer details over geven? 3. Het behoort tot de opdrachten van het KCCE om een jaarverslag op te stellen. In 2021 stelde u dat het KCCE daar niet meer in geslaagd was sinds 2018 door onder meer personeelstekorten, het uitvoeren van prioritaire opdrachten, enz. Op de website van Binnenlandse Zaken dateert het laatste activiteitenverslag van de KCCE van 18 juli 2019 (voor werkjaar 2018). Wanneer mogen we de rapporten van de andere jaren verwachten? Wat loopt hier mank? 4. Hoeveel leden hebben de gespecialiseerde opleiding door het KCCE reeds gevolgd (op het totaal aantal brandweerlui die hiervoor in aanmerking komen)? Kunt u een overzicht geven per hulpverleningszone vanaf 2021? 5. Hoeveel brandweerlieden slaagden er tot op heden voor de CET-opleiding? Kunt u een overzicht geven per hulpverleningszone vanaf 2021? 6. Overweegt u een verdere uitrol van het versterken van de brandweer in de strijd tegen terreur? Op welke wijze en op welke termijn? 7. Hoever staat het met het CERT-proefproject in Antwerpen? Wat was de beoordeling? Wat zijn de voornaamste resultaten? Kan dit uitgebreid worden naar heel het land? Op welke termijn ziet u dit? 8. Worden er nog andere opleidingen voorzien? Zo ja, welke? Op welke termijn ziet u dit?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B090
Publicatiedatum 11/08/2022, 20212022
Antwoord

1. Het KCCE beschikt momenteel over 9,5 voltijdequivalenten en zal midden augustus nog een nieuwe medewerker ontvangen. Er worden inspanningen geleverd om het KCCE te versterken, in het bijzonder via de procedure van interne mobiliteit van de FOD Binnenlandse Zaken. De voorbije jaren zijn er verschillende nieuwe medewerkers gestart, maar hebben enkele ook het KCCE verlaten. 2. Bepaalde kredieten zijn in het verleden onderbenut gebleven. Dit is voornamelijk het geval wat de financiering van de brandweerscholen betreft. Mijn administratie heeft daarom de nodige initiatieven ontwikkeld (sommige daarvan zijn nog in onderzoek) om een betere besteding van deze kredieten mogelijk te maken. 3. De jaarverslagen hebben, gezien de omstandigheden (covid, overstromingen, enz.), minder prioriteit gekregen. 4 en 5. De beschikbare gegevens vindt u hieronder. 6. Momenteel wordt vooral gefocust op het vervolledigen van de CET-teams, met inbegrip van de teamleaders en CET-officieren, in de betrokken hulpverleningszones. Dit betekent het op punt stellen van de opleidingen, het voorzien van oefeningen en recyclages, het onderhouden van contacten met de andere disciplines en het evalueren van de inzetten tot nu toe voornamelijk in het kader van een gijzeling, nog niet in het kader van terrorisme. 7. Waar het CET een echte specialisatie is, en suprazonaal wordt georganiseerd, is het CERT een zonaal project dat voorlopig alleen loopt in brandweerzone Antwerpen. Zij willen hun voltallig personeel opleiden in CERT, en hebben hiervoor een traject van drie jaar voorzien. Dit traject heeft wat vertraging opgelopen door de coronapandemie, maar ondertussen zijn toch al een kleine 200 brandweerlieden opgeleid. Qua procedures en werking volgt CERT in grote lijnen CET, maar dan enkel in samenwerking met de lokale politie. De opleiding voor het basiskader duurt 17 uur, het middenkader krijgt er nog extra oefeningen bij. Dit project zal geëvalueerd worden, en er zal bekeken worden of andere hulpverleningszones interesse hebben om dit eveneens op te starten. 8. Op dit moment worden er geen nieuwe opleidingen gelinkt aan terrorisme uitgewerkt. Naast de CET-opleidingen, kunnen de brandweerscholen nog steeds de attestopleidingen Terror Awareness en Tactical Emergency Casualty Care aanbieden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenPRAKTIJKOPLEIDING | BRANDBESTRIJDING | BURGERBESCHERMING | TERRORISME