...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0599 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Asiel, Migratie, Nat Loterij
Titel Infodoorstroming Fedasil (MV 27041C).
Datum indiening09/05/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/06/2022

 
Vraag

Als burgemeester en hoofd van een lokale politiezone constateer ik dat informatiedoorstroming en communicatie met Fedasil zeer moeizaam verlopen. Een goede en vlotte communicatie en doorstroming van informatie zou ervoor moeten zorgen dat potentiële problemen vroeger en tijdig gedetecteerd kunnen worden en beter en gepaster opgevolgd kunnen worden. Zoals u weet worden van asielzoekers die in België asiel aanvragen automatisch vingerafdrukken afgenomen. Via de databanken van Eurodac worden deze vingerafdrukken dan vergeleken met de bestanden van asielaanvragen in andere landen die aangesloten zijn bij Eurodac. Blijkt nu dat er aan de hand van deze vergelijking via een hit in de databank van Europol vastgesteld werd dat asielzoekers reeds eerder asiel hadden aangevraagd in andere Europese landen door gebruik te maken van aliassen. Er zou zelfs sprake zijn van een internationaal geseinde asielzoeker met een Europees aanhoudingsbevel (EAB) die betrokken was bij geweldsdelicten in Oostenrijk. Wanneer hierover bij Fedasil de nodige informatie wordt opgevraagd is hun antwoord "Wij kunnen hier niet op ingaan. Enkel bij apostille van onderzoeksrechter en dan nog zijn deze gegevens niet zomaar overdraagbaar". Dit zou volgens de verbindingsofficier bij Fedasil te maken hebben met een recente koerswijziging bij Fedasil. 1. Bent u op de hoogte van dergelijke situaties? 2. In hoeverre bestaat er informatie-uitwisseling tussen andere Europese landen en de Belgische autoriteiten wanneer blijkt uit vergelijking van vingerafdrukken dat een asielzoeker asiel heeft aangevraagd in meerdere landen? 3. Hebben de Oostenrijkse autoriteiten op basis van de Eurodac-hit aan België laten weten wat er gebeurd is in het opvangcentrum in Oostenrijk? 4. Is de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Oostenrijk ervan op de hoogte dat deze persoon internationaal geseind staat en dat er een EAB werd uitgevaardigd? 5. Is er overdracht van informatie tussen DVZ en politiediensten? Wordt er voldoende gescreend voor wat betreft "aliassen"? 6. Waarom kan Fedasil, zelfs met een kantschrijven van de onderzoeksrechter, niet de nodige informatie bezorgen aan de lokale recherche? 7. Wat houdt de recente koerswijziging bij Fedasil precies in? 8. Bent u van plan om hierover samen te zitten met de bevoegde autoriteiten en instanties? 9. Is er een stijging van het aantal geweldsdelicten in asielcentra merkbaar?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B088
Publicatiedatum 27/06/2022, 20212022
Antwoord

1 en 5. De vreemdelingen die zich op het Klein Kasteeltje aanbieden om een verzoek om internationale bescherming in te dienen, zijn niet steeds in het bezit van identiteitsdocumenten. De dienst Vreemdelingenzaken kan zijn opzoekingen dus vaak enkel doen op basis van een verklaarde identiteit. Betrokkene wordt gecontroleerd in het Schengen Informatie Systeem om na te gaan of hij door een andere lidstaat geseind werd met het oog op weigering van de toegang of verblijf. Als het een volgend verzoek om internationale bescherming betreft, wordt betrokkene eveneens gecontroleerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). De dienst Vreemdelingenzaken vraagt ook een screening aan de Veiligheid van de Staat en aan de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV). Hiervoor stuurt de dienst Vreemdelingenzaken dagelijks lijsten van verzoekers om internationale bescherming. Als deze diensten een hit vaststellen, wordt DVZ ingelicht. De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het CGVS kunnen nadien nog steeds contact opnemen met deze diensten als ze geconfronteerd worden met een problematisch profiel om, indien nodig, een meer diepgaand onderzoek te vragen. Tenslotte onderzoekt de federale politie het openbare orde verleden van betrokkene op basis van de vingerafdrukken. 2. De vingerafdrukken van betrokkene worden gecontroleerd in Eurodac en het Visum Informatie Systeem (VIS). Als er een hit is, wordt deze toegevoegd aan het administratieve dossier van betrokkene. In geval van een hit bij de vergelijking van de vingerafdrukken van een verzoeker om internationale bescherming in Eurodac kan dit wijzen op een verzoek om internationale bescherming in een andere lidstaat, een internationale beschermingsstatus in een andere lidstaat of een illegale buitengrensoverschrijding. DVZ kan in geval van een hit steeds bijkomende info vragen aan de andere lidstaat over de asielprocedure van betrokkene, maar kan geen informatie vragen over openbare orde. 3 en 4. Ik heb geen weet van het door u aangehaalde geval en kan u dus ook geen informatie bezorgen. 6. Dit klopt niet. Wanneer Fedasil een kantschrift ontvangt, wordt wel de nodige informatie bezorgd aan de betrokken dienst of persoon. 7 en 8. Er is geen koerswijziging. Zoals hierboven aangehaald bezorgt Fedasil steeds de nodige informatie na ontvangst van een kantschrift. 9. Onder geweldsincidenten worden incidenten met fysieke of verbale agressie (inclusief verbale bedreigingen) verstaan. Tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 waren er 695 geweldsincidenten. Tussen 1 april 2021 en 31 maart 2022 waren er 974 geweldsincidenten. Er moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de bezetting in deze twee perioden:

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | UITWISSELING VAN INFORMATIE | MIGRATIEBELEID | ASIELRECHT | DOORGEVEN VAN INFORMATIE