De Kamer online


Week van 13 tot 17 juni 2022

VOORZITTERSCHAP

PLENAIRE VERGADERING

Donderdag 16 juni 2022

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en -voorstellen

Urgentieverzoeken

Van de regering:

 • Urgentieverzoek door minister Zakia Khattabi bij de indiening van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en tot wijziging van de programmawet van 30 december 2001. - DOC 55K2749
  => De urgentie is aangenomen.
 • Urgentieverzoek door minister Zakia Khattabi bij de indiening van het wetsontwerp houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning. - DOC 55K2752
  => De urgentie is aangenomen.

Van de Kamerleden:

 • Urgentieverzoek door Peter De Roover (N-VA) voor het voorstel van resolutie teneinde de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) meer middelen te geven in de strijd tegen de criminaliteit. - DOC 55K2740
  => De urgentie is verworpen.

Dotatiegerechtigde instellingen

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 13 tot 17 juni 2022

Vaste Commissies

Bijzondere commissies

Adviescomités

Subcommissies

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

Hoorzittingen

 • Bijzondere commissie Koloniaal verleden (13/06)
  Hoorzitting over de "Erkenning en onderzoek van het verleden en verantwoordelijkheden - de rol van de Kerk." met Mgr. Jan Dumon, de heer André Cnockaert SJ, de heer Maarten Langhendries (KU Leuven), dr. Vincent Viaene (historicus) en de heer Rudakemwa Fortunatus (Rwanda - katholieke priester en historicus).
  - Video van de hoorzitting

 • Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen + Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen (14/06)
  Hoorzittingen over "de arbeidsomstandigheden in de sector van de pakjesbezorging in België"

  • 10u met mevrouw Kathleen Spenik (Febetra), de heren Tom Peeters en Erik Maes en mevrouw Dorine Cordy(ABVV), de heren Christophe Valcke, Stéphane Daussaint en Piet Van den Bergh (ACV) en de heer Luc Tegethoff (VSOA Post). - Video van de hoorzitting

  • 14u Hoorzitting met de heer Bart Stalpaert (Sociale Inlichtings- en Opsporingsdienst) en de heer Wouter Verheyen (Universiteit Antwerpen). - Video van de hoorzitting

 • Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie (14/06)
  Hoorzitting over thema "alleenstaande ouders en alleenstaanden - Luik 4 : Gezondheid" met de dames Sophie Cès en Noémie Van Erps (Intermutualistisch College). - Video van de hoorzitting

 • Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen (15/06)
  Hoorzittingen over "20 jaar wet Patiëntenrechten - welke pistes tot verbetering?"

  • 10u met de heer Yves Smeets (Santhea). - Video van de hoorzitting

  • 14u met mevrouw Mafalda Marinho Leal (Association belge des praticiens de l'art infirmier) en mevrouw Ann Herman (Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs) - Video van de hoorzitting

Gedachtewisselingen

 • Subcommissie voor de nucleaire veiligheid (14/06)
  Gedachtewisseling over "De Task Force voor de nucleaire ontmanteling : stand van zaken" met de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, de minister van Energie en de minister van Economie en Werk. - Video van de hoorzitting

 • Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen (15/06)
  Gedachtewisseling over "de huidige mensenrechtensituatie in Afghanistan" met de heer Richard Bennett (speciaal rapporteur van de VN voor de mensenrechten in Afghanistan). - Video van de vergadering

 • Commissie voor Grondwet en Institutionele Vernieuwing (15/06)
  Gedachtewisseling over de praktische en juridische gevolgen voortvloeiend uit de toevoeging van nieuwe grondrechten in Titel II van de Grondwet en over de modernisering ervan. - Video van de vergadering

 • Commissie voor Justitie + Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken (15/06)
  Gedachtewisseling over "De situatie van de federale gerechtelijke politie" met de minister van Justitie en Noordzee, en de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. - Video van de vergadering

 • Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen (15/06)
  Gedachtewisseling met de minister van Mobiliteit over "De beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en de NMBS en tussen de Belgische Staat en Infrabel, naamloze vennootschappen van publiek recht" - Geen videoverslag beschikbaar

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Recent gepubliceerde documenten

Schriftelijke vragen

EUROPA

Omzetting van Europese richtlijnen - parlementaire stukken
 • Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG. - DOC 55K2608
  => tekst aangenomen in plenaire zitting (16 juni 2022)

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)


cBenelux Interparlementaire Assemblee

c

MINISTERRAAD

Vergadering van vrijdag 17 juni 2022

Goedgekeurde voorontwerpen van wet:

Alle andere beslissingen vindt u hier.

Wilt u zich uitschrijven of iemand anders inschrijven?

De Kamer van volksvertegenwoordigers beschermt uw persoonsgegevens. Uw contactgegevens worden in de gegevensbanken van de Kamer opgenomen en uitsluitend in het kader van de werkzaamheden van de Kamer verwerkt. Indien u deze gegevens wil inzien, rectificeren of wissen, of indien u meer informatie over dit onderwerp wenst te bekomen, contacteer dan onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@dekamer.be
Volgende newsletter

De volgende editie verschijnt op dinsdag 28 juni 2022.