AGENDA PLENAIRE

TER VERVANGING - AGENDA VOORGESTELD DOOR DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS

PLENAIRE VERGADERINGEN

DONDERDAG 01/12/2022

om 14.15 uur Dossier

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen en wetsvoorstellen
1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, nrs 2793/1 tot 9. 55K2793
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - De Kamer heeft tot de urgentie beslist met toepassing van artikel 51 van het Reglement - Rapporteurs : de heren Christoph D'Haese en Stefaan Van Hecke]
2.
- Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis, nrs 2824/1 tot 9.
55K2824
- Wetsvoorstel (de dames Sophie De Wit en Kristien Van Vaerenbergh en de heer Christoph D'Haese) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de termijn om een volgappel in te stellen, nrs 242/1 en 2.
- Wetsvoorstel (de heren Egbert Lachaert en Servais Verherstraeten, de dames Kristien Van Vaerenbergh en Sophie De Wit, de heer Philippe Pivin en mevrouw Katja Gabriëls) tot wijziging van de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed, nrs 1170/1 tot 4.
- Wetsvoorstel (de dames Sophie De Wit en Kristien Van Vaerenbergh en de heer Christoph D'Haese) tot wijziging van diverse strafrechtelijke bepalingen betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed, nrs 1751/1 en 2.
- Wetsvoorstel (mevrouw Sophie De Wit, de heren Christoph D'Haese, Koen Metsu, Wim Van der Donckt en Michael Freilich en de dames Kristien Van Vaerenbergh, Yngvild Ingels en Darya Safai) tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de mogelijkheid tot toezicht op een langdurig opsporingsonderzoek in te voeren, nrs 2676/1 en 2.
- Wetsvoorstel (mevrouw Vanessa Matz en de heren Maxime Prévot en Georges Dallemagne) tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, teneinde de beklaagde of de burgerrechtelijk aansprakelijke partij een bijkomende termijn van tien dagen toe te kennen om een navolgend hoger beroep in te stellen wanneer hoger beroep werd ingesteld door het openbaar ministerie of door de burgerlijke partij, alsook tot wijziging van de regels inzake de kennisgeving van het hoger beroep aan de partijen, nrs 2697/1 en 2.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Marijke Dillen en de heer Khalil Aouasti]
3. Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, nrs 2965/1 tot 3. 55K2965
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Yngvild Ingels]
4. Wetsvoorstel (de heer Frank Troosters en de dames Marijke Dillen, Katleen Bury en Nathalie Dewulf) tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer teneinde het maken en verspreiden van beelden van verkeerslachtoffers strafbaar te stellen, nrs 2836/1 en 2. 55K2836
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Joris Vandenbroucke]
[Toepassing van artikel 88 van het Reglement]
5. Wetsvoorstel (de heren Michael Freilich, Theo Francken en Tomas Roggeman, mevrouw Frieda Gijbels en de heren Wouter Raskin en Peter De Roover) tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de concessie voor de bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften, nrs 1957/1 en 2. 55K1957
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Joris Vandenbroucke]
[Toepassing van artikel 88 van het Reglement]
Interpellaties
1. Interpellatie van de heer Bert Wollants tot de eerste minister over "de financiering van het SMR-programma van het SCK CEN" (nr. 345).
2.
- Interpellatie van mevrouw Annick Ponthier tot de minister van Defensie over "de opvolging van OSGW bij Defensie" (nr. 346).
- Interpellatie van mevrouw Darya Safai tot de minister van Defensie over "seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Defensie" (nr. 347).
Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)

(zie bijlage)

Naamstemmingen
1. over het geheel van het wetsontwerp tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, nr. 2864/10.
2. over de afgehandelde wetsontwerpen en de afgehandelde wetsvoorstellen.

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

BIJLAGE

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
1. Wetsvoorstel (mevrouw Katja Gabriëls en de heren Robby De Caluwé en Daniel Bacquelaine) tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie voor wat de opheffing van de anonimiteit van het registratiedocument betreft teneinde de onafhankelijkheid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie te waarborgen, nr. 3020/1. 55K3020
2. Wetsvoorstel (de heren Kristof Calvo en Guillaume Defossé) tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, wat de verlenging van de sperperiode betreft, nr. 3031/1. 55K3031
3. Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck en de heren Georges Dallemagne en Maxime Prévot) tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen, nr. 3032/1. 55K3032
4. Voorstel van resolutie (mevrouw Chanelle Bonaventure, de heer Jean-Marc Delizée en mevrouw Laurence Zanchetta) over een vrijstelling van het boordtarief voor de treinreizigers die opstappen in een station zonder loket, nr. 3038/1. 55K3038
5. Wetsvoorstel (de heer Jean-Marc Delizée) houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand, nr. 3039/1. 55K3039
6. Wetsvoorstel (de dames Claire Hugon en Eva Platteau) teneinde de subsidiair beschermden toegang te verlenen tot de prestaties als bedoeld in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, nr. 3040/1. 55K3040
7. Voorstel van resolutie (de heer Michel De Maegd) houdende de ondersteuning van de diplomatieke inspanningen van de federale regering om tot een duurzame oplossing te komen voor het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan, nr. 3044/1. 55K3044