...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0142 - Zittingsperiode : 55


Auteur Kathleen Depoorter, N-VA (07387)
Departement Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
Sub-departement Gendergel, Gel Kansen, Diversiteit
Titel Totaalpakket dat leidinggevenden IGVM ontvangen.
Datum indiening17/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/03/2022

 
Vraag

Zoals ik in mijn uiteenzettingen eerder aangaf wordt het nut van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) niet in vraag gesteld. Wel verwachten we van een door de overheid gefinancierde instelling met topambtenaren transparantie en duidelijkheid over haar werking en de beslissingen die zij meent te moeten nemen. Dat is iets waar - en u zal dit als staatssecretaris zeker onderschrijven - de belastingbetaler recht op heeft. In het verlengde van de antwoorden die ik van u ontving tijdens de commissie van 9 februari 2022 en samen te zien met de andere schriftelijke vragen die ik indiende wens ik meer informatie over het totaalpakket dat de leidinggevenden van het IGVM ontvangen. Navraag leert dat de vacature van adjunct-directeur voor het IGVM (ANG13720) die voordien werd uitgeschreven door Selor duidelijk een bruto aanvangswedde van 105.364,35 euro (salarisband 3) vermeldt. Daarnaast vinden we ook bij varia de competenties "integriteit" terug. Hierbij zal dan vermoedelijk een indexering worden op toegepast. Voor de positie van directeur zal vermoedelijk eenzelfde inschaling en profilering gevraagd zijn. Ik ga er van uit dat u op de hoogte bent van de totale vergoeding die het leidend personeel/topambtenaren - die onder u ressorteren - ontvangen. Temeer omdat u in de commissie verklaarde volledig achter deze leidinggevenden te staan. Op 17 februari wordt door de adjunct-directeur aan het Rekenhof en aan de publieke website Cumuleo.be, die de mandaten en verloningen van topambtenaren en politici opvolgt en per jaar een overzicht geeft, gevraagd om de informatie betreffende haar verloning te veranderen. Waar eerder een loon van 200.000 euro wordt vermeld moest dit worden aangepast naar de vork euro 50.000 tot 100.000 euro wat eigenlijk niet overeenstemt met de bruto aanvangswedde (nog zonder indexering). Deze wijziging wordt aangevraagd één week nadat de adjunct-directeur in het VRT-programma De Afspraak te gast was en ook zes dagen nadat ik mijn vraag om inzage tot de bestuursdocumenten van het IGVM indiende. Van deze laatste ontving ik op 25 februari 2022 het antwoord dat deze aanvraag onderzocht zou worden (IGVM nummer 2022.04) - te rekenen 14 dagen na versturen en één week na de vraag tot aanpassing van de vergoedingen. 1. Wat is het totale verloningspakket dat de verschillende leidinggevenden van IGVM ontvangen? Dit inclusief alle voordelen van alle aard/vergoedingen/kosten die kunnen worden ingebracht. Dit graag voor de laatste vijf jaar opgesplitst per werkingsjaar en per functie. 2. Was u op de hoogte van de vraag tot aanpassing van de vergoeding/verloning die door de topambtenaar in kwestie werd uitgestuurd? Werd dit gemeld aan de raad van bestuur? 3. Wat is de beweegreden voor deze aanpassing op dit specifieke tijdstip? Waarom werd er eerder gewag gemaakt van 200.000 euro voor de betrokken functie? Hoe valt dit te toetsen met de informatie die de betrokkene eerst doorgaf aan het Rekenhof en/of Cumuleo.be? 4. Meent u dat een vork tussen 50.000 euro en 100.000 euro kiezen representatief is voor de totale vergoeding/het verloningspakket waarvan sprake in punt 1? Graag uw motivering. 5. Is er sprake van een discrepantie ten aanzien van de bedragen vermeld in punt 3 en het bedrag vermeld in punt 4? Zo neen, hoe motiveert u deze? Zo ja, welke gevolgen geeft u hier aan? 6. Werd er in dit verlengde een interne of externe audit uitgevoerd? 7. Hoe vaak komen deze correcties voor (laatste vijf jaar)? Hebben andere topambtenaren van het IGVM soortgelijke correcties in het verleden uitgevoerd? Zo ja, om welke reden(en), voor welke functies en om welke bedragen gaat het (graag het oorspronkelijke en het gecorrigeerde bedrag)? 8. Gaat u akkoord met een controle door het Rekenhof betreffende de werkingsmiddelen en de verloningspakketten van de topambtenaren en/of leidinggevenden van het IGVM?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B082
Publicatiedatum 05/04/2022, 20212022
Antwoord

