Bevoegdheden en werking van de Kamer


Werking van de Kamer

Legislatuur

De Kamer van volksvertegenwoordigers wordt vernieuwd bij de federale wetgevende verkiezingen. Deze verkiezingen vinden in principe om de vijf jaar plaats. Kort na de verkiezingen wordt de eerste vergadering bijeengeroepen, waarmee de nieuwe legislatuur wordt ingezet.
De legislatuur duurt tot de ontbinding van de Kamer. Eenmaal de Kamer ontbonden moeten er verkiezingen georganiseerd worden binnen veertig dagen en moet de nieuwe Kamer binnen twee of drie maanden, naargelang het geval, samenkomen (artikel 46 van de Grondwet).

Meer info   infosteekkaart nr 9 en   13

Het parlementaire jaar

Het parlementaire jaar, ook wel zitting genoemd, begint de tweede dinsdag van oktober. Dat staat zo in de Grondwet. Het parlementaire jaar begint met de verkiezing van het definitieve Bureau (de voorzitter, de ondervoorzitters, ...).
De eerste vergaderingen zijn gewijd aan de regeringsverklaring. De premier komt in de Kamer het beleid dat zijn regering de volgende maanden wil voeren, toelichten. Nadien volgt er een debat dat gewoonlijk wordt afgesloten met een vertrouwensstemming.
De eerste maanden van het parlementaire jaar buigen de kamerleden zich over de begroting, die in principe voor 31 december wordt aangenomen.
De volgende maanden staan er diverse activiteiten op de agenda: wetten maken afhankelijk van de politieke noden, de regering controleren....

Het parlementaire jaar wordt over het algemeen gesloten aan de vooravond van het nieuwe parlementaire jaar. In principe schort de Kamer haar activiteiten op na 21 juli. Maar zelfs tijdens de parlementaire vakantie liggen de politieke activiteiten nooit echt stil. Er kunnen commissievergaderingen doorgaan, er vinden audiŰnties plaats.... En als de politieke omstandigheden dat vereisen, kan zelfs de plenaire vergadering bijeengeroepen worden in augustus of september.

Meer info   infosteekkaart nr 13

Een week in de Kamer

Maandag: eventueel commissievergaderingen
Dinsdag: commissievergaderingen
Woensdag: commissievergaderingen en eventueel plenaire vergadering
Donderdag: in de voormiddag fractievergaderingen - vanaf 14.15 uur plenaire vergadering met vragenuurtje, gevolgd door debat en stemmingen over wetsontwerpen en wetsvoorstellen
Vrijdag: eventueel commissievergaderingen

De Kamer kan evenwel altijd van dit schema afwijken.

Meer info   infosteekkaart nr 13