Historische documenten uit 1831

Het archief van de Kamer van volksvertegenwoordigers bevat stukken die teruggaan tot het begin van het onafhankelijke België. Zo beschikt de Kamer over enkele historische documenten met betrekking tot de opstelling van de Grondwet van 1831.

De opstelling van een grondwet werd door het revolutionaire bewind van 1830 toevertrouwd aan het Nationaal Congres (Volksraad genoemd in de toenmalige Nederlandstalige documenten). Dit Nationaal Congres was weliswaar de allereerste rechtstreeks verkozen wetgevende assemblee op het Belgische grondgebied, maar het stemrecht was beperkt door een cijnsvereiste. Slechts wie een minimaal bedrag aan belastingen betaalde (en een man was), kon zijn stem uitbrengen. Alles samen was ongeveer 1,1% van de bevolking stemgerechtigd.

Het Nationaal Congres kwam voor het eerst bijeen op 10 november 1830 in het paleis der Natie, dat eerder reeds werd gebruikt door de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. Reeds op 7 februari 1831, na goed drie maanden, kon het Congres een finaal akkoord bereiken over een Grondwet. De handgeschreven notulen van die vergadering van 7 februari 1831 bevatten in extenso de tekst van alle grondwetsartikelen waarover het Nationaal Congres het eens was geworden. Dit handgeschreven document kan worden beschouwd als de oudste versie van de Grondwet:


Onmiddellijk na de eindstemming besliste het Nationaal Congres om de Grondwet als een parlementair stuk af te drukken en onder de leden van het Congres te verdelen. Het gedrukte stuk, waarvan een exemplaar wordt bewaard in de Bibliotheek van het Belgisch Federaal Parlement, werd voorzien van de handtekeningen van de Bureauleden van het Congres:


Eens de parlementaire werkzaamheden afgerond, diende de nieuwe Grondwet te worden afgekondigd en bekendgemaakt. Dit gebeurde door een publicatie in het Bulletin officiel, de voorloper van het huidige Belgisch Staatsblad. Deze publicatie was trouwens tweetalig, zoals de overige officiële publicaties van het Nationaal Congres. De Franse tekst was de rechtsgeldige versie, de Nederlandse tekst was een administratieve vertaling:


Naderhand kwamen er nog meer luxueuze uitgaven van de Grondwet, met de bedoeling de instellingen van de nieuwe Staat wat meer luister te geven. De bibliotheek van het Belgisch Federaal Parlement beschikt bijvoorbeeld over deze luxe-uitgave van de Brusselse drukker H. Remy, uit 1832: