...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1101 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Recreatiedomeinen. - Overlast.
Datum indiening07/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/03/2022

 
Vraag

In coronatijden hebben ontspanningsgebieden dicht bij huis, zoals recreatiedomeinen, aan populariteit gewonnen. Dat zal deze zomer niet anders zijn. Een fenomeen dat echter verbonden lijkt te zijn met deze gebieden is de overmatige overlast door amokmakers. Sommigen zakken af uit de steden om speciaal op deze plaatsen de confrontatie op te zoeken. In onze door de plenaire Kamer goedgekeurde resolutie (Parl. Doc., Kamer, 55 1332/001) vragen wij om een structurele oplossing voor de steeds weerkerende overlast waar recreatiedomeinen en andere openbare ontspanningsplaatsen al lang mee kampen. In juni 2021 heeft u een bijgewerkte omzendbrief opgesteld met betrekking tot overlast in recreatiegebieden en -zones. Een deel van de omzendbrief gaat over de verschillende preventieve en repressieve maatregelen die overlast kunnen voorkomen en aanpakken. Ook stelt de omzendbrief dat amokmakers die een plaatsverbod wordt opgelegd, vanaf nu worden opgenomen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) zodat elke politiezone deze personen beter kan opvolgen. Ook burgemeesters kunnen deze informatie opvragen. 1. De evaluatie van deze omzendbrief is bezig en zou afgerond zijn tegen juni 2022. In januari zouden provinciegouverneurs, burgemeesters en uitbaters of beheerders van de recreatiegebieden en -zones de tijd krijgen om een enquête hierover in te vullen. a) Hoeveel feedback heeft u hierover daadwerkelijk ontvangen? b) Hoeveel van de recreatiegebieden en -zones die België rijk is, hebben input doorgestuurd? c) Hoeveel gebieden en zones hebben dit niet gedaan? d) Indien er enkelen zijn die dat niet hebben gedaan, hoe zal u hen aansporen tot het geven van de broodnodige input? 2. U bent van mening dat enkel besloten recreatiedomeinen gebruik kunnen maken van een registratiesysteem om eventuele overtreders van het opgelegde toegangsverbod te detecteren. a) Hoeveel recreatiedomeinen in België zijn effectief "besloten" en kunnen hier gebruik van maken, met andere woorden wat is de succesrate van deze maatregel? b) Hoe werkt dit registratiesysteem precies? Is dit verbonden met de ANG en krijgt het bij een toegangscontrole een geanonimiseerde respons (bijv. groen of rood licht)? Kunt u de juridische basis ervoor duiden? c) Hoe kunnen andere (niet volledig besloten) recreatiedomeinen overlastmakers weren? 3. Kunt u voor het voorbije zomerseizoen meedelen hoe vaak er repressieve maatregelen werden toegepast en hoe vaak de preventieve maatregelen (besloten recreatiedomeinen die op voorhand iemand de toegang weigeren) werden toegepast? Kunt u dit uitdrukken in een percentage op het totale aantal gevallen van overlast? 4. Kunt u meedelen wat u heeft gedaan met verzoek 2 van de resolutie. 5. Wat zijn de resultaten van de enquêtes en de preventie- en sensibiliseringscampagnes die tot op heden werden georganiseerd waarover u spreekt in uw omzendbrief van juni 2021?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B080
Publicatiedatum 18/03/2022, 20212022
Antwoord

1. Zoals eerder aangekondigd, lanceerden mijn diensten in de loop van de maand januari 2022 een enquête over de toepassing van de omzendbrief in de praktijk. De enquête werd gericht aan beheerders van recreatiedomeinen en recreatiezones, burgemeesters, provinciegouverneurs, politiezones en preventieadviseurs. Ondertussen vulden 11 beheerders van recreatiedomeinen, 59 burgemeesters, 4 gouverneurs, 37 politiezones en 65 preventieadviseurs de vragenlijst is. 23 domeinbeheerders hebben (nog) niet geantwoord. De antwoordtermijn werd reeds verlengd; de stakeholders zullen nogmaals aangespoord worden. 2 en 3. De vragenlijst polst onder andere naar eventuele infrastructuuraanpassingen bij recreatiedomeinen, zoals bijvoorbeeld een omheining. Er zijn verschillende registratiesystemen in gebruik. Een recreatiedomein dat een dergelijk systeem wenst te implementeren, moet zich conformeren aan de toepasselijke regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Aangezien de ANG een politiedatabank is, is een eventueel registratiesysteem van een recreatiezone daar niet aan verbonden. De omzendbrief vermeldt verschillende preventieve en repressieve maatregelen die niet-besloten recreatiedomeinen kunnen hanteren, zoals bijvoorbeeld een parkreglement, een toegangsverbod, reservatie, private bewaking, bewakingscamera's, opleiding voor het personeel, enz. De vragenlijst polst overigens ook naar welke maatregelen recreatiedomeinen hebben genomen en hoe deze worden geëvalueerd. 4. Op vraag van de stakeholders en mede naar aanleiding van de resolutie werd het plaatsverbod opgenomen in de ANG, wat de controle op het terrein vergemakkelijkt. 5. Ter voorbereiding van de vernieuwing van de omzendbrief werden enquêtes afgenomen bij domeinbeheerders en burgemeesters om een beeld te krijgen van de huidige situatie op het terrein en de maatregelen die worden genomen. Ook een aantal werkgroepen boog zich over de problematiek. Uit de enquêtes en werkgroepen is gebleken dat de omzendbrief en de daarin opgenomen aanbevelingen, suggesties en opties uitstekende hulpmiddelen zijn om overlast in recreatiegebieden en recreatiezones in te dijken. Zo bleek bijvoorbeeld uit de enquête dat domeinbeheerders die preventieve maatregelen nemen ook een daling van overlast in hun domein vaststellen. Verder bleek ook dat amokmakers vaak op zoek gaan naar recreatiegebieden en recreatiezones met de minste preventieve veiligheidsmaatregelen of naar gebieden waar ze niet worden gecontroleerd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenJONGERE | VRIJE TIJD | TOERISTISCH GEBIED | OPENBARE VEILIGHEID | GEGEVENSBANK | PRETPARK | PSYCHOLOGISCHE INTIMIDATIE