...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1168 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Buitenlandse inmenging in de Belgische islam (MV 27453C).
Datum indiening05/05/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/06/2022

 
Vraag

De Foundation Hassan II, een organisatie van de Marokkaanse overheid, hervatte na een onderbreking van twee jaar als gevolg van het coronavirus haar religieus programma ramadan. Een delegatie van 33 imams uit Marokko werd naar BelgiŽ gezonden. Ze kwamen aan op 1 april 2022. Ze vergezelden de Marokkaanse gemeenschap in BelgiŽ gedurende de ramadan. Marokko verpakt deze missies onder het mom van het beschermen van de spirituele veiligheid van "Marokkaanse onderdanen in het buitenland" tegen extremisme en on-Marokkaanse invloeden. De religieuze missie wil de band met Marokko versterken. Hierin schuilt een gevaar van ongewenste beÔnvloeding en inmenging. Zoals de Veiligheid van de Staat (VSSE) opmerkte in haar jaarrapport 2020 ondernemen enkele landen sinds jaren succesvolle acties om de Belgische islam te controleren. Deze agressieve buitenlandse politiek heeft een negatieve invloed op de rechten van de gelovigen en de nationale veiligheid. Deze vorm van buitenlandse inmenging vormt een inbreuk op de rechten van de burgers. De Belgische grondwet schrijft namelijk voor dat elke burger het recht heeft om zijn geloof vrij te belijden, zonder buitenlandse inmenging. Een ander probleem is dat de inlichtingendiensten van deze landen clandestien informatie inwinnen over moskeebesturen, imams en gelovigen. Het grootste probleem is dat de organisatie en de ideologische lijn van de Belgische institutionele islam worden bepaald vanuit derde landen. De keuzes die op die manier worden gemaakt, dienen niet de belangen van de Belgische moslims maar wel die van buitenlandse mogendheden. Daarbij komt dat deze landen zowel direct als indirect betrokken zijn bij de verspreiding van radicale of zeer conservatieve islamitische stromingen. Dat gebeurt op een zeer directe manier door deze stromingen actief te promoten. 1. Was de VSSE op de hoogte van de komst van deze delegatie? Werden ze opgevolgd? 2. Verbleven deze leden slechts tijdelijk in ons land, enkel tijdens de ramadan, en zijn ze inmiddels teruggekeerd naar Marokko? 3. Zijn deze zendingen conform onze Grondwet? 4. Hoe wordt het risico op clandestiene inzameling van informatie voor de Marokkaanse inlichtingendiensten ingeschat? Hebben we daar zicht op? 5. Welke opdrachten hebben ze hier vervuld? Zorgden ze voor de verspreiding van radicale of zeer conservatieve islamitische stromingen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B085
Publicatiedatum 11/05/2022, 20212022
Antwoord

1. De Veiligheid van de Staat (VSSE) was inderdaad op de hoogte van de komst van de 33 imams uit Marokko via de Foundation Hassan II. Op basis van een lijst met de visumaanvragen voor deze imams, bezorgd door de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), werd een veiligheidsverificatie gedaan door de VSSE. Geen van deze imams was gekend in het kader van de wettelijke onderzoeksbevoegdheden van de dienst. 2. Deze imams verkregen een visum voor kort verblijf van de DVZ. DVZ staat verder in voor de toegang, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen. 3. De VSSE voert een veiligheidsverificatie uit en gaat na of de imams die een aanvraag voor kort verblijf al dan niet gekend zijn inzake radicalisering/extremisme. Het uitvaardigen van een visum voor kort verblijf valt binnen de bevoegdheden van binnenlandse zaken. Het geachte lid kent ongetwijfeld het systeem van de lijst van het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse waarop een honderdtal haatpropagandisten staat. Geen van deze personen is gekend als haatpropagandist. Ik ken artikel 19 van de Grondwet goed, dat de vrijheid van eredienst bepaalt. Ik ken ook de andere artikelen van de Grondwet. Ik zie niet meteen hoe de Grondwettelijk beschermde rechten en vrijheden hier in het gedrang komen. Nogmaals, het geachte lid weet beter dan ik dat dit al jaren zo verloopt. Ik wil wel, maar waarom zou dit nu plots strijdig zijn met onze Grondwet? 4. Het behoort inderdaad tot de taken van onze inlichtingendienst om op zulke activiteiten zicht te krijgen. De rapporten ter zake van de VSSE zijn echter geclassificeerd; ik kan daar in concreto niet op ingaan. Ik kan wel stellen dat in het kader van haar wettelijke onderzoeksbevoegd-heden, de VSSE aandachtig is voor eventuele spionageactiviteiten die gepaard zouden kunnen gaan met het bezoek van imams aan BelgiŽ. Indien de VSSE in het kader van deze bezoeken relevante vaststellingen zou doen, communiceert ze deze aan haar nationale partners. 5. De VSSE heeft geen informatie die wijst op het verspreiden van een radicale of een zeer conservatieve islamitische stroming door de imams die uitgezonden werden naar BelgiŽ door de Hassan II foundation.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenISLAM | MAROKKO | OVERHEID | GODSDIENST | GEHEIME DIENST
Vrije trefwoordenBUITENLAND