...

Bulletin nr : B073 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0656 - Zittingsperiode : 55


Auteur Anneleen Van Bossuyt, N-VA (07354)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
Sub-departement Economie en Werk
Titel Consumentenmisleiding bij aanvraag hypothecair krediet.
Datum indiening17/11/2021
Taal N
Publicatie vraag     B073
Publicatiedatum 24/12/2021, 20212022
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum21/12/2021

 
Vraag

Ik verwijs naar mijn eerdere mondelinge vraag nr. 20485C waarin ik u de praktijk toelichtte waarbij er bij het aangaan van een hypothecair krediet vaak een grote discrepantie bestaat tussen het oorspronkelijk niet-juridisch bindend aanbod en het effectieve definitieve en wettelijk bindend kredietaanbod. In sommige gevallen is er wel een verschil in rentevoet van 44 %. Ook wat betreft de voorwaarden zijn er vaak grote wijzigingen: zo werd iemand oorspronkelijk aangegeven dat hij het bedrag voor 100 % zou kunnen ontlenen en dus zonder eigen inbreng, terwijl diezelfde persoon na beslissing tot aankoop van een woning te horen kreeg dat hij 30 % eigen inbreng zou moeten ophoesten. En al dit terwijl de omstandigheden of middelen van de particulier die naar het hypothecair krediet informeerde niet wijzigden. Ombudsfin, die hierover al werd gecontacteerd, bevestigde eerder dit als een misleidende werkwijze te beschouwen, maar hier geen verdere bevoegdheid te hebben om stappen te ondernemen. Uzelf gaf hierover aan dat er best een klacht wordt ingediend bij de Economische Inspectie en dat u indien nodig verdere initiatieven zou nemen. Ook uw collega De Bleeker adviseerde dat in dergelijke gevallen de Economische Inspectie moet ingeschakeld worden. Echter, wat blijkt nu: de klacht werd onontvankelijk verklaard door de Economische Inspectie omdat het niet tot hun bevoegdheden zou behoren. In de plaats hiervan wordt verwezen naar Ombudsfin. 1. Waarom zal deze klacht niet verder worden onderzocht door de Economische Inspectie terwijl u dit zelf adviseerde? 2. Beschouwt u dergelijke praktijken als een vorm van consumentenmisleiding en oneerlijke handelspraktijk? Ten slotte ga je als consument op zoek naar een woning op basis van het eerder overleg met en aanbod van de bank en sta je voor voldongen feiten wanneer bij de effectieve aankoop ineens blijkt dat de reële kredietvoorwaarden er geheel anders uitzien. 3. Zal u alsnog gebruik maken van uw initiatiefrecht om deze casus ten gronde te laten onderzoeken door de Economische Inspectie?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B080
Publicatiedatum 18/03/2022, 20212022
Antwoord

1. In de antwoorden die de melders via het Meldpunt ontvangen, worden de mogelijke andere pistes opgegeven dewelke de melders verder kunnen bewandelen om hun individueel geschil proberen op te lossen. De missie van de Economische Inspectie is niet om individuele geschillen op te lossen, maar wel om bepaalde praktijken aan te tonen en te doen stopzetten. Het typeantwoord dat de melders vanwege het Meldpunt ontvangen verwoordt dit. De klacht werd niet onontvankelijk verklaard en in het antwoord aan de melder wordt dit dus ook niet zo gesteld. 2. Iedere onjuiste voorstelling van zaken waardoor de gemiddelde consument in zijn besluit over een transactie verkeerdelijk beďnvloed wordt kan als een misleidende handelspraktijk worden gekwalificeerd. In een individueel onderhandelingsproces, zoals dit hier het geval lijkt te zijn, moet uiteraard ook des te meer rekening gehouden worden met de concrete context en de wederzijdse uitwisseling van informatie bij het beoordelen van het al of niet misleidend karakter van de meegedeelde informatie. 3. De Economische Inspectie heeft me bevestigd dat zij in het dossier waarnaar u verwijst een onderzoek heeft geopend.De betrokken bank heeft ondertussen laten weten dat er een akkoord werd gevonden met de melder in dit individueel geval. Een grondig onderzoek naar - eventuele - praktijken vraagt tijd en gebeurt op een tegensprekelijke wijze. Indien blijkt dat er een inbreuk door de kredietinstelling werd begaan op de wetgeving waarvan de controle onder de bevoegdheid van de Economische Inspectie valt, zal deze optreden via de middelen die haar daartoe ter beschikking zijn gesteld.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenKREDIET | HYPOTHEEK | ECONOMISCH BELEID | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT
Vrije trefwoordenKLACHT | HANDELSPRAKTIJKEN