...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0080 - Zittingsperiode : 55


Auteur Koen Metsu, N-VA (06591)
Departement Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
Sub-departement Gendergel, Gel Kansen, Diversiteit
Titel Subsidies, jaarrekening en uitkering bestuurders van het CCIB.
Datum indiening27/04/2021
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum02/06/2021

 
Vraag

Hajib El Hajjaji werd recentelijk verkozen tot lid van de raad van bestuur van Unia. Hij werd tevens lid van de raad van bestuur van het Federaal Migratiecentrum, Myria. Hoewel we het ten zeerste aanmoedigen dat het maatschappelijke middenveld zich inzet voor de strijd tegen ongelijkheid en discriminatie, werpt deze verkiezing enkele vragen op. Het nieuwe lid van deze raden van bestuur is immers medeoprichter en vicevoorzitter van het Collectif contre l'islamophobie en Belgique (CCIB). Deze vzw kwam reeds in opspraak wegens haar banden met het radicale, salafistische, extremistische CCIF (Collectif contre l'islamophobie en France), dat gelinkt is aan de moord op Samuel Paty volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Uw administratie verleende in 2020 een toelage van 20.000 euro voor het CCIB, voor FlupCops. Volgens het koninklijk besluit van 8 november 2020 zou het CCIB ten laatste op 30 september 2022 een uitvoeringsverslag bezorgen over de toelage. Op een vraag in de plenaire vergadering antwoordde u dat het CCIB geen linken heeft met het CCIF, nochtans bestaat er een directe link tussen het CCIF, het CCIB en de Internationale Moslimbroederschap. Zo werd het CCIF eind 2020 opgedoekt, met de mededeling dat hun activiteiten deels in het buitenland verdergezet zouden worden. 1. Hoeveel euro subsidie ontving het CCIB sinds de oprichting tot op heden? Is het mogelijk deze bedragen uitgesplitst te krijgen per jaar zodat we de evolutie in de betoelaging kunnen evalueren? 2. Heeft het CCIB intussen al een jaarrekening neergelegd? Indien neen, verontrust dit u niet? 3. Is het bekend hoeveel euro de bestuurders van het CCIB zichzelf uitkeren? Is het mogelijk deze bedragen uitgesplitst te krijgen per jaar zodat we de evolutie in de uitkeringen kunnen evalueren? 4. Is het mogelijk om meer informatie/een stand van zaken te geven inzake het project FlupCops? Wat is reeds verwezenlijkt of er uit voort gekomen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B054
Publicatiedatum 02/06/2021, 20202021
Antwoord

1. Wat de subsidies die zijn toegekend aan die vereniging betreft, kan ik enkel voor mijn administratie spreken. Het CCIB heeft in 2020 voor het eerst een subsidie gekregen van de cel Gelijke Kansen. Die subsidie past in het kader van de projectoproep die dat jaar was opgezet en bedroeg 20.000 euro. Wat de bedragen van de andere subsidies die aan deze organisatie zijn toegekend sinds de oprichting ervan betreft, verwijs ik u naar mijn collega's van de gemeenschappen en gewesten die bij deze aangelegenheid betrokken zouden zijn. 2. Het CCIB is op grond van de nieuwe vzw-wetgeving een kleine vzw met vereenvoudigd schema en is daardoor niet verplicht de jaarrekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank. Ook krachtens de vroegere vzw-wetgeving was het CCIB daartoe niet verplicht. Veel kleine vzw's doen en deden dit bovendien niet omdat het kosten en een aanzienlijke administratie met zich meebrengt. Kleine vzw's zoals het CCIB moeten daarentegen wel de jaarrekeningen neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. 3. Overeenkomstig artikel 18 van de akte waarin de statuten van deze vereniging zijn vastgesteld, die overigens is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, is het mandaat van lid van de raad van bestuur van het CCIB een belangeloos mandaat. Bijgevolg krijgen de leden van het bestuur geen loon, toelage of presentiegeld uitgekeerd. 4. De vereniging beoogt een oplossing te ontwikkelen voor bijstand aan de slachtoffers van islamofobie en aan de getuigen die klacht zouden willen indienen. Daartoe worden een pedagogische tool en videotutorials ontwikkeld en partnerschappen uitgebouwd met politiecommissariaten. Het CCIB laat ons weten dat er momenteel een storyboard is uitgewerkt waarin de inhoud en de uitvoering van het project nader worden omschreven en dat dit storyboard werd besproken met zijn partners Unia, de Ligue des droits humains, de MRAX en het RainbowHouse. Er is eveneens een politiecommissariaat gevonden dat wil deelnemen aan het project. Tot slot worden er momenteel filmpjes en technische fiches ontwikkeld, alsook de website waarop die tools beschikbaar zullen zijn.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenISLAM | OVERHEID | ORGANISATIE ZONDER WINSTOOGMERK | EXTREMISME
Vrije trefwoordenSUBSIDIE