1. Voor de periode 2018-2022: Verloning: de managementfuncties (mandaatfuncties) binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen worden in twee groepen geklasseerd, namelijk de directie en de adjunct-directie (koninklijk besluit van 18 november 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen). De mandaatfuncties worden volgens 13 criteria gewogen (koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde). Volgens het aantal punten dat bij de weging wordt toegekend, worden deze functies aan een van de zeven salarisbanden verbonden. Aan elke salarisband is een wedde verbonden. De directeur wordt verloond volgens salarisband 4 (niet-geïndexeerd brutobedrag/jaar: 73.185,81 euro) en de adjunct-directeur wordt verloond volgens salarisband 3 (niet-geïndexeerd brutobedrag/jaar: 65.508,80 euro ). Deze weddes worden enkel geïndexeerd, er zijn geen tussentijdse verhogingen. Het vacaturebericht voor de functie van adjunct-directeur vermeldde anno 2013 met betrekking tot het loon uitdrukkelijk: "Bruto aanvangswedde op jaarbasis, geïndexeerd: 105.364,35 euro (salarisband 3)". De suggestie dat het bedrag van 105.364,35 euro een niet-geïndexeerd bedrag zou zijn, mist elke basis. Representatiekosten: gemiddeld genomen over de laatste vijf jaar bedragen de representatiekosten voor de directeur en de adjunct-directeur 1.450 euro per persoon per jaar. Voor de jaren 2020 en 2021 lag dit gemiddelde lager; het gemiddelde bedrag lag toen op 687 euro. Representatiekosten worden enkel toegekend op basis van het overleggen van de desbetreffende bewijsstukken; representatiekosten worden dus niet forfaitair toegekend. Telecombudget: de directeur en adjunct-directeur beschikken elk over een dienstgsm waarbij de abonnementskosten ten laste vallen van het Instituut. Voor 2018, 2019, 2020 en 2021 ging het respectievelijk over 738,95 euro, 732,58 euro, 844,28 euro en 457,45 euro gemiddeld per persoon. 2 tot 8. De wijziging van de informatie in de web-toepassing Regimand betrof de rechtzetting van een materiële fout. De topambtenaar in kwestie was zich niet bewust van deze materiële fout totdat in het najaar van 2021 een aantal twittertrollen deze foutieve informatie via Twitter verspreiden. Zij heeft in de nasleep van deze twitterrel al op 21 november 2021 het Rekenhof gevraagd deze gegevens te corrigeren. Op 9 december 2021 werd de correcte informatie via de web-toepassing Regimand op de website van het Rekenhof gepubliceerd. Er is dus nooit sprake geweest van een wijziging van de eigenlijke vergoeding/verloning van de topambtenaar in kwestie. Geen andere correcties werden ooit doorgevoerd. Voor wat uw vragen met betrekking tot de door het Rekenhof gehanteerde schalen (vorken) betreft, dien ik u door te verwijzen naar het Rekenhof zelf.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOPENBARE INSTELLING | OVERHEID | VERGOEDINGEN EN ONKOSTEN | LOON | GELIJKE BEHANDELING VAN MAN EN VROUW | LEIDINGGEVEND PERSONEEL