...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0226 - Zittingsperiode : 55


Auteur Katrien Houtmeyers, N-VA (07417)
Departement Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Middenst, Zelfst, KMO's, Landbouw, Institut Hervorm, Democr Vern
Titel De invulling van psychologische bijstand voor zelfstandigen (MV 17872C).
Datum indiening25/06/2021
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum05/08/2021

 
Vraag

Eind maart 2021 liet u in een schriftelijk antwoord weten dat het project om gratis psychologische bijstand te geven aan zelfstandigen in een eindfase zit en weldra in de praktijk zou worden gebracht. Uiteraard is dat goed nieuws voor de zelfstandigen die het voorbije coronajaar hard te verduren hebben gekregen en nood hebben aan professionele hulp. Uit recente cijfers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) blijkt trouwens alweer dat zelfstandigen vaker te kampen hebben met burn-outs en depressies dan werknemers en werklozen. Tussen 31 december 2016 en 31 december 2020 nam het aantal burn-outs en depressies bij werknemers en werklozen toe met 38,72 %, bij zelfstandigen zelfs met 50,93 %. Dat lijken me toch alarmerende cijfers. 1. Ik vraag me in de eerste plaats af wanneer het project effectief van kracht gaat? 2. Moet het nog langs de Ministerraad gaan vooraleer het in werking kan treden? 3. Hoe wordt het project bij de zelfstandigen bekendgemaakt? 4. Ik stel me ook vragen bij de budgettaire impact: hoe zal dit project betaald worden, vermits er niks over in de begroting stond? 5. Voor de uitwerking wordt samengewerkt met de vzw Un pass dans l'Impasse. Hoe is die vzw precies gekozen? 6. Moest voor deze toekenning geen overheidsopdracht uitgeschreven worden? 7. Wordt Un pass dans l'Impasse eigenlijk vergoed voor de diensten die ze voor dit project levert? Zo ja, om welk bedrag gaat het dan?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B060
Publicatiedatum 24/07/2021, 20202021
Antwoord

De psychologische bijstand voor zelfstandigen in nood is inderdaad op 6 april van start gegaan. Op 4 juni hadden 655 psychologen en orthopedagogen zich kandidaat gesteld. 366 van hen hebben al een conventie ondertekend met de vzw Un pass dans l'impasse. Bovendien werden 333 zelfstandigen behandeld. Parallel werd een begeleidingscomité opgericht en een wetenschappelijke evaluatie uitgevoerd door de KU Leuven en de universiteit van Luik om er zeker van te zijn dat de regeling goed werkt. Wat betreft de communicatie. Deze werd gerealiseerd via de pers (geschreven pers, radio en televisie), en via verschillende belangrijke partners op het vlak van zelfmoordpreventie, de federaties van zelfstandigen, belangrijke organismen en instellingen uit de medische wereld, enz. Daarnaast wordt er momenteel een nieuwe campagne voorbereid. Wat betreft het budget. Dit is afkomstig van twee verschillende fondsen: - een deel van het overtollige budget van de regeling voor de eerstelijns psychologische bijstand wordt gebruikt voor de financiering van de sessies; - het remgeld en de werkingskosten worden gefinancierd door een deel van de interdepartementale COVID-19 provisie bestemd voor de psychologische bijstand aan de kwetsbare groepen. De werkingskosten van de vzw (11 voltijdequivalenten - VTE, telefoonlijn, communicatie, enz.), zijn beperkt, in functie van de ramingen, tot maximaal 1.063.431 euro voor de duur van de conventie. Het loon van het personeel betrokken bij het project werd bepaald door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en is beperkt tot het aantal gewerkte dagen, met een plafond dat overeenkomt met de kost van 11 VTE. Wat betreft de keuze van de vzw Un pass dans l'impasse. Deze keuze is gebaseerd op meerdere redenen: - hun aanbod en hun ervaring die het best overeenkwamen met het project en de doelstellingen daarvan. Deze vzw heeft immers een rijke ervaring in het behandelen van zelfstandigen, en werd eerder al gekozen door het Waals Gewest; - daarnaast is hun aanpak, met een systeem van doorverwijzing en een netwerk van "verkenners", bijzonder relevant in deze context. Bovendien heeft zij zich bewezen in het buitenland, met name in Frankrijk en Canada. Voorafgaand aan deze keuze werd overleg gepleegd met veel andere organismen die in contact staan met de zelfstandigen, alsook met de administraties en de betrokken federale en gewestelijke kabinetten: UNIZO, Vlesp, enz. Wat betreft de overheidsopdracht. Gelet op haar duidelijke ervaring, was de vzw de enige die vandaag dit project snel kan uitvoeren, en daarbij zeer flexibel is wat betreft de AVG, de vergoeding van de psychologen, enz. Bovendien was zij in staat een gratis telefoonlijn te organiseren in het Nederlands en in het Frans op een paar weken tijd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorONDERNEMINGSBELEID
Eurovoc-descriptorenONDERNEMINGSBELEID | PSYCHOLOGIE | ZELFSTANDIG BEROEP | GEESTELIJKE GEZONDHEID | GEZONDHEIDSVERZORGING