...

Bulletin nr : B074 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0662 - Zittingsperiode : 55


Auteur Anneleen Van Bossuyt, N-VA (07354)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
Sub-departement Economie en Werk
Titel Verzekeringsdossiers slachtoffers overstromingen.
Datum indiening23/11/2021
Taal N
Publicatie vraag     B074
Publicatiedatum 13/01/2022, 20212022
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum28/12/2021

 
Vraag

De overstromingen in juli 2021 waren ongezien en hebben heel wat leed berokkend. In de eerste plaats menselijk leed, maar ook heel wat materieel en financieel leed. Mensen zagen letterlijk hun bezittingen wegstromen. En ook de schade die achterblijft is gigantisch met veelal (quasi) onbewoonbare en ongezonde woningen door vochtproblemen. Veel bewoners kampten al snel met een grote onzekerheid over hoe het nu verder moet qua verzekering en vergoeding. Want die hebben ze nodig om hun leven opnieuw op te bouwen. Ik drong er daarom bij u op aan tijdens de plenaire zitting van september om er op toe te zien dat de slachtoffers zo snel en correct mogelijk worden vergoed door de verzekeraars. 1. Hoeveel individuele schadedossiers werden tot op heden ingediend bij de Belgische verzekeringsmaatschappijen? 2. Kwam voor alle ingediende dossiers intussen iemand van de verzekering langs? 3. a) Voor welk totaalbedrag werden er tot op heden schadedossiers ingediend? b) Voor welk bedrag is er schade aan woningen? c) Voor welk bedrag is er schade aan inboedel? d) Voor welk bedrag is er schade aan tuinen? e) Voor welk bedrag is er schade aan auto's? 4. a) Voor hoeveel van deze schadedossiers werd intussen al overgegaan tot uitbetaling? b) Wat is de gemiddelde periode tussen indiening van het dossier en uitbetaling? c) Indien er nog steeds dossiers zijn waarvoor nog niet werd overgegaan tot uitbetaling, hoe verklaart u dit? Hoe zal u ervoor zorgen dat dit alsnog spoedig wordt gedaan?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B078
Publicatiedatum 25/02/2022, 20212022
Antwoord

1. Op 31 oktober 2021 waren er ongeveer 74.200 schadedossiers ingediend bij de Belgische verzekeringsondernemingen (in brand eenvoudige risico's, brand speciale risico's en casco voertuigen). 2. Niet elk schadegeval vereist dat er een expert of een verzekeringstussenpersoon langskomt om het dossier af te handelen. Sommige expertisen werden vanop afstand gedaan via de nieuwe technologieën. Sommige dossiers mogen eveneens worden afgehandeld op basis van foto's en het voorleggen van een kostenraming. Bovendien, voor de dossiers waar de verzekerde nog geen contact heeft gehad met de expert van de verzekeringsonderneming kan dit worden verklaard door één van de volgende drie redenen: - ofwel ontvangt de expert niet de aan de verzekerde gevraagde kostenramingen van de herstellingen, waardoor de expertise niet kan worden ingepland; - ofwel reageert de verzekerde niet op de verzoeken van de verzekeraar of de expert; - ofwel heeft de verzekerde ervoor gekozen om beroep te doen op een tegenexpert wiens agenda bepalend is voor de organisatie van de expertise. 3. De kosten voor brandverzekering eenvoudige risico's, brandverzekering speciale risico's en casco voertuigen worden geschat op 2,324 miljard euro. De schade aan auto's bedraagt naar schatting 85,5 miljoen euro. Voor wat betreft de schade aan woningen, tuinen en inboedel beschik ik niet over de gevraagde cijfers. 4. a) Eind oktober waren er bijna 35 % van de dossiers afgesloten. Voor de dossiers die nog niet zijn afgesloten, hebben de verzekeraars volop voorschotten gestort en vooruitbetalingen gedaan om de getroffen personen te helpen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van het schadegeval. Er wordt verwacht dat tegen eind december ongeveer 60 % van de dossiers afgesloten zal zijn. b) Ik beschik niet over deze informatie. Van zodra de getroffen persoon akkoord gaat met het aanbod tot schadevergoeding, voert de verzekeraar de betaling uit ten gunste van de verzekerde binnen de dertig dagen. Zoals reeds vermeld hebben de verzekeraars bovendien reeds volop voorschotten gestort en vooruitbetalingen gedaan om de getroffen personen te helpen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van het schadegeval. c) Om het dossier te kunnen afsluiten, is het vereist dat de expertisen hebben plaatsgevonden en dat de partijen het eens zijn geworden over het aanbod tot schadevergoeding. Sommige dossiers zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van een door de getroffen persoon gekozen tegenexpert, de afgifte van door vakmensen opgestelde kostenramingen, of zelfs de reactie van de getroffen personen op vragen van de verzekeraar of de expert. In afwachting van de afsluiting van een dossier, herinner ik eraan dat de verzekeraar vaak reeds voorschotten stort en voorafbetalingen doet om de getroffen personen te helpen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van het schadegeval. De verzekerde moet niet aarzelen om contact op te nemen met zijn verzekeringstussenpersoon of zijn verzekeraar ingeval van een probleem bij het beheer van zijn dossier. De verzekeraar zal er alles aan doen om het dossier te onderzoeken, de nodige uitleg te geven aan zijn verzekerde en een oplossing te vinden voor het probleem. De verzekeringsondernemingen stellen alles in het werk om de verzekerden te helpen en bij te staan om het hoofd te bieden aan gevolgen van deze ramp.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenOVERSTROMING | ECONOMISCH BELEID | SCHADEVERZEKERING