...

Bulletin nr : B053 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0342 - Zittingsperiode : 55


Auteur Valerie Van Peel, N-VA (06589)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
Sub-departement Economie en Werk
Titel De opgestarte re-integratietrajecten.
Datum indiening21/04/2021
Taal N
Publicatie vraag     B053
Publicatiedatum 27/05/2021, 20202021
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/05/2021

 
Vraag

Eind 2016 werden de re-integratietrajecten voor langdurig zieken gelanceerd. In artikel 215decies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 werd opgenomen dat de adviserend arts van het ziekenfonds ten laatste twee maanden na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid een eerste inschatting van de restcapaciteiten van de arbeidsongeschikten moet opmaken. Deze quickscan moet nagaan of de persoon naar een re-integratietraject kan worden geleid. 1. Hoeveel van deze quickscans hebben geleid naar een re-integratietraject? Graag de cijfers opgesplitst per maand en per gewest, en een opdeling volgens de aard van het traject (traject A, B, C, D of E). 2. Werkgevers kunnen een re-integratietraject opstarten vanaf 1 januari 2017 nadat de werknemer minstens vier maanden arbeidsongeschikt is. Vanaf 1 januari 2018 kunnen zij dit ook doen voor werknemers die voor 1 januari 2016 arbeidsongeschikt zijn geworden. a) Hoeveel re-integratietrajecten werden er aangevraagd door de werkgever? Graag de cijfers per maand sinds januari 2017, opgesplitst per gewest. b) Graag een aanduiding van het aantal re-integratietrajecten dat door de werkgever werd aangevraagd voor werknemers die voor 1 januari 2016 arbeidsongeschikt zijn geworden. c) Hoeveel van deze aanvragen, hebben geleid naar een re-integratietraject? Graag de cijfers opgesplitst per maand en per gewest, en een opdeling volgens de aard van het traject. 3. a) Hoeveel re-integratietrajecten werden er aangevraagd door de werknemer? Graag de cijfers per maand sinds januari 2017, opgesplitst per gewest. b) Hoeveel van deze aanvragen, hebben geleid naar een re-integratietraject? Graag de cijfers opgesplitst per maand en per gewest, en een opdeling volgens de aard van het traject.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B056
Publicatiedatum 22/06/2021, 20202021
Antwoord

1. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg beschikt niet over het aantal quickscans aangezien het traject tot sociaalprofessionele re-integratie deel uitmaakt van de wetgeving inzake ziekte en invaliditeit en derhalve behoort tot de bevoegdheid van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de minister van Sociale Zaken. De cijfers waarover mijn administratie wel beschikt, hebben uitsluitend betrekking op het re-integratietraject voor werknemers bij de eigen werkgever, dat onderdeel vormt van de Codex over het Welzijn op het Werk. Deze cijfers hebben uitsluitend betrekking op de re-integratietrajecten bij de externe preventiediensten, en zijn afkomstig van Co-Prev, de vereniging van de externe preventiediensten. Deze cijfers zijn echter niet opgesplitst per gewest, noch per maand. Het aantal re-integratietrajecten bij de eigen werkgever dat werd opgestart door de arbeidsarts op initiatief van de adviserend arts van de mutualiteit (na een quickscan) is geleidelijk gestegen tot ongeveer één vijfde van het totaal aantal opgestarte re-integratietrajecten bij de werkgever. 2. Voor het totaal aantal re-integratietrajecten die door de arbeidsartsen van de externe preventiediensten van 2017 tot en met 2020 werden opgestart, kunnen de gegevens in bijlage worden meegedeeld wat het initiatief tot het opstarten van het traject betreft. Voor de resultaten van het re-integratietraject bij de werkgever betreft, kan worden verwezen naar het recente onderzoek in opdracht van de FOD Werkgelegenheid door HIVA en de KULeuven, waarbij ook rekening gehouden werd met de "informele" re-integratie via bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting. De resultaten van dit onderzoek zijn beschikbaar via de website van de FOD Werkgelegenheid: https://werk.belgie.be/nl/onderzoeksprojecten/2020-evaluatie-van-de-impact-van-de-nieuwe-reglementering-op-de-re-integratie De bijlage bij het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd de bijlage niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenWERKNEMER | ARBEIDSONGESCHIKTHEID | SOCIALE INTEGRATIE | ZIEKTE | ARBEID