...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0672 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Vermeersch, VB (07487)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
Sub-departement Financiën, Fraudebestrijding
Titel Investeringsaftrek laadpalen.
Datum indiening08/10/2021
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/11/2021

 
Vraag

In het kader van de fiscale vergroening van de mobiliteit overwegen veel vennootschappen de installatie van elektrische laadinfrastructuur. Kan een kleine vennootschap (in de zin van WVV artikel 1:24 § § 1-6) voor nieuwe laadstations de gewone eenmalige investeringsaftrek (die 25 % bedraagt tot 31 december 2022) genieten in de volgende situaties? 1. Een laadstation dat thuis wordt geplaatst bij de werknemer/bedrijfsleider voor het opladen van zijn/haar bedrijfswagen waarmee de werknemer/bedrijfsleider zowel zuivere beroepsverplaatsingen als privéverplaatsingen (inclusief woon-werkverplaatsingen) doet. 2. Een laadstation wordt geïnstalleerd in het bedrijfsgebouw van de vennootschap voor het opladen van de bedrijfswagens van de werknemers en de bedrijfsleiders waarmee zowel zuivere beroepsverplaatsingen als privéverplaatsingen worden gedaan. 3. Een laadstation wordt geïnstalleerd in het bedrijfsgebouw van de vennootschap voor het opladen van de elektrische wagens die eigendom zijn van de werknemers/bedrijfsleiders. 4. Een laadstation wordt geïnstalleerd in het bedrijfsgebouw van de vennootschap waar klanten van de vennootschap gratis gebruik mogen van maken om hun eigen wagen op te laden tijdens de periode van het bezoek aan de onderneming. 5. Een "publiek toegankelijk" en "intelligent" laadstation waar de vennootschap de verhoogde kostenaftrek voor de afschrijving van dat laadstation geniet.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B069
Publicatiedatum 18/11/2021, 20212022
Antwoord

1. Artikel 75, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) sluit de toepassing van de investeringsaftrek uit voor vaste activa waarvan het recht van gebruik aan derden is overgedragen (anders dan door leasing, erfpacht, opstal of een gelijkaardig onroerend recht), tenzij de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon of een vennootschap, die zelf aan de voorwaarden, criteria en grenzen voor de toepassing van de investeringsaftrek tegen eenzelfde of een hoger percentage voldoet, die de vaste activa in België gebruikt voor het behalen van winst of baten en die het recht van gebruik ervan geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdraagt. Daardoor komt een laadstation dat door de vennootschap bij een werknemer of bedrijfsleider thuis wordt geplaatst voor het opladen van een voor beroeps- en privéverplaatsingen gebruikte bedrijfswagen niet voor de investeringsaftrek in aanmerking. 2 tot 4. Indien aan alle wettelijke voorwaarden ter zake is voldaan kan een door de vennootschap in het bedrijfsgebouw geïnstalleerd laadstation in de situaties 2 tot 4 voor de gewone eenmalige investeringsaftrek (bedoeld in artikel 69, § 1, eerste lid, 1°, WIB 92) in aanmerking worden genomen. 5. Het feit dat een voor het publiek toegankelijk en zogenaamd 'intelligent' laadstation voldoet aan de voorwaarden die in het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit (zie Kamer, DOC 55 2170/001 en volgende) voor de toepassing van de verhoogde aftrek van de afschrijvingen worden gesteld, vormt in de huidige stand van de wetgeving en van de Parlementaire voorbereiding van dat wetsontwerp op zich geen beletsel voor de toepassing van de gewone eenmalige investeringsaftrek voor zover aan alle wettelijke voorwaarden ter zake is voldaan.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenBELASTINGAFTREK | ELEKTRICITEITSVOORZIENING | FISCALITEIT | INVESTERING | VENNOOTSCHAP | ELEKTRISCH VOERTUIG