AGENDA PLENAIRE

TER VERVANGING - AGENDA VOORGESTELD DOOR DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS

PLENAIRE VERGADERINGEN

WOENSDAG 22/06/2022

om 14.15 uur Dossier

Begrotingen
- Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, nrs 2642/1 tot 6.
55K2642
- Wetsontwerp houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, nrs 2643/1 tot 21.
55K2643
- Aanpassingen van de begrotingen van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2022 - Algemene toelichting, nr. 2641/1.
55K2641
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Ahmed Laaouej en Christian Leysen]
Voorstellen
1. Voorstel van resolutie (mevrouw Gitta Vanpeborgh, de heren Hervé Rigot et Daniel Bacquelaine, de dames Laurence Hennuy en Nathalie Muylle, de heer Robby De Caluwé en mevrouw Barbara Creemers) betreffende een doeltreffende en integrale aanpak van chronic obstructive pulmonary disease, nrs 2259/1 tot 5. 55K2259
[Rapporteur : mevrouw Dominiek Sneppe]
2. Wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine, mevrouw Caroline Taquin, de heer Benoît Piedboeuf, mevrouw Nathalie Gilson, de heer Denis Ducarme, mevrouw Kattrin Jadin en de heren Emmanuel Burton en Vincent Scourneau) tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, nrs 2419/1 tot 5. 55K2419
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Catherine Fonck en de heer Robby De Caluwé]

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

DONDERDAG 23/06/2022

om 13.15 uur Dossier

Mondelinge vragen
Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van woensdag 22 juni 2022.
Wetsontwerp
3. Wetsontwerp houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning, nrs 2752/1 tot 4. 55K2752
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - De Kamer heeft tot de urgentie beslist met toepassing van artikel 51 van het Reglement - Rapporteur : de heer Patrick Prévot]
Begrotingen en rekeningen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van dotatiegerechtigde instellingen
1. Rekeningnen 2021 en begrotingsaanpassing 2022 van de Kamer van volksvertegebwoordigers en van de financiering van de politieke partijen, nr. 2735/1. 55K2735
[Rapporteurs: de heren Wim Van der Donckt, Hugues Bayet en Wouter Vermeersch]
2. Begrotingsaanpassingen 2022 van de dotatiegerechtigde instellingen (Rekenhof, Grondwettelijk hof, Hoge Raad voor de Justitie, Federale ombudsmannen, Gegevensbeschermingsautoriteit, Controleorgaan op de politionele informatie, Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens), nr. 2736/1. 55K2736
[Rapporteurs: de heren Wim Van der Donckt, Hugues Bayet en Wouter Vermeersch]
Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)

(zie bijlage)

Naamstemmingen
over de afgehandelde begrotingen, het afgehandelde wetsontwerp en de afgehandelde voorstellen.

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur

BIJLAGE

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
1. Wetsvoorstel (de heren Jef Van den Bergh en Servais Verherstraeten, mevrouw Nahima Lanjri en de heer Franky Demon) tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat het instellen van een beroepsmogelijkheid tegen de immobilisering van een voertuig betreft, nr. 2750/1. 55K2750
2. Wetsvoorstel (de dames Frieda Gijbels, Darya Safai, Sigrid Goethals en Kathleen Depoorter) betreffende de toegang tot mondzorg- en gezondheidsgegevens en de implementatie van een Globaal Mondzorg Dossier (GMZD), nr. 2755/1. 55K2755
3. Wetsvoorstel (de dames Anja Vanrobaeys en Vicky Reynaert en de heer Kris Verduyckt) strekkende tot het invoeren van een wettelijke feestdag op 8 mei, nr. 2764/1. 55K2764
4. Wetsvoorstel (mevrouw Maggie De Block, de heer Egbert Lachaert en de dames Marianne Verhaert en Tania De Jonge) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de pensioenrechten van zelfstandigen in bijberoep betreft, nr. 2766/1. 55K2766
5. Voorstel van resolutie (mevrouw Leen Dierick en de heer Jef Van den Bergh) betreffende de bevordering van een performanter cybersecuritybeleid ter ondersteuning van onze bedrijven en organisaties in de strijd tegen cybercrime, nr. 2771/1. 55K2771
6. Wetsvoorstel (de heer Simon Moutquin en mevrouw Eva Platteau) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde het rechterlijk toezicht op de administratieve hechtenis van vreemdelingen in centra voor illegalen doeltreffender te maken, nr. 2773/1. 55K2773
7. Voorstel van resolutie (de heren Eric Thiébaut, Hervé Rigot, Daniel Senesael, Malik Ben Achour en Christophe Lacroix en mevrouw Chanelle Bonaventure) met het verzoek om de aanbevelingen van de onderzoekscommissie van het Waals Parlement inzake de overstromingen van juli 2021 op het federale niveau op te volgen en om in België aan een betere risicopreventie en een beter crisisbeheer te doen, nr. 2776/1. 55K2776
8. Voorstel van bijzondere wet (de heren Sander Loones, Theo Francken en Bert Wollants, de dames Kristien Van Vaerenbergh, Darya Safai, Sigrid Goethals en Katrien Houtmeyers) tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, teneinde de nationale luchthaven te regionaliseren, nr. 2779/1. 55K2779
9. Wetsvoorstel (mevrouw Kim Buyst en de heren Samuel Cogolati en Kristof Calvo) betreffende de verankering van de uitbreiding van het sociaal tarief, nr. 2780/1. 55K2780
10. Wetsvoorstel (de heer Benoît Piedboeuf) betreffende het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijzen in fiscale zaken, nr. 2783/1. 55K2783