...

Bulletin nr : B067 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0263 - Zittingsperiode : 55


Auteur Katrien Houtmeyers, N-VA (07417)
Departement Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Middenst, Zelfst, KMO's, Landbouw, Institut Hervorm, Democr Vern
Titel De invordering van uitgestelde betalingen (MV 20388C).
Datum indiening09/09/2021
Taal N
Publicatie vraag     B067
Publicatiedatum 26/10/2021, 20212022
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/10/2021

 
Vraag

Dat de coronacrisis sterk heeft ingehakt op onze economie is overduidelijk. In maart 2021 berekenden Unizo en Graydon dat, alleen al in Vlaanderen, maar liefst één op de vijf zelfstandigen en één op de drie kmo's kampen met zware financiële problemen. Dat veel bedrijven en zelfstandigen het hoofd nog boven water kunnen houden, is in de eerste plaats te danken aan alle coronasteunmaatregelen die de verschillende overheden in het leven hebben geroepen. Daarnaast is het ook een grote hulp dat ze voor heel wat betalingen een vrijstelling of uitstel kregen. Ik denk maar aan de RSZ-bijdrage, vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, btw, enz. Zo is recent nog beslist dat zelfstandigen, getroffen door corona, een jaar uitstel van betaling kunnen vragen van hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2021. Elke vorm van steun helpt hen in deze moeilijke tijd. Toch moeten we ons stilaan de volgende vraag beginnen stellen: wat als het uitstel van betaling afgeschaft wordt en de verschillende diensten alle verschuldigde bedragen gaan invorderen? Graydon waarschuwt terecht voor een enorme economische schok. 1. Kan u een overzicht geven van alle betalingen waarvoor de federale overheid momenteel nog uitstel geeft aan ondernemers? 2. Heeft u een idee wanneer de federale overheidsdiensten zullen starten met het invorderen van betalingen waarvoor tot nog toe uitstel werd toegekend? 3. Begrijpt u dat dit een schok kan teweegbrengen bij veel zelfstandigen en bedrijven, die mogelijk nog aan het rechtkruipen zijn na corona? 4. Kan u al aangeven hoeveel ondernemingen er in dat geval over de kop zouden gaan? 5. Kan u deze cijfers opsplitsen per gewest en per sector? 6. Heeft u een plan om deze golf aan faillissementen, ten gevolge van het afschaffen van het uitstel van betaling, tegen te gaan? Hoe denkt u zelfstandigen en bedrijven hierbij te helpen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B073
Publicatiedatum 24/12/2021, 20212022
Antwoord

Naast de vele steunmaatregelen en vrijstelling van betalingen heeft de federale overheid ook sinds het begin van de coronacrisis diverse vormen van uitstel van betaling gegeven. Momenteel kunnen werkgevers nog steeds een minnelijk afbetalingsplan gespreid over 24 maanden aanvragen voor hun sociale werkgeversbijdragen waarbij, in tegenstelling tot de klassieke termijnbetalingsregelingen, er geen verhogingen en achterstalligheidsrentes aangerekend worden. Er kan ook een afbetalingsplan aangevraagd worden voor de fiscale schulden zoals de bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. Deze schulden zijn vrijgesteld van nalatigheidsintresten en boeten wegens niet betaling. Om ondernemingen de nodige ademruimte te geven op het vlak van liquiditeiten in 2021, worden de decembervoorschotten voor de btw en de bedrijfsvoorheffing afgeschaft en verrekend in het volgend boekjaar. Daarnaast hebben zelfstandigen ook in 2021 nog de mogelijkheid gehad om de betaling van de sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021 en voor de regularisatiebijdrage van 2018, 2019 en 2020 die op die datum vervallen. De verhogingen voor niet betaalde sociale bijdragen zullen ook niet wordengevorderd voor de voorlopige en de regularisatiebijdragen verschuldigd in de loop van 2021. De vennootschapsbijdrage sociaal statuut zelfstandigen die jaarlijks normaal voor 1 juli dient betaald te worden werd uitgesteld naar 31 december 2021. Wat betreft het uitstel van de sociale bijdragen verschuldigd in 2021 zullen de zelfstandigen die een uitstel hebben verkregen het volgende moeten betalen: - voor 31 maart 2022 de bijdrage voor het eerste kwartaal van 2021 en de regularisatiebijdragen die vervallen waren op 31 maart 2021; - voor 30 juni 2022 de bijdrage voor het tweede kwartaal van 2021 en de regularisatiebijdragen die vervallen waren op 30 juni 2021; - voor 30 september 2022 de bijdrage voor het derde kwartaal van 2021 en de regularisatiebijdragen die vervallen waren op 30 september 2021; - voor 15 december 2022 de bijdrage voor het vierde kwartaal van 2021 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 december 2021. De zelfstandigen die een uitstel van betaling hebben aangevraagd voor de sociale bijdragen verschuldigd in 2020 (zonder afbetalingsplan) zijn de uitgestelde sociale bijdragen al aan het betalen: - de sociale bijdragen voor het eerste kwartaal 2020 moesten uiterlijk op 31 maart 2021 betaald zijn; - de sociale bijdragen voor het tweede kwartaal 2020 moesten uiterlijk op 30 juni 2021 betaald zin; - de bijdragen voor het derde kwartaal 2020 moesten uiterlijk op 30 september 2021 betaald zijn; - de bijdragen voor het vierde kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 15 december 2021 betaald worden. Ik ben mij hier zeker van bewust, daarom ook dat ik, zoals reeds van in het begin van deze crisis, alles doe wat mogelijk is om onze zelfstandigen en kmo's te steunen en te blijven steunen om na deze moeilijke periode er weer te staan. Ik beschik niet over prognosecijfers voor bedrijfsfaillissementen op dit gebied. Om te vermijden dat bedrijven die gezond waren voor de crisis onterecht failliet zouden gaan, heeft de regering de procedure voor gerechtelijke reorganisatie aangepast om de toegang ertoe voor kmo's eenvoudiger te maken. Samen met de minister van Justitie hebben wij boek XX van het Wetboek van economische recht in die zin gewijzigd. Wij hebben de toegangsvoorwaarden voor de procedure verlicht, de mogelijkheid voorzien om een gerechtsmandataris aan te wijzen om het sluiten van een minnelijk akkoord of een collectieve schuldenregeling te faciliteren met de schuldeisers in vereenvoudigde vormen en tot slot een belastingvrijstelling voorzien om het sluiten van dergelijke akkoorden aan te moedigen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorONDERNEMINGSBELEID
Eurovoc-descriptorenSOCIALE BIJDRAGE | ONDERNEMING | EPIDEMIE | OVERHEIDSSTEUN | INFECTIEZIEKTE | ONDERNEMINGSBELEID | ZELFSTANDIG BEROEP | STAKEN VAN BETALINGEN