Parlementaire vergadering van de OVSE


Info

Oprichting van de Assemblee

De OVSE is een samenwerkingsverband tussen 56 staten (alle Europese staten, met inbegrip van ex-republieken van de voormalige Sovjet-Unie, Canada en de Verenigde Staten) dat gegroeid is uit de Slotakte van Helsinki van 1975 en het Handvest van Parijs van 1990.
EÚn van de belangrijkste taken van de OVSE is de conflictpreventie.
In april 1991 hebben de afgevaardigden van de parlementen die deelnamen aan de Conferentie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa beslist een parlementaire assemblee op te richten.


Structuren

Deze Assemblee stoelt op drie commissies die overeenstemmen met de drie korven van de Slotakte van Helsinki, met name:

  • de commissie voor de Politieke Zaken en Veiligheid ;
  • de commissie voor de Economische Zaken, de Wetenschap, de Technologie en het Milieu ;
  • de commissie voor de Democratie, de Mensenrechten en Humanitaire Aangelegenheden.

Elke commissie benoemt een rapporteur die ook het ontwerp van resolutie opstelt.


Werking

De Assemblee vergadert ieder jaar tijdens een zomerzitting (de eerste week van juli). Een winterzitting (in februari) en een herfstzitting (in september-oktober) worden ook georganiseerd. De eerste zitting ging door in Boedapest in 1992. Het secretariaat is in Kopenhagen gevestigd.