...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1354 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Agressie tegen brandweer en ambulanciers.
Datum indiening28/06/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/08/2022

 
Vraag

Veiligheidspersoneel is en blijft helaas nog steeds het mikpunt van agressie. 1. Hoever staat u met de ontwikkeling van uw externe sensibiliseringscampagne? 2. Welke initiatieven neemt u om de hulpdiensten en de burger dichter bij elkaar te brengen? 3. a) Wat zijn de resultaten van de interne campagne die werd uitgewerkt door de Civiele Veiligheid? b) Wordt het personeel voldoende gesensibiliseerd? c) Worden er vaak meldingen gemaakt van de vormen van verschillende agressies waarmee men geconfronteerd wordt? Zo ja, over welke vormen spreekt men? Kunt u hiervan een overzicht bezorgen van 2019 tot op heden? Graag cijfers opgesplitst per jaar, per regio, onderverdeeld in brandweerlieden en ambulanciers en per aard van agressie. d) Welke acties heeft u tot hiertoe ondernomen om de registratie van deze geweldsincidenten te verbeteren? 4. In mei 2021 kon u nog niet concreet ingaan op mijn volgende vragen. a) In het kader van een arbeidsongeval veroorzaakt door geweld, zouden uw diensten analyseren welke kosten op dit moment niet gedekt zijn door de bestaande regeling voor brandweerlui en leden van de Civiele Bescherming. Hoever staan uw diensten hiermee? Zijn er reeds resultaten die u hierover kan meedelen? Kunt u hiervan een overzicht bezorgen per regio? Indien niet, op welke termijn mogen we dit dan redelijkerwijs verwachten? b) In het kader van een mogelijk recht op gratis rechtshulp voor een personeelslid van een hulpverleningszone of de Civiele Bescherming bij een geval van agressie werkten uw diensten aan een ontwerp van wijziging van de wet Civiele Veiligheid in dit opzicht. Hoever staan uw diensten hiermee? Zijn er reeds resultaten die u hierover kan meedelen? Kunt u hiervan een overzicht bezorgen per regio? Indien niet, op welke termijn mogen we dit uw wetsontwerp hierover dan redelijkerwijs verwachten? 5. In oktober 2021 stelde u in de commissie Binnenlandse Zaken dat u in het kader van risicopreventie voor brandweerlieden op 1 oktober 2021 aan elke hulpverleningszone een brief had gezonden, waarin u hen verzocht een beleid inzake agressiebeheersing in te voeren. Bovendien zouden uw diensten specifieke opleidingen aan brandweerlui aanbieden om te leren omgaan met agressie. a) Hoeveel van de hulpverleningszones die u dergelijke brief heeft gestuurd, hebben ook daadwerkelijk dergelijk beleid ingevoerd? Welke hulp en ondersteuning kregen zij van u hiervoor? b) Hoeveel hulpverleningszones en personen hebben gebruikt gemaakt van de door u aangeboden specifieke opleidingen met betrekking tot het omgaan met agressie? Zijn dit de twee opleidingen die door het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid werden ontwikkeld? Kan u dit bestempelen als een succes? 6. In het kader van een vraag over agressie tegen hulpverleners antwoordde u in commissie op 23 februari 2022 ook nog dat uw administratie samen aan het werken was met vertegenwoordigers van de brandweer aan een camerawet. Deze zou het mogelijk maken dat brandweer- en ambulancepersoneel tijdens interventies een mobiele camera kan dragen. U heeft deze intentie herhaald op 1 juni 2022 in onze commissie. Hoever staan uw diensten met deze samenwerking? Welke concrete output mogen wij hiervan verwachten en op welke termijn?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B090
Publicatiedatum 11/08/2022, 20212022
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenNOODHULP | BRANDBESTRIJDING | BURGERBESCHERMING | GEWELD | LICHAMELIJK GEWELD
Vrije trefwoordenBRANDWEERDIENST