Lobbyregister


Info Lobby

Frequently Asked Questions

  De Kamer van volksvertegenwoordigers, dat zijn niet alleen de 150 individuele leden, maar ook haar verschillende componenten (commissies, politieke fracties, enz.). In de samenleving is een brede waaier van individuele personen, groepen en belangenorganisaties actief die begrijpelijkerwijs hun stempel zouden willen drukken op het wetgevingsproces en op de besluitvorming. Tussen de Kamer en die belangenverdedigers bestaat een intense wisselwerking. Die wisselwerking mag bij de burgers niet overkomen als achterkamertjespolitiek. Zij willen weten hoe de contacten tussen volksvertegenwoordigers en belangenvertegenwoordigers verlopen. Om die transparantie te waarborgen is het zogenaamde lobbyregister van de Kamer van volksvertegenwoordigers in het leven geroepen.

  Sinds 1 januari 2019 zijn belangenvertegenwoordigers verplicht zich in te schrijven in dat lobbyregister dat op de website van de Kamer wordt gepubliceerd.
  De personen die een van de hierna genoemde organisaties vertegenwoordigen en die van plan zijn bepaalde activiteiten uit te oefenen die onder punt 3 worden opgesomd, zijn verplicht het door de Kamer bijgehouden register te ondertekenen :
  • professionele adviesbureaus, advocatenkantoren en zelfstandige raadgevers;
  • vertegenwoordigers van ondernemingen of ondernemingsgroepen, van beroepsgroepen en van vakbonds- en beroepsverenigingen;
  • niet-gouvernementele organisaties;
  • denktanks, onderzoeksinstellingen en universitaire instellingen;
  • organisaties die kerken en religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen;
  • organisaties die plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke overheden of andere openbare of gemengde entiteiten vertegenwoordigen.
  Zoals gezegd gaat het om alle activiteiten (die reeds lopen of die in voorbereiding zijn) die tot doel hebben de ontwikkeling van wetgeving, de uitvoering van het beleid of het besluitvormingsproces van de Kamer rechtstreeks of onrechtstreeks te beÔnvloeden. Bij rechtstreekse beÔnvloeding denken we aan directe communicatie met de Kamer, haar leden en haar componenten. Bij onrechtstreekse beÔnvloeding gaat het bijvoorbeeld over beÔnvloeding via de media of de publieke opinie.
  Niet alle contacten tussen belangenvertegenwoordigers en volksvertegenwoordigers hebben de bedoeling het wetgevings- of besluitvormingsproces te beÔnvloeden. Op zulke activiteiten is het lobbyregister niet van toepassing. Zijn dus uitgesloten van het register :
  • het verstrekken van juridisch en ander professioneel advies voor zover dit advies bedoeld is om een cliŽnt (m/v) te informeren over een algemene of specifieke rechtstoestand, hem te adviseren over de wenselijkheid of toelaatbaarheid van bepaalde juridische stappen in de bestaande juridische omgeving, of hem te helpen ervoor te zorgen dat hij bij zijn activiteiten het toepasselijke recht naleeft;
  • de analyses en studies die werden voorbereid voor klanten over de mogelijke impact van elke verandering in wet- of regelgeving op hun zakelijke of juridische situatie;
  • de vertegenwoordiging in een verzoenings- of bemiddelingsprocedure om te voorkomen dat een geschil bij de bevoegde rechter aanhangig wordt gemaakt;
  • de uitoefening van het fundamentele recht van de cliŽnt op een eerlijk proces, met inbegrip van het recht op verdediging in administratieve procedures.
  Ook de activiteiten van de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties, actoren in de sociale dialoog) vallen niet onder het register wanneer zij hun wettelijke rol op zich nemen.

  Bovendien valt elke entiteit waaraan de wet een institutionele rol toekent, niet onder artikel 163ter van het Reglement van de Kamer.

  Ten slotte worden activiteiten die beantwoorden aan een rechtstreeks verzoek van de Kamer of een lid (verzoeken om informatie, gegevens of expertise) niet in het register opgenomen.
  Voor elke persoon, vennootschap, instelling of organisatie die geacht wordt in het register te zijn ingeschreven, worden de volgende gegevens in het register opgenomen :

  • de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de natuurlijke persoon die het bedrijf, de instelling of de organisatie vertegenwoordigt;
  • de naam van het bedrijf, de instelling of de organisatie;
  • de rechtsvorm van het bedrijf, de instelling of organisatie (burgerlijke of handelsvennootschap, EIG, VZW, feitelijke vereniging, enz.);
  • het adres van de maatschappelijke zetel van het bedrijf, de instelling of de organisatie;
  • het telefoonnummer van het bedrijf, de instelling of de organisatie;
  • het e-mailadres van het bedrijf, de instelling of de organisatie;
  • het ondernemingsnummer;
  • het doel van het bedrijf;
  • de naam van de klanten die vertegenwoordigd worden door het bedrijf, de instelling of de organisatie.
  Aangezien het lobbyregister bedoeld is om de burgers transparantie te bieden over het besluitvormingsproces in de Kamer, is het register vanzelfsprekend toegankelijk voor het publiek. Door het loutere feit van hun inschrijving in het register stemmen de aangevers er uitdrukkelijk mee in dat de informatie die ze verschaffen, in het register op de website van de Kamer kan worden gepubliceerd in een speciaal daarvoor bestemde rubriek.
  • De aangevers zorgen ervoor dat de informatie die ze verstrekken bij hun registratie, maar ook later, volledig, juist en niet misleidend is. Ze gaan ermee akkoord dat die informatie wordt onderzocht op haar betrouwbaarheid. Zij beantwoorden ook vragen van de bevoegde dienst voor aanvullende en bijgewerkte informatie.
  • De in het register ingeschreven personen, vennootschappen, instellingen en organisaties moeten handelen in overeenstemming met artikel 163 ter van het Reglement van de Kamer en de daaraan gekoppelde gedragscode :
   • Zij moeten aan de leden, hun medewerkers of ambtenaren van de Kamer opgave doen van de belangen die ze vertegenwoordigen en van de doelstellingen die ze bevorderen, en ze moeten, in voorkomend geval, de cliŽnten of leden vermelden die ze vertegenwoordigen.
   • Zij mogen geen informatie verkrijgen (of trachten te verkrijgen) op oneerlijke wijze of door gebruik te maken van ongepaste druk of ongepast gedrag.
   • Zij kunnen geen formele relatie met de Kamer claimen in hun betrekkingen met derden.
   • Zij mogen geen kopieŽn van documenten die zij van de Kamer hebben verkregen, met winstoogmerk aan derden verstrekken.
   • In het algemeen moeten zij zich houden aan alle regels, codes en praktijken van goed bestuur die door de Kamer zijn vastgesteld. Zij mogen evenmin de toepassing en handhaving van zulke regels, codes en praktijken belemmeren.
  Het register wordt ingevuld door de personen of organisaties die zich in het lobbyregister moeten inschrijven. Zij vinden daartoe een aangepast formulier dat ze hier kunnen downloaden.
  Het is mogelijk dat u na het lezen van deze informatie toch nog met vragen zit. Voor meer informatie kan u terecht op het volgende adres :
  eb.remaked@ycnerapsnartybbol .

  Lobbyregister