...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1321 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Overlast in recreatiedomeinen. - Stand van zaken.
Datum indiening03/06/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/07/2022

 
Vraag

In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 1101 van 7 februari 2022 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2021-2022, nr. 80) kondigde u aan dat uw diensten in januari 2022 een enquête organiseerden over de praktische toepassing van de omzendbrief. Deze enquête zou eerstdaags worden afgerond. De zomer staat voor de deur en de recreatiedomeinen en ontspanningsgebieden zullen opnieuw druk worden bezocht. Om zoveel mogelijk amokmakers - die op zoek gaan naar recreatiegebieden en -zones met de minste veiligheidsmaatregelen of gebieden waarvan ze weten dat ze niet worden gecontroleerd - te kunnen weren moeten de domeinbeheerders de nodige maatregelen kunnen nemen. 1. Hoeveel feedback heeft u tot op heden (begin juni) daadwerkelijk ontvangen op de enquête? 2. Hoeveel van de recreatiegebieden en -zones die België rijk is, hebben input doorgestuurd? Graag cijfers per recreatie- en ontspanningszone versus het geheel van recreatie-en ontspanningszones. 3. Hoeveel gebieden en zones hebben dit niet gedaan? Graag cijfers per recreatie- en ontspanningszone. 4. Indien er enkelen zijn die dat (nog steeds) niet hebben gedaan, hoe zult u hen aansporen tot het geven van de broodnodige input? 5. U stelde dat niet-besloten recreatiedomeinen preventieve en repressieve maatregelen kunnen hanteren, zoals bijv. een parkreglement, een toegangsverbod, reservatie, private bewaking, bewakingscamera's, opleiding voor het personeel, enzovoort. Gelieve concrete cijfers en percentages te geven. a) Hoeveel recreatiedomeinen in België zijn effectief niet-besloten? b) Hoeveel van de niet-besloten recreatiedomeinen maakt hier momenteel gebruik van? Met ander woorden, wat is de succesrate van deze maatregel? c) Hoe zullen in de niet-besloten recreatiedomeinen en -gebieden de overlastmakers worden geweerd? d) Wat was het resultaat van uw vragenlijst? Welke maatregelen hebben zij genomen? e) Hoe worden deze geëvalueerd? 6. Kunt u voor de zomer/ seizoen 2021 meedelen hoe vaak uw repressieve maatregelen werden toegepast en hoe vaak uw preventieve maatregelen (besloten recreatiedomeinen die op voorhand iemand de toegang weigeren) werden toegepast? Graag in een percentage uitgedrukt op het totaal aantal gevallen van overlast die hebben plaatsgevonden in deze domeinen. Graag cijfers per recreatie- en ontspanningszone. 7. Kunt u meedelen wat u heeft gedaan met verzoek 2 van de resolutie? Pro memorie klinkt deze als volgt: "2. Te onderzoeken of zulke regeling kan worden bekomen door het opstellen van een zwarte lijst van deze amokmakers die, met inachtneming van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gedeeld kan worden tussen de domeinen verspreid over het hele grondgebied van België." 8. U stelde in uw vorig antwoord dat "op vraag van de stakeholders en mede naar aanleiding van de resolutie het plaatsverbod werd opgenomen in de ANG, wat de controle op het terrein vergemakkelijkt". Dit gaat echter enkel over het repressieve effect, wanneer een amokmaker zal worden gecontroleerd na iets te hebben mispeuterd in het park. Dit verhindert echter niet dat de amokmaker preventief wordt geweerd uit het park. Welke acties zult u nu werkelijk nemen of neemt u in verband met dergelijke preventieve maatregel?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B089
Publicatiedatum 14/07/2022, 20212022
Antwoord

1. 111 burgemeesters, 37 korpschefs, 69 preventiemedewerkers, 15 beheerders van recreatiedomeinen en vier provinciebesturen vulden de enquête in.  2 en 3. Vijftien recreatiedomeinen vulden de enquête in (44 % van de bevraagde recreatiedomeinen). 4. De stakeholders werden meermaals aangespoord en herinnerd om de enquête in te vullen. De bevraging werd ondertussen afgesloten. 5. In de enquête werd geen strikt onderscheid gemaakt tussen besloten en niet-besloten domeinen. a) en b) Deze vraag kan op basis van de enquête niet worden beantwoord. d) en e) Uit de enquête blijkt dat de bevraagde recreatiedomeinen de volgende maatregelen uit de omzendbrief hebben toegepast: - samenwerking met de lokale politie (87 %); - het opstellen van een parkreglement (73 %); - het opnemen van een toegangsverbod in het parkreglement (55 %); - het opnemen van het parkreglement in het lokale politiereglement (55 %); - het inzetten van bewakingsagenten of gemeenschapswachten (53 %); - opleiding voor het personeel (53 %); - registratie of reservering (47 %); - capaciteitsbeperking (47 %); - infrastructuuraanpassingen (40 %); - sensibilisatie- of preventiecampagnes (33 %); - samenwerking met de openbare vervoersmaatschappijen (27 %); - het opleggen van een toegangsverbod (20 %); - samenwerking met de gerechtelijke overheden (20 %); - samenwerking met de federale politie (20 %); - GAS-sanctionering (13 %); - samenwerking met jeugddienst, jeugdwelzijnswerk en/of straathoekwerkers. 27 % van de bevraagde recreatiedomeinen gaf aan dat de algemene tendens inzake overlast in de gemeente stabiel was in de loop van het afgelopen jaar. 33 % gaf aan dat de overlast een dalende trend vertoonde en 13 % gaf een toename aan. 6. Deze vraag kan op basis van de enquête niet worden beantwoord. 5 c), 7 en 8. Ik verwelkom het initiatief van Franky Demon in dit verband. Ik ondersteun elk initiatief dat kan bijdragen aan meer veiligheid in de recreatiedomeinen. Het huidig wettelijk kader laat een zogenaamde "algemeen toegangsverbod" en een "algemene zwarte lijst" voor recreatiedomeinen niet toe. Bovendien zijn niet alle recreatiedomeinen besloten, wat zou impliceren dat personen met een dergelijk verbod eenvoudig in een niet-besloten recreatiedomein kunnen binnengeraken. We mogen echter niet blind zijn voor het bredere perspectief van deze problematiek. Aan de basis ligt vaak een grootstedelijk fenomeen, namelijk een gebrek aan voldoende recreatiemogelijkheden in de grootsteden. We moeten dan ook niet enkel inzetten op repressie, maar ook op preventie. Ik heb alle vertrouwen in de recreatiedomeinen, de lokale besturen, de politiediensten en de provincies om te oordelen wat de gepaste maatregelen zijn om dergelijke overlast aan te pakken. Ze genieten hiervoor evident mijn steun.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenJONGERE | STRIJD TEGEN DE MISDADIGHEID | OPENBARE VEILIGHEID | PRETPARK | BEVEILIGING EN BEWAKING