...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0390 - Zittingsperiode : 55


Auteur Valerie Van Peel, N-VA (06589)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ambt.zaken, Overheidsbedr, Telecom, Post
Titel Ambtenaren. - ZIV-uitkering (MV 24868C).
Datum indiening11/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum22/03/2022

 
Vraag

Statutaire ambtenaren vallen in regel niet onder de normale socialezekerheidsregeling, maar onder een systeem waarbij ze ziektedagen kunnen "opsparen" (21 ziektedagen per 12 maanden dienstanciënniteit). Ziektedagen die in het voorgaande jaar niet werden gebruikt, kunnen in het volgende jaar worden opgenomen. Een ambtenaar die niet vaak ziek wordt, kan na verloop van tijd meerdere maanden ziek blijven zonder enig loonverlies. Mochten hun ziektedagen toch opgebruikt geraken dan komen ze op disponibiliteit terecht, en ontvangen zij een maandelijks "wachtgeld" van 60 % van hun wedde. Wanneer een ambtenaar kampt met een chronische ziekte is dit systeem echter nadelig. Zo ontvang ik signalen dat een ZIV-uitkering bij herval wordt berekend op basis van het "wachtgeld" ter waarde van 60 % van het loon tijdens disponibiliteit. Dat zou betekenen dat zo iemand meer zou overhouden als hij of zij verlof zonder wedde neemt (en dus geen uitkering ontvangt, want dan zou het loon wel worden berekend op basis van 100 % van zijn loon). Dat lijkt me een absurde situatie. Dat wachtgeld van 60 % is immers een soort van vervanging van de ziekte-uitkering die werknemers in de privé ontvangen, en die eveneens 60 % van het loon bedraagt. Bij werknemers in de privé wordt die uitkering van 60 % natuurlijk berekend op basis van het loon en niet op basis van een andere "uitkering" van 60 %. 1. Klopt het dat de ZIV-uitkering van ambtenaren die in een progressieve werkhervatting terecht komen, en dan ziek worden, wordt berekend op basis van het wachtgeld voor disponibiliteit van ambtenaren, en niet enkel op basis van het loon? 2. Welke regelgeving ligt hieraan aan de basis?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B080
Publicatiedatum 18/03/2022, 20212022
Antwoord

Ik kan u bevestigen dat ambtenaren tewerkgesteld binnen het federaal administratief openbaar ambt een eigen ziekteregeling hebben, dus een andere dan de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-regeling) voor de personeelsleden tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst. Zij hebben, zoals u terecht aanhaalt, een ziektekapitalisatiesysteem waarbij niet-opgenomen ziekteverlof wordt opgespaard. Wanneer het ziektekapitaal van een ambtenaar uitgeput is, dan wordt hij in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst en ontvangt hij een wachtgeld dat gelijk is aan 60 % van de laatste activiteitswedde. Op dit wachtgeld worden wel een paar sociale correcties toegepast: het wachtgeld mag niet lager zijn dan de ziekte-uitkering die hij zou ontvangen hebben moest hij onder de ZIV-regeling vallen en niet lager dan zijn pensioenbedrag op dat ogenblik. Bovendien kan het percentage van 60 % worden verhoogd naar 100 % wanneer de ambtenaar wordt erkend als ernstig en langdurig ziek door een beslissing van een arts van Medex. Op deze manier wordt vermeden dat personen met een chronische aandoening nadeel ondervinden. Indien een ambtenaar 30 (kalender)dagen afwezig is wegens ziekte dan kan hij na een beslissing van de arts van Medex het werk hervatten met verminderde prestaties wegens medische redenen, hetzij om opnieuw te wennen aan het arbeidsritme en na verloop van tijd opnieuw voltijds te werken (re-integratiestelsel), hetzij definitief deeltijds te werken wegens een chronische aandoening. Ik wil hier toch wel vermelden dat een ambtenaar niet zijn volledige ziektekapitaal moet hebben uitgeput en dus niet in disponibiliteit moet staan vooraleer hij kan gebruik maken van dit stelsel van de verminderde prestaties wegens medische redenen. De eerste drie maanden dat de ambtenaar met verminderde prestaties wegens medische redenen werkt, ontvangt hij zijn volledige wedde ongeacht zijn arbeidspercentage (50 %, 60 % of 80 %). Vanaf de vierde maand zal de wedde worden verminderd; hij zal dan de wedde ontvangen voor de geleverde prestaties aangevuld met 60 % van de wedde voor de niet geleverde prestaties. Dit systeem is erop gericht om de personeelsleden stapsgewijs te laten re-integreren na een gezondheidsprobleem. In februari keurde de Ministerraad op mijn voorstel een wijziging goed waardoor vanaf 1 oktober 2022 ook 40 % zal kunnen worden gewerkt en waardoor ook stagedoende personeelsleden en personeelsleden met een handicap toegang krijgen tot dit systeem van re-integratie. Indien de ambtenaar geen ziektekapitaal meer heeft dan zal hij in disponibiliteit wegens ziekte worden geplaatst en een wachtgeld ontvangen van 60 % van de wedde, eventueel verhoogd op basis van de sociale correcties of omdat hij erkend is als ernstig en langdurig ziek. De berekeningsbasis voor de vaststelling van het wachtgeld is de wedde voor de volledige prestaties en niet de "verminderde" wedde voor de verminderde prestaties wegens medische redenen. Tot slot wil ik u ook nog de reglementaire basis meegeven; dit is het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen en meer bepaald: - artikel 52, §3, 2e lid de tijdelijke onderbreking van de verminderde prestaties wegens medische redenen door een volledige afwezigheid wegens ziekte; - artikel 57, 58 wachtgeld bij disponibiliteit wegen ziekte; - artikel 41 bezoldiging van het verlof wegens ziekte.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenZIEKTEVERLOF | AMBTENAAR | OVERHEID